Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Administrátor pošt
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v provozních předpisech a poštovních podmínkách včetně znalosti BOZP

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v poštovních podmínkách Praktické předvedení
b Vyhledat pracovní postupy v provozních předpisech poštovního operátora Praktické předvedení
c Dodržovat BOZP a požární ochranu při všech činnostech Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Manipulace s penězi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhotovit žádost o příděl finanční hotovosti od pracovníka hlavní pokladny Praktické předvedení
b Převzít a stvrdit finanční hotovost od pracovníka hlavní pokladny Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyúčtovat a odevzdat vrácenou hotovost na stanoveném pracovišti Praktické předvedení a ústní ověření
d Najít a popsat základní ochranné prvky bankovek, rozeznat oběhem opotřebované, běžně poškozené a nestandardně poškozené bankovky a mince Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Prodej doplňkového zboží a cenin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nabídnout klientům produkty doplňkového sortimentu Praktické předvedení a ústní ověření
b Realizovat prodej doplňkového zboží nebo ceniny Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Přijímání a vydávání listovních a balíkových zásilek klientům

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přijmout poštovní listovní a balíkovou zásilku od klienta Praktické předvedení
b Stanovit cenu za službu Praktické předvedení
c Vydat listovní a balíkové zásilky klientovi Praktické předvedení
d Zapsat přijaté a vydané zásilky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zpracování poštovních zásilek, příjem zásilek na poštu a výprava do přepravní sítě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vykartovat závěr a uzávěr Praktické předvedení a ústní ověření
b Evidovat došlé zásilky ve specializovaném softwaru Praktické předvedení a ústní ověření
c Řešit nepravidelnosti zjištěné při vykartování závěru a uzávěru Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výdej přídělů a přejímka odvodů peněžních hotovostí a cenin pro jednotlivá pracoviště pošty

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přijmout požadavek na příděl hotovosti od pracoviště přepážky Praktické předvedení
b Přijmout požadavek na příděl cenin od pracoviště přepážky Praktické předvedení
c Zpracovat odvod hotovosti od pracoviště přepážky Praktické předvedení
d Zpracovat odvod cenin od pracoviště přepážky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokladní činnost na poště

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést účetní uzávěrku dne a vyhotovit podklady pro Pokladní výkaz Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat bankovky a mince na odvod v souladu s provozními předpisy Praktické předvedení a ústní ověření
c Charakterizovat způsob evidence ceniny v inventárním systému Praktické předvedení a ústní ověření
d Zpracovat příděl a odvod od pověřené pošty Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Plánování objemu finančních hotovostí a cenin na poště

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat činnosti související s dodržováním stanoveného bezpečnostního limitu hotovosti Ústní ověření
b Popsat činnosti související s dodržováním stanoveného limitu zásob cenin a kolků Ústní ověření
c Vysvětlit proces plánování a hospodárného využívání peněžní hotovosti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Přijímání reklamací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat druhy reklamací a vyjmenovat k nim příslušné reklamační lhůty Ústní ověření
b Přijmout reklamaci dodání zapsané zásilky Praktické předvedení a ústní ověření
c Přijmout reklamaci poškození nebo úbytku obsahu poštovních zásilek včetně sporné výplaty poukázané peněžní částky Praktické předvedení a ústní ověření
d Přijmout reklamaci peněžní částky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vyúčtování poštovních zásilek s poštovními doručovateli

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít nedoručené poštovní zásilky a platební doklady Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu technologického zpracování vrácených zásilek a zapsat je do dodávacích dokladů Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat a převzít finanční hotovost od poštovních doručovatelů Praktické předvedení a ústní ověření
d Odevzdat vrácenou hotovost na stanovené pracoviště Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Přijímání a vyplácení poštovních poukázek, platebních dokladů a důchodů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přijmout poštovní poukázku, doklad SIPO Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyplatit poštovní poukázku, důchod přesně dle technologických postupů Praktické předvedení a ústní ověření
c Ověřit a provést identifikaci, kontrolu klienta podle zákona č. 253/2008 Sb., v platném znění pozdějších právních předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizace, řízení a kontrola provozu pošty

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provádět operativní správu budovy Ústní ověření
b Popsat základní kritéria domácího a bezpečnostního řádu pošty Ústní ověření
c Popsat proces provádění kontrolní činnosti v rámci jednotlivých činností vykonávaných na poště Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Uzavření pracoviště (vyúčtování poštovních zásilek, finančních hotovostí)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhotovit a odevzdat přehled přijatých a vydaných zásilek Praktické předvedení
b Odevzdat přijaté poštovní zásilky Praktické předvedení
c Vyúčtovat a zpracovat nevydané zásilky Praktické předvedení
d Vyúčtovat finanční hotovost Praktické předvedení
e Odvést finanční hotovost do pokladny Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Autorizovaná osoba je povinna do ověřování zařadit simulaci procesu zpracování celkem 10 fiktivních poštovních zásilek, 4 peněžních poukázek, 2 výplatních dokladů.

Při ověřování splnění kritérií je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a k dodržování poštovních předpisů.

Při ověřování kompetence Manipulace s penězi, kritérium d) použije autorizovaná osoba minimálně 4 kusy bankovek, a to – 1x opotřebovanou oběhem, 1x běžně poškozenou, 1x nestandardně poškozenou a 1x k identifikování ochranných prvků.

Při ověřování kompetencí Pokladní činnost, kritéria b) a d), Vyúčtování poštovních zásilek s poštovními doručovateli kritéria b) až d) a Uzavření pracoviště (vyúčtování poštovních zásilek, finančních hotovostí), kritérium d) použije autorizovaná osoba 20 kusů bankovek různých nominálních hodnot a 15 kusů mincí (4x 50,-; 5x 20,-; 5x 10,-; 1x 5,-)

Při ověřování kompetence Vyúčtování poštovních zásilek s poštovními doručovateli kritérium b) uchazeč ověří, zda jsou na zásilkách uvedeny všechny náležitosti a poznámky, které má doručovatel za povinnost na zásilky uvést a zaeviduje je do dodávacích dokladů.

Při ověřování kompetence Vyúčtování poštovních zásilek s poštovními doručovateli kritérium c) uchazeč ověří v dokladech, že doručovatel předává správnou výši finanční hotovosti, a že tato finanční hotovost je řádně vyúčtována.

Při ověřování kompetence Vyúčtování poštovních zásilek s poštovními doručovateli kritérium d) musí uchazeč odevzdat převzatou hotovost do pokladny pošty (t.j. pracoviště pošty).

 

 

V případě, že autorizovaná osoba zvolí pro ústní ověřování formu vylosovaných otázek, musí dodržet následující pravidla.

 

Pravidla pro aplikaci ústního ověřováni formou vylosovaných otázek

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřuji pomoci losovaných otázek, musí byt splněny následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověřeni a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká pošta, s. p.