Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Kurýr
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Kontrola a příprava jízdního kola, motocyklu a automobilu před jízdou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu jízdního kola, motocyklu a automobilu před jízdou Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit jízdní kolo, motocykl a automobil před jízdou Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Zajišťování rozvozu občerstvení po pracovištích a drobných nákupů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předat občerstvení zákazníkovi na pracovišti Praktické předvedení a ústní ověření
b Předat drobný nákup zákazníkovi Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést způsob nakládání s doklady (účtenky, faktury apod.) Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržovat zásady bezpečnosti, hygieny práce a ochrany zdraví a požární prevence Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Rozvoz a sběr standardních a expresních zásilek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit způsob sběru standardních zásilek Ústní ověření
b Vysvětlit způsob sběru expresních zásilek Ústní ověření
c Vysvětlit způsob rozvozu standardních zásilek Ústní ověření
d Vysvětlit způsob rozvozu expresních zásilek Ústní ověření
e Přijmout a předat standardní zásilku Praktické předvedení a ústní ověření
f Přijmout a předat expresní zásilku Praktické předvedení a ústní ověření
g Vysvětlit postup nakládání se zásilkou v případě, že zákazník odmítá zásilku přijmout Ústní ověření
h Vysvětlit postup nakládání se zásilkou v případě, že zákazník není dosažitelný Ústní ověření
i Vysvětlit postup nakládání se zásilkou v případě, že zákazník zásilku reklamuje Ústní ověření
j Předvést práci s příslušnou dokumentací související s rozvozem a sběrem standardních a expresních zásilek podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Příjem hotovostních a bezhotovostních plateb zákazníků za poskytnuté služby a zboží včetně vystavování příslušných dokladů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít hotovost od zákazníka Praktické předvedení a ústní ověření
b Přijmout bezhotovostní platbu Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést manipulaci s platbou a vyplnit s ní související doklady podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Jednání se zákazníkem při vyzvedávání a předávání zásilek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést komunikaci se zákazníkem při přejímání zásilky Praktické předvedení
b Předvést komunikaci se zákazníkem při předávání zásilky Praktické předvedení
c Předvést komunikaci se zákazníkem při reklamaci zásilky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Orientace v předpisech a podmínkách pro doručování zásilek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní předpisy a definovat podmínky pro doručování zásilek Písemné ověření
b Vysvětlit zásady dodržování BOZP při kurýrní službě Ústní ověření
c Vysvětlit význam manipulačních, výstražných a bezpečnostních značek na zásilkách Ústní ověření
d Rozeznávat manipulační, výstražné a bezpečnostní značky na zásilkách Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/kuryr#zdravotni-zpusobilost).

 

Specifikace podmínek ověřování kompetencí:

  • Kompetenci Kontrola a příprava jízdního kola, motocyklu a automobilu před jízdou: kritérium a) Popsat kontrolu jízdního kola, motocyklu a automobilu před jízdou, b) Připravit jízdní kolo, motocykl a automobil před jízdou - uchazeč o zkoušku předvede znalost přímo na stanovených dopravních prostředcích - kole, motocyklu a automobilu, které musí být k dispozici během zkoušky. Konkrétní instrukce dá při zkoušce uchazeči autorizovaná osoba.
  • Kompetenci Rozvoz a sběr standardních a expresních zásilek: kritérium c) Vysvětlit způsob rozvozu standardních zásilek, d) Vysvětlit způsob rozvozu expresních zásilek - uchazeč o zkoušku předvede formou modelové situace způsob pro stanovení trasy pro rozvoz zásilek, např. s pomocí mobilních aplikací. Konkrétní instrukce dá při zkoušce uchazeči autorizovaná osoba.
  • Pokyn pro kompetenci Zajišťování rozvozu občerstvení po pracovištích a drobných nákupů a kompetenci Rozvoz a sběr standardních a expresních zásilek: Přesun dopravním prostředkem mezi výchozími a cílovými místy je řešen simulací.

 

V případě, že autorizovaná osoba zvolí pro ústní ověřování formu vylosovaných otázek, musí dodržet následující pravidla.

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek:

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí byt splněny následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení (praktického předvedení a ústní ověření) je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů i k časovému hledisku zvládání operací.

 

Autorizovaná osoba zvolí při písemném ověřování kritéria Orientace v předpisech a podmínkách pro doručování zásilek formu zadání písemné práce; celkem nejméně 15 otázek.

Pro úspěšné splnění požadavků testu: za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Česká logistická asociace, o. p. s.

Institut Jana Pernera, o. p. s.

ČSAD Hodonín, a. s.