Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Elektromechanik pro silnoproud
Platnost standardu: Od 15.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování zásad BOZP při montáži a připojování kabelových souborů k energetické síti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost bezpečnostních předpisů ČSN EN 501 10-1, PNE 33 0000-6 uvedením konkrétních oblastí, které zasahují do dané problematiky, uvést odpovědné osoby s přímou odpovědností zajišťující bezpečnost práce Ústní ověření
b Vyjmenovat postupné kroky první pomoci při úrazu elektrickým proudem Ústní ověření
c Demonstrovat správný postup první pomoci při popáleninách Praktické předvedení
d Prokázat znalost bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti s nebezpečím pádů z výšky nebo do hloubky popsáním vymezení prostorů, bezpečného používání žebříků a plošin Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technické dokumentaci a normách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst technickou a projektovou dokumentaci zadanou autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientovat se v projektech a výkresech inženýrských sítí Praktické předvedení a ústní ověření
3

Provádění přechodu svazkových vodičů na zemní kabel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat stav izolovaného vedení Praktické předvedení a ústní ověření
b Proměřit stav izolačního stavu zemního kabelu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zakrýt nebezpečné nebo holé části Praktické předvedení a ústní ověření
d Uchytit zemní kabel na sloup Praktické předvedení a ústní ověření
e Zapojit zemní kabel do kabelové nebo přípojkové skříně Praktické předvedení a ústní ověření
f Připojit kabel na izolované vedení Praktické předvedení a ústní ověření
g Odzkoušet napětí a změřit sled fází Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výměna pojistkových spodků v kabelových skříních NN

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmout všechny pojistky s poškozenými spodky Praktické předvedení a ústní ověření
b Zakrýt živé části Praktické předvedení a ústní ověření
c Odpojit vodiče nebo propojovací praporce Praktické předvedení a ústní ověření
d Demontovat poškozený pojistkový spodek Praktické předvedení a ústní ověření
e Namontovat nový pojistkový spodek Praktické předvedení a ústní ověření
f Připojit vodiče nebo praporce Praktické předvedení a ústní ověření
g Odstranit izolační kryty živých částí Praktické předvedení a ústní ověření
h Vložit pojistky do pojistkových spodků Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž přípojky odběratele z kabelu NN pomocí odbočovací svorky a odbočné spojky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zakrýt místa montáže Praktické předvedení a ústní ověření
b Očistit kabel Praktické předvedení a ústní ověření
c Odstranit vnější plášť kabelu Praktické předvedení a ústní ověření
d Zapojit odbočný kabel do kabelové skříně odběratele Praktické předvedení a ústní ověření
e Namontovat kompaktní odbočovací svorky (fixace bez proražení žílové izolace) Praktické předvedení a ústní ověření
f Zapojit odbočný kabel do kompaktní odbočovací svorky Praktické předvedení a ústní ověření
g Dotáhnout kompaktní odbočovací svorky Praktické předvedení a ústní ověření
h Odzkoušet napětí a sled fází Praktické předvedení a ústní ověření
i Namontovat odbočné spojky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž průběžné spojky na plastovém kabelu NN

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zakrýt místa montáže Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit připojovaný kabel v beznapěťovém stavu Praktické předvedení a ústní ověření
c Očistit hlavní kabel Praktické předvedení a ústní ověření
d Odstranit vnější plášť hlavního kabelu Praktické předvedení a ústní ověření
e Spojit kabelové žíly Praktické předvedení a ústní ověření
f Smrštit žílové trubice Praktické předvedení a ústní ověření
g Nasunout plášťovou trubici Praktické předvedení a ústní ověření
h Smrštit plášťovou trubici Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výměna vyhřátého kabelového oka v jedné fázi bez přerušení proudové zátěže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést prohlídku stavu rozvaděče Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést základní očistu rozvaděče od prachu a nečistot Praktické předvedení a ústní ověření
c Proměřit proudovou zátěž Praktické předvedení a ústní ověření
d Proměřit oteplení všech proudových spojů bezkontaktním měřičem teploty nebo pomocí termovize Praktické předvedení a ústní ověření
e Zaizolovat živé části Praktické předvedení a ústní ověření
f Očistit připojovací části Praktické předvedení a ústní ověření
g Napojit svorky bočníku Praktické předvedení a ústní ověření
h Sepnout bočník Praktické předvedení a ústní ověření
i Proměřit proudovou zátěž bočníku dané fáze Praktické předvedení a ústní ověření
j Odpojit poškozený vodič Praktické předvedení a ústní ověření
k Opravit nebo vyměnit poškozenou koncovku Praktické předvedení a ústní ověření
l Připojit poškozený vodič Praktické předvedení a ústní ověření
m Rozepnout bočník Praktické předvedení a ústní ověření
n Odpojit svorky bočníku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení dokumentace a záznamů o provedené práci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést zápis o provedené práci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit dané kritérium.
3

Kontrola stavu použitých ochranných osobních pomůcek a nářadí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést vizuální kontrolu nepoškozenosti pracovních a ochranných pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést vizuální kontrolu nepoškozenosti nářadí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením.

(odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/elektromechanik-pro-silno#zdravotni-zpusobilost).

V případě, že uchazeč není držitelem stupně odborné způsobilosti elektrotechnik, či vedoucí elektrotechnik, autorizovaná osoba před začátkem zkoušky provede školení a přezkoušení dle § 9, nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to na činnosti na elektrických zařízeních, se kterými uchazeč při zkoušce přijde do styku a bude s nimi manipulovat. O školení a přezkoušení provede autorizovaná osoba písemný záznam. Čas na školení a přezkoušení není zahrnut do doby vykonávání zkoušky, a ani do doby přípravy na zkoušku

Zkouška může být realizována na cvičném nebo reálném pracovišti.

V rámci zkoušky budou vykonávány činnosti na zařízeních do 1 kV AC/ 1,5 kV DC v objektu bez nebezpečí výbuchu.

 

Podmínkou úspěšné zkoušky je dodržení zásad a pravidel BOZP a PO.

Požadavky pro činnost dle této profesní kvalifikace:

Pro výkon povolání/činnosti je potřeba splňovat požadavky na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to minimálně v rozsahu § 6 (elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro energetiku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56

Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání

ČEZ Distribuční služby, s. r. o.

Elektroservis - Jan Sládek a spol.