Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Tesař
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních a prováděcích výkresech a technické dokumentaci tesařských konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst dodanou konstrukční a technologickou dokumentaci v tištěné i elektronické formě, orientovat se ve značení materiálu a kótování Praktické předvedení a ústní ověření
b Číst technickou dokumentaci a orientovat se v ní Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Příprava pracoviště, stanovení pracovních postupů a metod dle výrobní dokumentace dřevostavby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat a zdůvodnit základovou desku včetně provedení zápisu do předávacího protokolu a stavebního deníku a provést její případnou úpravu Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést přejímku, vykládku, kontrolu úplnosti a kvality stavebního a spojovacího materiálu a jejich uskladnění Praktické předvedení
c Stanovit pracovní postupy a metody montáže dřevostaveb dle konkrétního zadání Praktické předvedení
d Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Spojování jednotlivých konstrukčních prvků dřevostaveb spojovacími prostředky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní druhy dřevěných a kovových spojovacích prostředků, používaných lepidel a druhy konstrukčních spojů pro spojování jednotlivých částí dřevostaveb Ústní ověření
b Vybrat vhodné konstrukční spoje pro daný druh spojovaných částí a vyrobit předepsaný spoj Praktické předvedení
c Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha a údržba ručního elektrického a pneumatického nářadí a strojků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní části ručního elektrického, pneumatického nářadí a strojků, jejich funkci, způsoby seřízení a údržby Ústní ověření
b Připravit a nastavit stroje, nástroje, pomůcky a nářadí Praktické předvedení
c Provést pomocí elektrického a pneumatického nářadí a strojků zadané operace Praktické předvedení
d Provést údržbu ručního elektrického, pneumatického nářadí a strojků Praktické předvedení
e Ošetřit a uložit nástroje a nářadí používané při opracování dřeva Praktické předvedení
f Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Osazování základního prahu a montáž obvodových stěn dřevostaveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat celistvost hydroizolace podlahy, resp. základové desky a provést její případnou úpravu Praktické předvedení
b Rozměřit a ukotvit základní práh, stavební dílec Praktické předvedení
c Osadit obvodové stěny na základový práh a zavětrovat Praktické předvedení
d Spojit přilehlé stěny v rozích a zajistit jejich vzduchotěsnost Praktické předvedení
e Zkontrolovat rovinnost a kolmost stěn a stavebních otvorů a provést jejich případnou úpravu Praktické předvedení
f Vyplnit konstrukce izolačními materiály a provést opláštění plošnými materiály Praktické předvedení
g Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž vnitřních stěn dřevostaveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést a zdůvodnit montáž vnitřní nosné a nenosné stěny na základový práh a zavětrovat Praktické předvedení a ústní ověření
b Spojit přilehlé stěny v rozích Praktické předvedení
c Zkontrolovat rovinnost a kolmost stěn a stavebních otvorů a provést jejich případnou úpravu Praktické předvedení
d Vyplnit konstrukce izolačními materiály a provést opláštění plošnými materiály Praktické předvedení
e Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Osazování stropních konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Osadit stropní konstrukce na obvodové a vnitřní nosné stěny Praktické předvedení
b Zajistit vzduchotěsnost v místě styku stropu a stěny Praktické předvedení
c Zkontrolovat rovinnost a kolmost stropní konstrukce Praktické předvedení
d Zajistit stropní konstrukce k nosným stěnám Praktické předvedení
e Vyplnit konstrukci izolačními materiály a provést opláštění plošnými materiály Praktické předvedení
f Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž krovu a kladení pojistné izolace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat a zdůvodnit rozměrové požadavky nosných stěn a stropu Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést montáž krovu dle konkrétního zadání Praktické předvedení
c Zajistit nosné prvky spojovacími prostředky Praktické předvedení
d Osadit krov bedněním nebo kontralatěmi a pojistnou izolací Praktické předvedení
e Vyplnit a zdůvodnit konstrukci izolačními materiály a provést vnitřní opláštění deskovými materiály Praktické předvedení a ústní ověření
f Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Osazování oken, vnějších dveří a rolet

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést a zdůvodnit přejímku a kontrolu kvality výplní stavebních otvorů Praktické předvedení a ústní ověření
b Osadit vnější dveře nebo okno nebo roletu dle konkrétního zadání Praktické předvedení
c Zajistit vzduchotěsnost v místě styku výplně a přilehlé konstrukce Praktické předvedení
d Zkontrolovat a zdůvodnit funkčnost osazených výplní, seřídit kování Praktické předvedení a ústní ověření
e Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž interiérových prvků, schodiště, podlahy, vnitřních dveří

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést přejímku a kontrolu interiérových prvků stavby Praktické předvedení
b Osadit vnitřní dveře, seřídit kování Praktické předvedení
c Provést montáž podlahy a osadit krycí lišty Praktické předvedení
d Provést montáž schodiště a zábradlí Praktické předvedení
e Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Osazování konstrukcí parozábranou a difuzní folií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat význam, vlastnosti a použití ochranných fólií Ústní ověření
b Osadit určené konstrukce parozábranou a difuzní fólií Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat celistvost spojení a návaznost fólií Praktické předvedení a ústní ověření
d Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Osazování obvodových stěn termoizolačními systémy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat význam, vlastnosti a použití termoizolačních systémů Ústní ověření
b Vyjmenovat druhy a způsoby osazování termoizolačních systémů Ústní ověření
c Zkontrolovat podklad, množství a druh kotvení termoizolačního materiálu Praktické předvedení
d Osadit obvodové stěny termoizolačními systémy Praktické předvedení
e Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Impregnace a povrchová úprava konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat nejpoužívanější druhy, důvody použití a vlastnosti impregnací a ochranných nátěrů dřevostaveb Ústní ověření
b Popsat způsob aplikace a aplikovat impregnační látky a nátěrové hmoty na vybrané stavební prvky Praktické předvedení a ústní ověření
c Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-vyroby-drevosta#zdravotni-zpusobilost).

Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem, obuví a osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími prováděným pracím.

Při ověřování kritérií hodnocení bude kladen důraz na volbu postupu práce a vhodného materiálu s přihlédnutím na samostatnost rozhodování a ekonomické hledisko výroby. Při zadávání úkolů se zkoušející zaměří zejména na práci s dodanou konstrukční a technologickou dokumentací, způsob zpracování, volbu nástrojů a materiálů pro zhotovení požadovaného výrobku, výrobu zadaného výrobku, montáž zadaného výrobku, manipulaci s materiálem, obsluhu, seřizování a běžnou údržbu dřevoobráběcích strojů a nástrojů.

 

Při ověřování odborných způsobilostí je třeba respektovat ustanovení následujících norem a předpisů v platném znění:

• ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části

• ČSN 01 3431 Kreslení střech

• ČSN 01 3487 Výkresy dřevěných stavebních konstrukcí

• ČSN 73 3150 Tesařské spoje dřevěných konstrukcí

• ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění

• ČSN 73 0540 – 2 Tepelná ochrana budov – požadavky (izolace v konstrukcích a osazení parozábran)

• EN 336 Konstrukční dřevo - Rozměry, dovolené odchylky

• EN 912 Spojovací prostředky pro dřevo – Specifikace pro speciální hmoždíky pro dřevo

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

 

Uchazeč v rámci zkoušky, ve které je předepsán způsob ověřování „praktické předvedení s ústním vysvětlením“, okomentuje provedené pracovní operace a zodpoví položené otázky.

 

Uchazeč v rámci zkoušky předvede montáž částí dvou různých typů dřevostaveb včetně provedení konstrukčních spojů s využitím běžně používaných technologických postupů:

a) první z typů vybere autorizovaná osoba z konstrukce dřevostaveb srub nebo roubenka,

b) druhý z typů vybere autorizovaná osoba z konstrukce dřevostaveb skeletová, rámová nebo z masivních bloků.

 

Je nutné ověřit, že uchazeč ovládá příslušné kompetence, přičemž není nutné, aby dokončil výše uvedené vybrané dřevostavby.

 

 

Kompetence - "Orientace ve stavebních a prováděcích výkresech a technické dokumentaci tesařských konstrukcí": autorizovaná osoba posuzuje, jak se uchazeč pomocí čtení výkresů orientuje v technické dokumentaci.

 

Kompetence - "Příprava pracoviště, stanovení pracovních postupů a metod dle výrobní dokumentace dřevostaveb": autorizovaná osoba posuzuje uchazeče, jak provede kontrolu základové desky, přejímku spojovacího materiálu, zajištění jeho uskladnění, navrhne správný pracovní postup a metody montáže v souladu s výkresovou dokumentací a předpisy BOZP a PO. Uchazeč dodržuje logickou návaznost pracovních postupů, správně používá odbornou terminologii, navržený postup splňuje nároky na platné ČSN.

 

Kompetence - "Spojování jednotlivých konstrukčních prvků dřevostaveb dle zadání spojovacími prostředky": autorizovaná osoba posuzuje věcnou správnost uchazečova vysvětlení dle konkrétního zadání a dodržení BOZP a PO.

 

Kompetence - "Obsluha, a údržba ručního elektrického a pneumatického nářadí a strojků": autorizovaná osoba posuzuje uchazeče při volbě a použití strojů a nástrojů, pracovních postupů opracování materiálů a zda používá odbornou terminologii a zda uchazeč dodržuje BOZP a PO.

 

Kompetence - "Osazování základního prahu a montáž obvodových stěn dřevostaveb": autorizovaná osoba posuzuje, zda uchazeč postupuje dle zadání při dodržování technologických postupů a dodržení BOZP a PO. Hodnocena je celková zručnost vzhledem ke složitosti a rozsahu zadané konstrukce.

 

Kompetence - "Montáž vnitřních stěn dřevostaveb": autorizovaná osoba posuzuje, zda uchazeč postupuje dle zadání při dodržování technologických postupů a dodržení BOZP a PO. Hodnocena je celková zručnost vzhledem ke složitosti a rozsahu zadané konstrukce.

 

Kompetence - "Osazování stropních konstrukcí": autorizovaná osoba posuzuje, zda uchazeč postupuje dle zadání při dodržování technologických postupů a dodržení BOZP a PO. Hodnocena je celková zručnost vzhledem ke složitosti a rozsahu zadané konstrukce.

 

Kompetence - "Montáž krovu a kladení pojistné izolace": autorizovaná osoba posuzuje, zda uchazeč postupuje dle zadání při dodržování technologických postupů a dodržení BOZP a PO. Hodnocena je celková zručnost vzhledem ke složitosti a rozsahu zadané konstrukce.

 

Kompetence - "Osazování oken, vnějších dveří a rolet": autorizovaná osoba posuzuje, zda uchazeč správně osadí jeden stavební otvor oknem nebo vnějšími dveřmi nebo roletou dle konkrétního zadání a zda uchazeč dodržuje BOZP a PO.

 

Kompetence - "Montáž interiérových prvků, schodišť, podlah, vnitřních dveří": autorizovaná osoba sleduje, zda uchazeč správně namontuje uvedené interiérové prvky a zda uchazeč dodržuje BOZP a PO.

 

Kompetence - "Osazování konstrukcí parozábranou a difuzní folií": autorizovaná osoba posuzuje, zda vysvětlení je věcně správné, pracovní postup dodržen včetně BOZP a PO.

 

Kompetence - "Osazovaní obvodových stěn termoizolačními systémy": autorizovaná osoba posuzuje, zda vysvětlení je věcně správné, pracovní postup dodržen včetně BOZP a PO.

 

Kompetence - "Impregnace a povrchová úprava konstrukcí": autorizovaná osoba posuzuje praktické provedení alespoň jednoho typu impregnace nebo nátěru a dodržení BOZP a PO.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání tesař nebo truhlář a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti montáže dřevostaveb nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti tesařské, stavebně truhlářské, výroba či montáž dřevostaveb.
  2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti stavební nebo dřevařské výroby a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti výroby nebo montáže dřevostaveb nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti montáže dřevostaveb nebo jiné střední technické vzdělání a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti výroby nebo montáže dřevostaveb.
  3. Vyšší odborné vzdělání v oblasti stavebnictví nebo dřevařské výroby a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti výroby nebo montáže dřevostaveb nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti výroby nebo montáže dřevostaveb.
  4. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na oblast stavebnictví nebo dřevařství nebo jiné vysokoškolské technické vzdělání a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti výroby nebo montáže dřevostaveb nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti výroby nebo montáže dřevostaveb. .
  5. Profesní kvalifikace 33-050-H Montážník/montážnice dřevostaveb + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti montáže dřevostaveb.

 

Podmínkou pro varianty a) až e) je předložení platného osvědčení pro práci s motorovou pilou.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pracoviště umožňující realizaci zkoušek vybavené potřebnými tesařskými materiály, nástroji, nářadím, strojním zařízením pro provádění tesařských prací, mechanizmy pro dopravu materiálů a pomocnými zařízeními (např. lešením) odpovídajícími požadavkům BOZP a PO a hygienickým předpisům.

 

  • Prostory a zdroj elektrické energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům
  • Materiály a polotovary pro montáž dřevostaveb (izolační materiály, parozábrany, difuzní fólie a další)
  • Technologické postupy a výkresy pro montáž dřevostaveb, stavební deník
  • Technologické vybavení pro montáž dřevostaveb:

 

Měřidla: metr skládací, metr svinovací, pásmo, tyčové měřidlo, úhelník s příložníkem, úhelník stavitelný (120 mm), vodováha pevná, vodováha hadicová, sklonoměr, laserová vodováha se stativem, vlhkoměr

 

Rýsovací pomůcky: tesařská tužka, olovnice, ocelový tesařský úhelník, nastavovací a pevné pokosníky, bodce, kružítko obyčejné a s obloukem

 

Nářadí pro opracování dřeva: tesařské skoby, truhlářská ztužidla, podpírací pahýlek (pacholek), tesařské ruční pily, tesařské sekery, tesařská dláta, truhlářská sada dlát, sada zapouštěcích dlát, vrtáky na dřevo, ruční hoblíky, rašple, brusný papír na opracování dřeva a kovů, kladiva, dřevěné paličky, pilníky na ostření pil a seker, brousek, rašple plochá, rozváděcí kleště na rozvádění pil, šroubováky, klíče na matice a šrouby, úhelník, univerzální odlamovací nůž, pila ocaska, prořezávací pila, pila děrovka, pila čepovka, rámová pila, pokosnice, špachtle, kladivo, truhlářská hoblice, pokosník dřevěný nebo ocelový, profi svěrka

 

Nářadí pro práci se stavebními materiály: zednické sekáče, vědro, hladítko nerez 350 mm, nerezové hladítko zubové 500 mm, zednické lžíce vymazávací, špachtle šíře 50 mm, špachtle s bitem šíře 120 mm, vodicí a strhávací latě, sada vrtáků do betonu, sada vrtáků na kov, šňůra zednická, zednické skoby, klíny, sada šroubováků

 

Ostatní nářadí: svěrák, dřevěné nebo kovové kozy, elektrický prodlužovací kabel, nůžky na střihání plechu ruční a elektrické, lis na kartuše, kleště kombinované, kleště perforovací, hmoždinky, štětce na provádění nátěrů lepidly a ochrannými prostředky, vanička na míchání tmelů

 

Stroje a zařízení: ruční řetězová pila, ruční elektrická pila kotoučová, listová pila na vykružování, stolová kotoučová pila, elektrická vrtačka a šroubovák, elektrická ruční bruska, přenosné a stabilní srovnávací frézky, nástroje na čepování, ruční řetězová dlabačka, aku vrtačka, úhlová vrtačka, aku šroubovák s nastavitelným utahovacím momentem, vrtací kladivo, sponkovací a hřebíkovací pistole, elektrické ruční míchadlo, okružní pila, ruční elektrický hoblík, motorová pila

 

Materiál a konstrukční prvky pro jeden z typů dřevostaveb skeletová, rámová nebo z masivních bloků a pro jeden z typů dřevostaveb srub nebo roubenka; základová deska dřevostavby

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavků a hygienickým limitům na pracovním prostředí pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 21 až 24 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška bude rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

K O D A, s. r. o.

NADOP-VÝROBA NÁBYTKU, a. s.

LINETA Severočeská dřevařská společnost, a. s.

Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace