Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Samostatný technik arborista
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Determinace dřevin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit dřeviny v bezlistém i v olistěném stavu Praktické předvedení
b Popsat základní vlastnosti a znaky vybraných stromů a keřů Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokročilá orientace v morfologii, anatomii a fyziologii dřevin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojmy z morfologie dřevin, používaných pro jejich botanický popis, zejména u větvení nadzemních os a problematických typů větvení Písemný test
b Popsat vnitřní stavbu jednotlivých částí dřevin Ústní ověření
c Popsat základní fyziologické procesy stromů - fotosyntéza, dýchání, ukládání zásobních látek, energetická bilance, vodní režim, zakládání vegetativních a generativních orgánů v pupenech, dormance, stresové reakce, hormonální regulace a jejich význam pro pěstování dřevin. Písemný test
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokročilá orientace v ekologii, fytopatologii stromů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Determinovat předložené dřevokazné houby a popsat jejich vliv na růst, vývoj a stabilitu stromů Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat základní obranné mechanismy a ochranné struktury dřevin, kterými reagují na poranění nadzemních os a kořenů a brání pronikání patogenů do dřeva Písemný test
c Určit a charakterizovat karanténní i jiné významné choroby a škůdce dřevin včetně možností ochrany proti nim Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést základní ekologické faktory a jejich význam pro stromy včetně stresových faktorů antropogenního původu Písemný test
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Výsadba stromů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit místo pro výsadbu stromů Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést základní způsoby výsadby stromů Praktické předvedení
c Popsat cíle a základní principy statického zajištění stromů Ústní ověření
d Popsat principy ochrany stromů a ploch při stavebních činnostech Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Ochrana dřevin na stanovišti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby ochrany stromů na stanovišti, možnosti ochrany kořenového prostoru i nadzemní části dřevin Ústní ověření
Toto kritérium je třeba splnit.
5

Ochrana dřevin rostoucích mimo les v souladu s platnou legislativou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost ochrany dřevin a povolování kácení, kácení na oznámení a náhradní výsadby dřevin v souladu s platnou legislativou Písemný test
b Vysvětlit význam dřevin jako součásti významného krajinného prvku, výskyt zvláště chráněných druhů živočichů na dřevinách, charakterizovat památné stromy a jejich ochranná pásma Písemný test
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Realizace technologických postupů řezu stromů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat technologické skupiny řezu stromů a jednotlivé technologie řezu, vysvětlit jejich základní principy a pěstební cíle Písemný test
b Popsat a předvést výchovný řez stromů – popis, pěstební cíle, způsoby využití, předvedení na vybraných stromech Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat a předvést zdravotní řez stromů – popis, pěstební cíl, způsob využití, předvedení na vybraných stromech Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat a předvést bezpečnostní řez stromů – popis typů, pěstebních cílů, způsob využití, konkretizace zásahu na vybraných stromech Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat a předvést tvarovací řezy stromů – popis jednotlivých typů, pěstebních cílů, způsoby využití, předvedení na vybraných stromech Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat lokální redukce stromů – popis jednotlivých typů, úprava průjezdního a podchozího profilu, pěstebních cílů, konkretizace zásahu na vybraných stromech Ústní ověření
g Popsat přírodě blízký řez stromů – popis, pěstební cíl, způsob využití, konkretizace zásahu na vybraných stromech
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Vázání korun stromů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat typy a popsat fungování tuhých předepjatých vazeb s příklady jejich využití Ústní ověření
b Vyjmenovat typy a popsat fungování dynamických nepředepjatých vazeb s příklady jejich využití Ústní ověření
c Popsat způsoby a intervaly kontroly a výměny vazeb Ústní ověření
d Navrhnout konkrétní vazby na vybraném stromu včetně zdůvodnění návrhu a předvést instalaci alespoň jedné vazby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Vyhodnocování zdravotního stavu stromu a návrh pěstebních opatření

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit konkrétní strom na stanovišti z hlediska současného stavu a potenciálu včetně vysvětlení metodiky hodnocení Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout adekvátní pěstební opatření pro konkrétní strom včetně stupně naléhavosti Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=102671&kod_sm1=26).

U kompetence Determinace dřevin v kritériu a) AOs předloží uchazeči 20 ks dřevin (vzorků) v olistěném nebo bezlistém stavu. Pro úspěšné splnění kritéria musí uchazeč správně vědeckým názvem označit minimálně 12 vzorků. V kritériu b) AOs předloží uchazeči 5 ks vzorků dřevin. Pro úspěšné splnění kritéria musí uchazeč správně vědeckým názvem určit minimálně 3 vzorky. U těchto dřevin charakterizuje základní vlastnosti a znaky typické pro daný druh.

U kompetence Pokročilá orientace v ekologii, fytopatologii stromů v kritériu a) AOs předloží uchazeči 10 ks vzorků dřevokazných hub. Pro úspěšné splnění kritéria musí uchazeč rozpoznat minimálně 7 ks vzorků.

U kompetence Výsadba stromů v kritériu a) uchazeč zvolí optimální velikost jámy vzhledem k typu a velikosti vysazované dřeviny, vhodným způsobem upraví dno a stěny výsadbové jámy, rozhodne o případné výměně půdy. V kritériu b) uchazeč předvede 3 základní způsoby výsadby dřevin – výsadbu dřeviny prostokořenné, výsadbu dřeviny s balem a výsadbu dřeviny z kontejneru (airpotu).

 

Požadavky na uchazeče:

-Zdravotní způsobilost k provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou a k práci s jednomužnou řetězovou pilou (dále JMP) bez omezení – potvrzení lékaře ne starší než 1 rok

-Průkaz odborné způsobilosti pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou ve smyslu NV 362/2005 Sb.

-Potvrzení o způsobilosti k práci s JMP (osvědčení o absolvování školení včetně ověření znalostí)

- Osvědčení o způsobilosti k ovládání manipulační plošiny – platí pro každého uchazeče o zkoušku, vlastní použití manipulační plošiny je však variantní. Rozhodnutí o jejím využití je na uchazeči v konkrétní situaci stejně jako celý technologický postup řezu.

 

Při ověřování splnění kritérií založených formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, jakož i ke kvalitě zvládání předváděných operací a dodržování platných norem a legislativních požadavků. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště.

 

Autorizovaná osoba použije u příslušných kritérií písemný test. Test se vztahuje ke kompetencím Pokročilá orientace v morfologii, anatomii a fyziologii dřevin, Pokročilá orientace v ekologii, fytopatologii stromů, Ochrana dřevin rostoucích mimo les v souladu s platnou legislativou, Realizace technologických postupů řezu stromů.

 

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování profesních kvalifikací:

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu tak, aby byly respektovány platné normy a standardy (ČSN a Standardy péče o přírodu a krajinu - Arboristické standardy).

 

Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo možné vytvářet dostatečné počty různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň šest otázek.

B3.Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 60 % otázek.

 

Předmětem poznávání u kompetencí Determinace dřevin a Pokročilá orientace v ekologii, fytopalogii stromů budou následující dřeviny, dřevokazné houby a škůdci:

Listnaté dřeviny:

Acer campestre; Acer negundo; Acer platanoides; Acer pseudoplatanus; Acer saccharinum; Aesculus x carnea; Aesculus hippocastanum; Ailanthus altissima; Alnus glutinosa; Alnus incana; Betula verrucosa; Betula papyrifera; Carpinus betulus; Castanea sativa; Catalpa sp.; Celtis occidentalis; Corylus colurna; Crataegus laevigata (monogyna); Elaeagnus angustifolia;

Fagus sylvatica; Fraxinus excelsior; Fraxinus pennsylvanica; Fraxinus ornus; Ginkgo biloba; Gleditsia triacanthos; Gleditsia triacanthos ´Inermis´; Gymnocladus dioicus; Hippophae rhamnoides; Juglans nigra; Juglans regia; Liriodendron tulipifera; Magnolia x soulangeana; Malus; Morus alba; Paulownia tomentosa; Platanus x acerifolia; Populus alba; Populus nigra (x canadensis); Populus nigra ´Italica; ´Populus simonii; Populus tremula; Prunus avium; Prunus cerasifera; Prunus cerasus; Prunus mahaleb; Prunus serrulata; Prunus padus; Pyrus communis; Quercus cerris; Quercus petraea; Quercus robur; Quercus rubra; Rhus glabra; Rhus typhina; Robinia pseudoacacia; Salix alba; Salix caprea; Salix x sepulcralis (Salix alba ´Tristis´); Sambucus nigra; Sophora japonica; Sorbus aria; Sorbus aucuparia; Sorbus terminalis; Tilia cordata; Tilia x euchlora; Tilia platyphylla; Tilia tomentosa; Ulmus glabra; Ulmus carpinifolia; Ulmus laevis.

Jehličnanaté dřeviny:

Abies alba; Abies concolor; Abies grandis; Abies nordmanniana; Chamaecyparis lawsoniana; Chamaecyparis nootkatensis; Chamaecyparis obtusa; Cryptomeria japonica; Juniperus chinensis; Juniperus communis; Juniperus scopulorum ´Skyrocket´; Juniperus virginiana; Larix decidua; Larix kaempferi; Metasequoia glyptostroboides; Picea abies; Picea omorika; Picea pungens; Pinus cembra; Pinus nigra; Pinus ponderosa; Pinus strobus; Pinus sylvestris; Pseudotsuga menziesii; Sequoiodendron giganteum; Taxus baccata; Thuja occidentalis; Thuja orientalis; Thuja plicata; Tsuga canadensis.

 

Dřevokazné houby:

Armillaria sp. václavka; Aurantioporus fissilis bělochoroš jabloňový, Fomes fomentarius troudnatec kopytovitý; Ganoderma sp. lesklokorka; Inonotus dryadeus rezavec kořenový; Laetiporus sulphureus sírovec žlutooranžový; Meripilus giganteus vějířovec obrovský; Phaeolus schweinitzii hnědák Schweinitzův; Phellinus sp. ohňovec; Pholiota squarosa šupinovka kostrbatá; Polyporus squamosus choroš šupinatý; Ustulina deusta dřevomor kořenový.

 

Škůdci:

Dasineura vitrina – bejlomorka, roztoči rodu Aceria, žlabatky – Pediaspis sp., klíněnka jírovcová – Cameraria ohridella, sviluška ovocná – Metatetranchus ulmi, hálčivci rodu Eriophes, Aceria, Cecidophyes, Aphidoidea mšice, puklice, tesaříci, lýkožrouti – Ops. sp. Molovka zeravová – Argyresthia thuiella; chroust obecný Melolontha melolontha; bekyně velkohlavá Lymantria dispar; bekyně zlatořitná Euproctis chrysorrhoea; píďalka podzimní Operophtera brumata; štětconoš trnkový Orgyia antiqua; lýkohub jasanový Leperisinus fraxini; bělokaz březový Skolytus ratzeburgi; drvopleň obecný Cossus cossus; lišaj borový Sphinx pinastri; tesaříkovití; kůrovcovití.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně

Arbonet, s. r. o.

AOPK

Střední zahradnická škola Ostrava