Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Elektromechanik pro silnoproud
Platnost standardu: Od 15.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování zásad BOZP při montáži a připojování kabelových souborů k energetické síti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost bezpečnostních předpisů ČSN EN 501 10-1, PNE 33 0000-6 uvedením konkrétních oblastí, které zasahují do dané problematiky, uvést odpovědné osoby s přímou odpovědností zajišťující bezpečnost práce Ústní ověření
b Vyjmenovat postupné kroky první pomoci při úrazu elektrickým proudem Ústní ověření
c Demonstrovat správný postup první pomoci při popáleninách Praktické předvedení
d Prokázat znalost bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti s nebezpečím pádů z výšky nebo do hloubky popsáním vymezení prostorů, bezpečného používání žebříků a plošin Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technické dokumentaci a normách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst technickou a projektovou dokumentaci zadanou autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientovat se v projektech a výkresech inženýrských sítí Praktické předvedení a ústní ověření
3

Provádění přechodu svazkových vodičů na zemní kabel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat stav izolovaného vedení Praktické předvedení a ústní ověření
b Proměřit stav izolačního stavu zemního kabelu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zakrýt nebezpečné nebo holé části Praktické předvedení a ústní ověření
d Uchytit zemní kabel na sloup Praktické předvedení a ústní ověření
e Zapojit zemní kabel do kabelové nebo přípojkové skříně Praktické předvedení a ústní ověření
f Připojit kabel na izolované vedení Praktické předvedení a ústní ověření
g Odzkoušet napětí a změřit sled fází Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výměna pojistkových spodků v kabelových skříních NN

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmout všechny pojistky s poškozenými spodky Praktické předvedení a ústní ověření
b Zakrýt živé části Praktické předvedení a ústní ověření
c Odpojit vodiče nebo propojovací praporce Praktické předvedení a ústní ověření
d Demontovat poškozený pojistkový spodek Praktické předvedení a ústní ověření
e Namontovat nový pojistkový spodek Praktické předvedení a ústní ověření
f Připojit vodiče nebo praporce Praktické předvedení a ústní ověření
g Odstranit izolační kryty živých částí Praktické předvedení a ústní ověření
h Vložit pojistky do pojistkových spodků Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž přípojky odběratele z kabelu NN pomocí odbočovací svorky a odbočné spojky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zakrýt místa montáže Praktické předvedení a ústní ověření
b Očistit kabel Praktické předvedení a ústní ověření
c Odstranit vnější plášť kabelu Praktické předvedení a ústní ověření
d Zapojit odbočný kabel do kabelové skříně odběratele Praktické předvedení a ústní ověření
e Namontovat kompaktní odbočovací svorky (fixace bez proražení žílové izolace) Praktické předvedení a ústní ověření
f Zapojit odbočný kabel do kompaktní odbočovací svorky Praktické předvedení a ústní ověření
g Dotáhnout kompaktní odbočovací svorky Praktické předvedení a ústní ověření
h Odzkoušet napětí a sled fází Praktické předvedení a ústní ověření
i Namontovat odbočné spojky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž průběžné spojky na plastovém kabelu NN

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zakrýt místa montáže Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit připojovaný kabel v beznapěťovém stavu Praktické předvedení a ústní ověření
c Očistit hlavní kabel Praktické předvedení a ústní ověření
d Odstranit vnější plášť hlavního kabelu Praktické předvedení a ústní ověření
e Spojit kabelové žíly Praktické předvedení a ústní ověření
f Smrštit žílové trubice Praktické předvedení a ústní ověření
g Nasunout plášťovou trubici Praktické předvedení a ústní ověření
h Smrštit plášťovou trubici Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výměna vyhřátého kabelového oka v jedné fázi bez přerušení proudové zátěže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést prohlídku stavu rozvaděče Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést základní očistu rozvaděče od prachu a nečistot Praktické předvedení a ústní ověření
c Proměřit proudovou zátěž Praktické předvedení a ústní ověření
d Proměřit oteplení všech proudových spojů bezkontaktním měřičem teploty nebo pomocí termovize Praktické předvedení a ústní ověření
e Zaizolovat živé části Praktické předvedení a ústní ověření
f Očistit připojovací části Praktické předvedení a ústní ověření
g Napojit svorky bočníku Praktické předvedení a ústní ověření
h Sepnout bočník Praktické předvedení a ústní ověření
i Proměřit proudovou zátěž bočníku dané fáze Praktické předvedení a ústní ověření
j Odpojit poškozený vodič Praktické předvedení a ústní ověření
k Opravit nebo vyměnit poškozenou koncovku Praktické předvedení a ústní ověření
l Připojit poškozený vodič Praktické předvedení a ústní ověření
m Rozepnout bočník Praktické předvedení a ústní ověření
n Odpojit svorky bočníku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení dokumentace a záznamů o provedené práci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést zápis o provedené práci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit dané kritérium.
3

Kontrola stavu použitých ochranných osobních pomůcek a nářadí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést vizuální kontrolu nepoškozenosti pracovních a ochranných pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést vizuální kontrolu nepoškozenosti nářadí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením.

(odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/elektromechanik-pro-silno#zdravotni-zpusobilost).

V případě, že uchazeč není držitelem stupně odborné způsobilosti elektrotechnik, či vedoucí elektrotechnik, autorizovaná osoba před začátkem zkoušky provede školení a přezkoušení dle § 9, nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to na činnosti na elektrických zařízeních, se kterými uchazeč při zkoušce přijde do styku a bude s nimi manipulovat. O školení a přezkoušení provede autorizovaná osoba písemný záznam. Čas na školení a přezkoušení není zahrnut do doby vykonávání zkoušky, a ani do doby přípravy na zkoušku

Zkouška může být realizována na cvičném nebo reálném pracovišti.

V rámci zkoušky budou vykonávány činnosti na zařízeních do 1 kV AC/ 1,5 kV DC v objektu bez nebezpečí výbuchu.

 

Podmínkou úspěšné zkoušky je dodržení zásad a pravidel BOZP a PO.

Požadavky pro činnost dle této profesní kvalifikace:

Pro výkon povolání/činnosti je potřeba splňovat požadavky na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to minimálně v rozsahu § 6 (elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

  1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti elektrotechniky a alespoň 5 let odborné praxe v elektrotechnice na zařízení do 1000 V nebo 5 let praxe ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v elektrooboru a současně musí splňovat odbornou způsobilost v elektrotechnice minimálně v rozsahu § 7 (vedoucí elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

  2. Vyšší odborné vzdělání v oblasti elektrotechniky a alespoň 5 let odborné praxe v elektrotechnice na zařízení do 1000 V nebo 5 let praxe ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v elektrooboru a současně musí splňovat odbornou způsobilost v elektrotechnice minimálně v rozsahu § 7 (vedoucí elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

  3. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na elektrotechniku a alespoň 5 let odborné praxe v elektrotechnice na zařízení do 1000V nebo 5 let praxe ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování nebo odborného výcviku v elektrooboru a současně musí splňovat odbornou způsobilost v elektrotechnice minimálně v rozsahu § 7 (vedoucí elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro řádný výkon zkoušky musí mít autorizovaná osoba k dispozici dále uvedené vybavení:

Technické podklady a normy

  • platné technické normy z oblasti elektrotechniky (ČSN EN 501 10-1, PNE 33 0000-6), technická dokumentace, montážní výkresy, schémata

 

Nářadí

  • speciální sada izolovaných šroubováků pro práci pod napětím, speciální sada izolovaných stranových klíčů pro práci pod napětím, izolované kleště pro práce pod napětím, nůžky na kabely, odplášťovací nůž, lisovací kleště, gola sada, momentový klíč, zakrývací deky, izolační kolíčky, izolační návleky, izolační kryty, plastové příchytky na upevnění kabelu, propichovací svorky, držák na výměnu pojistek, PB hořák

 

Měřicí přístroje

  • zkoušečka napětí, měřič izolačního odporu, bezkontaktní měřič teploty nebo termovize, měřič sledu fází, ampérmetr

 

Materiál

  • vodiče a kabely, svorky, kotevní objímky, kabelové spojky, smršťovací spojka, speciální sada izolačních přikrývek, zákrytů, návleků, kolíčků, omega profilů, izolační fólie

Další vybavení

  • osobní ochranné pracovní pomůcky

  • reálné nebo cvičné pracoviště s prostory pro vykonání praktické a ústní části zkoušky.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 15 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 10 až 13 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro energetiku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56

Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání

ČEZ Distribuční služby, s. r. o.

Elektroservis - Jan Sládek a spol.