Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Tesař
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních a prováděcích výkresech a technické dokumentaci tesařských konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst dodanou konstrukční a technologickou dokumentaci v tištěné i elektronické formě, orientovat se ve značení materiálu a kótování Praktické předvedení a ústní ověření
b Číst technickou dokumentaci a orientovat se v ní Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Příprava pracoviště, stanovení pracovních postupů a metod dle výrobní dokumentace dřevostavby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat a zdůvodnit základovou desku včetně provedení zápisu do předávacího protokolu a stavebního deníku a provést její případnou úpravu Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést přejímku, vykládku, kontrolu úplnosti a kvality stavebního a spojovacího materiálu a jejich uskladnění Praktické předvedení
c Stanovit pracovní postupy a metody montáže dřevostaveb dle konkrétního zadání Praktické předvedení
d Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Spojování jednotlivých konstrukčních prvků dřevostaveb spojovacími prostředky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní druhy dřevěných a kovových spojovacích prostředků, používaných lepidel a druhy konstrukčních spojů pro spojování jednotlivých částí dřevostaveb Ústní ověření
b Vybrat vhodné konstrukční spoje pro daný druh spojovaných částí a vyrobit předepsaný spoj Praktické předvedení
c Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha a údržba ručního elektrického a pneumatického nářadí a strojků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní části ručního elektrického, pneumatického nářadí a strojků, jejich funkci, způsoby seřízení a údržby Ústní ověření
b Připravit a nastavit stroje, nástroje, pomůcky a nářadí Praktické předvedení
c Provést pomocí elektrického a pneumatického nářadí a strojků zadané operace Praktické předvedení
d Provést údržbu ručního elektrického, pneumatického nářadí a strojků Praktické předvedení
e Ošetřit a uložit nástroje a nářadí používané při opracování dřeva Praktické předvedení
f Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Osazování základního prahu a montáž obvodových stěn dřevostaveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat celistvost hydroizolace podlahy, resp. základové desky a provést její případnou úpravu Praktické předvedení
b Rozměřit a ukotvit základní práh, stavební dílec Praktické předvedení
c Osadit obvodové stěny na základový práh a zavětrovat Praktické předvedení
d Spojit přilehlé stěny v rozích a zajistit jejich vzduchotěsnost Praktické předvedení
e Zkontrolovat rovinnost a kolmost stěn a stavebních otvorů a provést jejich případnou úpravu Praktické předvedení
f Vyplnit konstrukce izolačními materiály a provést opláštění plošnými materiály Praktické předvedení
g Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž vnitřních stěn dřevostaveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést a zdůvodnit montáž vnitřní nosné a nenosné stěny na základový práh a zavětrovat Praktické předvedení a ústní ověření
b Spojit přilehlé stěny v rozích Praktické předvedení
c Zkontrolovat rovinnost a kolmost stěn a stavebních otvorů a provést jejich případnou úpravu Praktické předvedení
d Vyplnit konstrukce izolačními materiály a provést opláštění plošnými materiály Praktické předvedení
e Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Osazování stropních konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Osadit stropní konstrukce na obvodové a vnitřní nosné stěny Praktické předvedení
b Zajistit vzduchotěsnost v místě styku stropu a stěny Praktické předvedení
c Zkontrolovat rovinnost a kolmost stropní konstrukce Praktické předvedení
d Zajistit stropní konstrukce k nosným stěnám Praktické předvedení
e Vyplnit konstrukci izolačními materiály a provést opláštění plošnými materiály Praktické předvedení
f Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž krovu a kladení pojistné izolace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat a zdůvodnit rozměrové požadavky nosných stěn a stropu Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést montáž krovu dle konkrétního zadání Praktické předvedení
c Zajistit nosné prvky spojovacími prostředky Praktické předvedení
d Osadit krov bedněním nebo kontralatěmi a pojistnou izolací Praktické předvedení
e Vyplnit a zdůvodnit konstrukci izolačními materiály a provést vnitřní opláštění deskovými materiály Praktické předvedení a ústní ověření
f Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Osazování oken, vnějších dveří a rolet

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést a zdůvodnit přejímku a kontrolu kvality výplní stavebních otvorů Praktické předvedení a ústní ověření
b Osadit vnější dveře nebo okno nebo roletu dle konkrétního zadání Praktické předvedení
c Zajistit vzduchotěsnost v místě styku výplně a přilehlé konstrukce Praktické předvedení
d Zkontrolovat a zdůvodnit funkčnost osazených výplní, seřídit kování Praktické předvedení a ústní ověření
e Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž interiérových prvků, schodiště, podlahy, vnitřních dveří

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést přejímku a kontrolu interiérových prvků stavby Praktické předvedení
b Osadit vnitřní dveře, seřídit kování Praktické předvedení
c Provést montáž podlahy a osadit krycí lišty Praktické předvedení
d Provést montáž schodiště a zábradlí Praktické předvedení
e Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Osazování konstrukcí parozábranou a difuzní folií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat význam, vlastnosti a použití ochranných fólií Ústní ověření
b Osadit určené konstrukce parozábranou a difuzní fólií Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat celistvost spojení a návaznost fólií Praktické předvedení a ústní ověření
d Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Osazování obvodových stěn termoizolačními systémy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat význam, vlastnosti a použití termoizolačních systémů Ústní ověření
b Vyjmenovat druhy a způsoby osazování termoizolačních systémů Ústní ověření
c Zkontrolovat podklad, množství a druh kotvení termoizolačního materiálu Praktické předvedení
d Osadit obvodové stěny termoizolačními systémy Praktické předvedení
e Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Impregnace a povrchová úprava konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat nejpoužívanější druhy, důvody použití a vlastnosti impregnací a ochranných nátěrů dřevostaveb Ústní ověření
b Popsat způsob aplikace a aplikovat impregnační látky a nátěrové hmoty na vybrané stavební prvky Praktické předvedení a ústní ověření
c Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-vyroby-drevosta#zdravotni-zpusobilost).

Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem, obuví a osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími prováděným pracím.

Při ověřování kritérií hodnocení bude kladen důraz na volbu postupu práce a vhodného materiálu s přihlédnutím na samostatnost rozhodování a ekonomické hledisko výroby. Při zadávání úkolů se zkoušející zaměří zejména na práci s dodanou konstrukční a technologickou dokumentací, způsob zpracování, volbu nástrojů a materiálů pro zhotovení požadovaného výrobku, výrobu zadaného výrobku, montáž zadaného výrobku, manipulaci s materiálem, obsluhu, seřizování a běžnou údržbu dřevoobráběcích strojů a nástrojů.

 

Při ověřování odborných způsobilostí je třeba respektovat ustanovení následujících norem a předpisů v platném znění:

• ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části

• ČSN 01 3431 Kreslení střech

• ČSN 01 3487 Výkresy dřevěných stavebních konstrukcí

• ČSN 73 3150 Tesařské spoje dřevěných konstrukcí

• ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění

• ČSN 73 0540 – 2 Tepelná ochrana budov – požadavky (izolace v konstrukcích a osazení parozábran)

• EN 336 Konstrukční dřevo - Rozměry, dovolené odchylky

• EN 912 Spojovací prostředky pro dřevo – Specifikace pro speciální hmoždíky pro dřevo

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

 

Uchazeč v rámci zkoušky, ve které je předepsán způsob ověřování „praktické předvedení s ústním vysvětlením“, okomentuje provedené pracovní operace a zodpoví položené otázky.

 

Uchazeč v rámci zkoušky předvede montáž částí dvou různých typů dřevostaveb včetně provedení konstrukčních spojů s využitím běžně používaných technologických postupů:

a) první z typů vybere autorizovaná osoba z konstrukce dřevostaveb srub nebo roubenka,

b) druhý z typů vybere autorizovaná osoba z konstrukce dřevostaveb skeletová, rámová nebo z masivních bloků.

 

Je nutné ověřit, že uchazeč ovládá příslušné kompetence, přičemž není nutné, aby dokončil výše uvedené vybrané dřevostavby.

 

 

Kompetence - "Orientace ve stavebních a prováděcích výkresech a technické dokumentaci tesařských konstrukcí": autorizovaná osoba posuzuje, jak se uchazeč pomocí čtení výkresů orientuje v technické dokumentaci.

 

Kompetence - "Příprava pracoviště, stanovení pracovních postupů a metod dle výrobní dokumentace dřevostaveb": autorizovaná osoba posuzuje uchazeče, jak provede kontrolu základové desky, přejímku spojovacího materiálu, zajištění jeho uskladnění, navrhne správný pracovní postup a metody montáže v souladu s výkresovou dokumentací a předpisy BOZP a PO. Uchazeč dodržuje logickou návaznost pracovních postupů, správně používá odbornou terminologii, navržený postup splňuje nároky na platné ČSN.

 

Kompetence - "Spojování jednotlivých konstrukčních prvků dřevostaveb dle zadání spojovacími prostředky": autorizovaná osoba posuzuje věcnou správnost uchazečova vysvětlení dle konkrétního zadání a dodržení BOZP a PO.

 

Kompetence - "Obsluha, a údržba ručního elektrického a pneumatického nářadí a strojků": autorizovaná osoba posuzuje uchazeče při volbě a použití strojů a nástrojů, pracovních postupů opracování materiálů a zda používá odbornou terminologii a zda uchazeč dodržuje BOZP a PO.

 

Kompetence - "Osazování základního prahu a montáž obvodových stěn dřevostaveb": autorizovaná osoba posuzuje, zda uchazeč postupuje dle zadání při dodržování technologických postupů a dodržení BOZP a PO. Hodnocena je celková zručnost vzhledem ke složitosti a rozsahu zadané konstrukce.

 

Kompetence - "Montáž vnitřních stěn dřevostaveb": autorizovaná osoba posuzuje, zda uchazeč postupuje dle zadání při dodržování technologických postupů a dodržení BOZP a PO. Hodnocena je celková zručnost vzhledem ke složitosti a rozsahu zadané konstrukce.

 

Kompetence - "Osazování stropních konstrukcí": autorizovaná osoba posuzuje, zda uchazeč postupuje dle zadání při dodržování technologických postupů a dodržení BOZP a PO. Hodnocena je celková zručnost vzhledem ke složitosti a rozsahu zadané konstrukce.

 

Kompetence - "Montáž krovu a kladení pojistné izolace": autorizovaná osoba posuzuje, zda uchazeč postupuje dle zadání při dodržování technologických postupů a dodržení BOZP a PO. Hodnocena je celková zručnost vzhledem ke složitosti a rozsahu zadané konstrukce.

 

Kompetence - "Osazování oken, vnějších dveří a rolet": autorizovaná osoba posuzuje, zda uchazeč správně osadí jeden stavební otvor oknem nebo vnějšími dveřmi nebo roletou dle konkrétního zadání a zda uchazeč dodržuje BOZP a PO.

 

Kompetence - "Montáž interiérových prvků, schodišť, podlah, vnitřních dveří": autorizovaná osoba sleduje, zda uchazeč správně namontuje uvedené interiérové prvky a zda uchazeč dodržuje BOZP a PO.

 

Kompetence - "Osazování konstrukcí parozábranou a difuzní folií": autorizovaná osoba posuzuje, zda vysvětlení je věcně správné, pracovní postup dodržen včetně BOZP a PO.

 

Kompetence - "Osazovaní obvodových stěn termoizolačními systémy": autorizovaná osoba posuzuje, zda vysvětlení je věcně správné, pracovní postup dodržen včetně BOZP a PO.

 

Kompetence - "Impregnace a povrchová úprava konstrukcí": autorizovaná osoba posuzuje praktické provedení alespoň jednoho typu impregnace nebo nátěru a dodržení BOZP a PO.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

K O D A, s. r. o.

NADOP-VÝROBA NÁBYTKU, a. s.

LINETA Severočeská dřevařská společnost, a. s.

Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace