Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Elektromechanik měřicích, regulačních a automatizačních zařízení
Platnost standardu: Od 15.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci a normách, vedení provozně- technické dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v dokumentaci měřicích, regulačních a automatizačních zařízení - předvést na dokumentaci ke konkrétnímu zařízení (schéma zařízení, uživatelská příručka); část dokumentace může být i v anglickém jazyce. Popsat základní princip činnosti, parametry a údržbu Praktické předvedení a ústní ověření
b Číst a popsat elektrotechnické značky ve schématu konkrétního zařízení Praktické předvedení
c Provést záznam o poruše do provozního deníku zařízení, včetně popisu závady a zaznamenání provedených zásahů, zejména do konstrukce zařízení nebo nastavení parametrů řídicích systémů; Zhodnotit možný vliv závady na další fungování zařízení, délku servisních intervalů nebo celkovou
bezpečnost zařízení a zanesení těchto změn do řízené dokumentace
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba ovládacích, řídících, měřících a regulačních prvků v automatizační technice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést příklady ovládacích, řídicích a regulačních prvků automatizační techniky Ústní ověření
b Vysvětlit princip a funkčnost čidel a snímačů fyzikálních veličin: teploty, tlaku, průtoku, polohy, akčních členů – elektrických, pneumatických a hydraulických, servopohonů, elektroventilů, prostředků pro přenos signálu a dále regulátorů, PLC automatů Ústní ověření
c Popsat autorizovanou osobou vybraný měřicí, regulační či ovládací prvek automatizační techniky (o jaký se jedná, na jakém principu pracuje, jak se zapojí do soustavy) Ústní ověření
d Popsat profylaxi a provést údržbu minimálně tří prvků či zařízení dané měřicí, regulační či automatizační techniky Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat a vysvětlit stanovení nejistot měření, stanovení chyby měřidla a chyby měřicí metody; Popsat možný vliv nejistoty měření na funkci zařízení Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostikování poruch automatizační a regulační techniky a systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ověřit elektrické veličiny v definovaných bodech a lokalizovat poruchy v zařízení Praktické předvedení
b Diagnostikovat autorizovanou osobou uměle vytvořené závady, chyby a problémy v zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit postup práce, nářadí, pomůcky a měřidla, která jsou nutná k odstranění závad na elektrickém zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
d Odstranit uměle vytvořené závady na automatizačním, regulačním či měřicím zařízení Praktické předvedení
e Provést kontrolu a funkční zkoušku automatizačního, regulačního či měřicího zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zásady ochrany zdraví a majetku, ochrana před úrazem elektrickým proudem, bezpečnost při obsluze a práci na elektrickém zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady bezpečnosti práce na zařízení v klidovém stavu bez napětí Ústní ověření
b Popsat zásady bezpečnosti práce na zařízení pod napětím Ústní ověření
c Popsat a předvést poskytnutí první pomoc při úrazu elektrickým proudem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/elektromechanik-mericich-#zdravotni-zpusobilost).

V případě, že uchazeč není držitelem stupně odborné způsobilosti elektrotechnik, či vedoucí elektrotechnik, autorizovaná osoba před začátkem zkoušky provede školení a přezkoušení dle § 9, nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to na činnosti na elektrických zařízeních, se kterými uchazeč při zkoušce přijde do styku a bude s nimi manipulovat. O školení a přezkoušení provede autorizovaná osoba písemný záznam. Čas na školení a přezkoušení není zahrnut do doby vykonávání zkoušky, a ani do doby přípravy na zkoušku

 

Uchazeč demonstruje svoje znalosti a schopnosti na konkrétních měřicích, regulačních, automatizačních zařízeních či prvcích regulované soustavy.

Pro plnění kritérií c) a d) kompetence Údržba ovládacích, řídících, měřících a regulačních prvků v automatizační technice, pro plnění kritérií a) až e) kompetence Diagnostikování poruch automatizační a regulační techniky a systém a pro plnění kritérií a), b), c) kompetence Orientace v technické dokumentaci a normách, vedení provozně- technické dokumentace, určí autorizovaná osoba konkrétní typy přístrojů, zařízení či prvků regulované soustavy. Uchazeč se v rámci 120 minut doby přípravy na zkoušku seznámí s danými typy přístrojů, zařízení či prvků regulované soustavy, s jejich technickou dokumentací nebo manuály.

 

Autorizovaná osoba nasimuluje na konkrétním zařízení nejméně tři závady.

 

Podmínkou úspěšné zkoušky je dodržení všech zásad BOZP v celém průběhu zkoušky.

V rámci zkoušky budou vykonávány činnosti na zařízeních do 1 kV AC/ 1,5 kV DC v objektu bez nebezpečí výbuchu. 

Požadavky pro činnost dle této profesní kvalifikace:

Pro výkon povolání/činnosti je potřeba splňovat požadavky na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to minimálně v rozsahu § 6 (elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro elektrotechniku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Českomoravská elektrotechnická asociace

ČVUT FEL

PVZP, a. s.