Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Povolání: Pracovník obchodního úseku
Platnost standardu: Od 19.6.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v příslušné oborové legislativě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v platných právních předpisech upravujících uzavírání objednávek s obchodními partnery Ústní ověření
b Uvést zásady dodržování norem jakosti - např. ISO/TS 16949 Ústní ověření
c Uvést zásady hodnocení kvality dodávek výrobků a dodavatelů - EMS - Systém environmentálního řízení s ohledem na ochranu životního prostředí podle normy ISO 14 001, tzv. Environmental Management System Ústní ověření
d Uvést základní zásady BOZP a PO pro přepravu a skladování výrobků Ústní ověření
e Uvést zásady využití metody kritických bodů při přejímce a přepravě výrobků - HACCP Ústní ověření
f Uvést zásady práce s vnitřními organizačními směrnicemi firmy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příprava podkladů a vedení požadované evidence v rámci obchodního styku s obchodními partnery

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat proces sledování stavu zásob, obrátky zboží na skladě a nabídky zboží od dodavatelů Ústní ověření
b Uvést základní náležitosti obchodní smlouvy Ústní ověření
c Uvést podmínky a postupy reklamačního řízení dodávek zboží Ústní ověření
d Popsat a předvést vedení evidence o pohybu zásob ve skladě Praktické předvedení a ústní ověření
e Připravit podklady pro objednávku zboží podle objednávkového katalogu Praktické předvedení
f Porovnat nabídky jednotlivých dodavatelů podle stanovených kritérií firmy (užitné vlastnosti, cena, kvalita, dodací lhůty) Praktické předvedení
g Sestavit objednávku pro dodavatele na základě požadavků výroby Praktické předvedení
h Přepočítat zahraniční měnu na tuzemskou podle aktuálního kurzu při platbě v cizí měně Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění poptávkových řízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní typy poptávkových řízení Ústní ověření
b Uvést základní pravidla komunikace při poptávkovém řízení Ústní ověření
c Předvést vybraný typ komunikace Praktické předvedení
d Uvést zásady komunikace s dodavatelem Ústní ověření
e Vyjmenovat druhy elektronických, písemných a ústních komunikačních kanálů, kterými lze získat informace o sortimentu u konkrétního dodavatele Ústní ověření
f Komunikovat s dodavateli v cizím jazyce na základní úrovni Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Evidence dodavatelů zboží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní členění dodavatelů zboží Ústní ověření
b Uvést náležitosti dokumentace vztahující se k databázi dodavatelů Ústní ověření
c Popsat evidenci kvality dodávek, dodržování termínů a jakostních norem u jednotlivých dodavatelů Ústní ověření
d Uvést možné elektronické a listinné informační zdroje a vyhledat dodavatele Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést zaevidování nového dodavatele do seznamu dodavatelů a vyhledání konkrétního dodavatele určeného druhu výrobků s využitím softwarového vybavení Praktické předvedení
f Vysvětlit a předvést postup při kategorizaci dodavatelů podle kritérií odběratelské firmy Praktické předvedení a ústní ověření
g Stanovit možná rizika zajištění zásobování od jednotlivých dodavatelů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování a porovnávání ekonomické výhodnosti pořizovaných produktů a služeb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést orientaci v katalogových nabídkách zboží Praktické předvedení
b Předvést postup při vyhledávání nabídkových cen s využitím internetového rozhraní Praktické předvedení a ústní ověření
c Zpracovat na základě průzkumu srovnávací tabulky nabídkových cen Praktické předvedení
d Uvést možnosti využití srovnávací tabulky pro vyjednávání s dodavateli Ústní ověření
e Popsat sledování vývoje cen na komoditních trzích Ústní ověření
f Uvést zásady regulace nákupu podle aktuálního vývoje cen na komoditních trzích Ústní ověření
g Vyhodnotit jednotlivé dodávané výrobky z hlediska obratu, marže a zisku za dané časové období Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Práce s informačními a komunikačními technologiemi v oblasti nákupu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v možném informačně - technologickém vybavení na pracovišti Ústní ověření
b Předvést a popsat postup při zahájení práce s informačními a komunikačními technologiemi Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést orientaci na internetovém vyhledavači Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést obsluhu technického a softwarového vybavení oddělení nákupu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování příslušné dokumentace a evidence ve skladovém hospodářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést vedení evidence o pohybu zásob na skladě - ručně/s využitím výpočetní techniky Praktické předvedení
b Zjistit fyzický stav zásob ve skladě Praktické předvedení
c Porovnat fyzický stav zásob s účetním a zaznamenat zjištěné rozdíly Praktické předvedení
d Vypočítat obrátku zásob u jednotlivých druhů zásob na skladě Praktické předvedení
e Stanovit minimální, maximální, optimální a bezpečnostní zásobu ve skladě Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-obchodniho-usek#zdravotni-zpusobilost). Zdravotní způsobilost je nutno doložit platným zdravotním průkazem.

Kritéria je nutno ověřovat v reálném provozu, nebo ve cvičných prostorách pod dohledem autorizované osoby.

 

Kompetence "Provádění poptávkových řízení", kritérium f) - uchazeč s 2týdenním předstihem před zkouškou sdělí cizí jazyk, ve kterém bude ověřována jazyková způsobilost. Prokázat schopnost ústně a písemně komunikovat v cizím jazyce na základní úrovni bude prakticky ověřena ústně a písemně autorizovanou osobou, resp. autorizovaným zástupcem autorizované osoby. Pro splnění tohoto kritéria uchazeč před zahájením zkoušky obdrží seznam výrobků nebo zboží, adresu dodavatele a odběratele. Při písemném ověření uchazeč zpracuje krátkou žádost o zaslání nabídkového katalogu konkrétních výrobků a písemnou objednávku minimálně tří druhů zboží se specifikací dodacích podmínek. Písemně ověření by mělo trvat maximálně 10 minut. Při ústním ověření předvede uchazeč oslovení dodavatele s žádostí o zaslání nabídkového katalogu konkrétních výrobků a předvede dotaz na požadované zboží z hlediska druhu a počtu objednávaných kusů. Zároveň ústně objedná minimálně tři druhy zboží se specifikací dodacích podmínek. Ústní ověření by mělo trvat maximálně 10 minut.

Kompetence „Evidence dodavatelů zboží“ – kritérium d) – g). Uchazeč obdrží před zahájením zkoušky katalogy a seznam kritérií pro kategorizaci dodavatelů. U zkoušky vyhledá dodavatele, zaeviduje ho, rozdělí dodavatele podle kritérií odběratelské firmy (například sortimentu, dodací lhůty, platebních podmínek, servisu, záruky, slevy a bonusů) a stanoví možná rizika při zajištění zásob.

 

Kompetence „Posuzování a porovnávání ekonomické výhodnosti pořizovaných produktů a služeb", kritérium g) - uchazeč obdrží před zahájením zkoušky sestavu skladových zásob s minimálně 10 výrobky a údaji v požadovaném členění. Uchazeč vyhodnotí jednotlivé dodávané výrobky z hlediska největšího obratu a nejnižší ceny za dané časové období a seřadí je sestupně od nejvýhodnějšího.

 

Kompetence – "Práce s informačními a komunikačními technologiemi", kritérium b) - d). Uchazeč si při zahájení zkoušky zapne počítač ze stavu off-line, doplní kancelářský papír a předvede výměnu toneru v tiskárně. Autorizovaná osoba zadá uchazeči vyhledat na internetu minimálně tři druhy zboží u konkrétního dodavatele. Zároveň autorizovaná osoba zadá uchazeči vyhledat v počítači příslušný obchodní software skladového hospodářství a v něm vyhledat minimálně tři položky zboží.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro obchod a marketing, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Coop Jednota

Coop Škola hotelnictví a gastronomie

Polák Jaroslav - OSVČ - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

ČSOB

Svaz obchodu a cestovního ruchu