Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Umělecký řezbář
Platnost standardu: Od 28.4.2015 do 19.8.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 19.6.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příprava a zpracování uměleckořemeslného záměru, studium podkladů, zpracování výtvarného návrhu řezbářského výrobku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat výtvarný návrh reliéfního ornamentu o velikosti 150 x 150 mm (např. voluta, růžice) Praktické předvedení
b Vypracovat výtvarný návrh reliéfní řezby chebskou technikou nejméně o velikosti 200 x 300 mm Praktické předvedení
c Popsat dle technologické dokumentace přípravu a postup výroby prostorového dřevěného řetězu s délkou oka 50 mm Ústní ověření
d Popsat z výkresové dokumentace řezbovanou součást nábytku (např. orlí spár u nohy sedacího nábytku) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba materiálu, technologických a pracovních postupů pro zhotovení uměleckořemeslných řezbářských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit technologický postup a způsob provedení reliéfního ornamentu o velikosti 150 x 150 mm podle vlastního výtvarného návrhu nebo předložené dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit technologický postup a způsob provedení reliéfní řezby chebskou technikou nejméně o velikosti 200 x 300 mm podle vlastního výtvarného návrhu nebo předložené dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit technologický postup a způsob provedení řezby prostorového dřevěného řetězu podle předložené dokumentace s délkou oka 50 mm Praktické předvedení a ústní ověření
d Zvolit vhodný materiál, nástroje, nářadí a pomůcky, včetně měřidel pro zhotovení uvedených výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava a úprava materiálů pro zhotovení řezby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat, připravit a upravit materiál pro daný reliéfní ornament, objasnit vhodnost jeho výběru Praktické předvedení a ústní ověření
b Vybrat, připravit a upravit materiál pro danou reliéfní řezbu chebskou technikou, objasnit vhodnost jeho výběru Praktické předvedení a ústní ověření
c Vybrat, připravit a upravit materiál pro daný prostorový dřevěný řetěz, objasnit vhodnost jeho výběru Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat předchozí úpravu použitých surovin a materiálů pro jednotlivé technologie řezby zhotovovaných výrobků Ústní ověření
e Popsat vhodnost aplikace materiálu pro různé typy prostředí (např. interiér a exteriér) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vytváření uměleckořemeslných řezbářských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit způsoby broušení a údržby řezbářských dlát. Předvést nabroušení alespoň tří kusů dlát Ústní ověření a praktické předvedení
b Vyřezat daný reliéfní ornament Praktické předvedení
c Zhotovit danou reliéfní řezbu chebskou technikou Praktické předvedení
d Vyřezat daný prostorový dřevěný řetěz Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opravy a rekonstrukce uměleckořemeslných řezbářských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat uměleckohistorický sloh nebo styl předloženého poškozeného řezbářského předmětu Ústní ověření
b Zjistit rozsah poškození, stanovit technologický postup, určit vhodné materiály, nástroje a pomůcky pro opravu předloženého poškozeného řezbářského předmětu Ústní ověření a praktické předvedení
c Odstranit a vyměnit poškozenou část předmětu při zachování původních materiálů a původních technik výroby Praktické předvedení
d Odstranit nevhodné nátěrové vrstvy a sjednotit celkový vzhled povrchové úpravy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha dřevoobráběcích strojů a strojních zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit, seřídit, používat a ošetřovat strojní zařízení pro podélné a příčné řezání kotoučovou pilou Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit, seřídit, používat a ošetřovat strojní zařízení pro vrtání Praktické předvedení a ústní ověření
c Připravit, seřídit, používat a ošetřovat řetězovou pilu pro řezbu a dlabání Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést soustružení na předloženém zkušebním vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést podélné vnější tvarování na horní ruční frézce na předloženém zkušebním vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
f Připravit, seřídit, používat a ošetřovat pásovou pilu (předvést tvarové řezání) na předloženém zkušebním vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat rovinné frézování a tloušťkování, včetně ošetřování stroje a výměny nožů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Povrchová úprava uměleckořemeslných řezbářských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit zhotovenou reliéfní řezbu chebskou technikou k povrchové úpravě voskem, stanovit technologický postup provedení povrchové úpravy a tuto provést Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést povrchovou úpravu šelakovou politurou na zhotovené řezbě daného reliéfního ornamentu Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést moření na předloženém zkušebním vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat vymývání a bělení barevných vad a skvrn na masivním dřevě, likvidaci pryskyřičných skvrn Ústní ověření
e Popsat povrchovou úpravu olejovým napuštěním a lakem na bázi přírodních pryskyřic Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Ověřování by mělo představovat komplex navazujících činností vedoucích k dohotovení finálních produktů s využitím příslušných technologických postupů a technik. Při ověřování kompetencí, zejména formou praktického předvedení, je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech pracovních úkonů, dodržování povinností pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci, dodržování technologické kázně. Je třeba klást důraz na kvalitu a přesnost zhotovení výrobků.

 

Na začátku zkoušky autorizovaná osoba zadá uchazeči konkrétní zadání, která umožní ověření všech odborných kompetencí uvedených v hodnoticím standardu. Při zkoušce uchazeč zhotoví 3 výrobky, a to reliéfní ornament o velikosti 150 x 150 mm, reliéfní řezbu chebskou technikou nejméně o velikosti 200 x 300 mm a prostorový dřevěný řetěz s délkou oka 50 mm (nejméně 4 oka řetězu). Uchazeč předloží na začátku zkoušky autorizované osobě výtvarné návrhy prvních dvou výrobků. Autorizovaná osoba určí, zda bude uchazeč zhotovovat uvedené dva výrobky dle vlastních výtvarných návrhů nebo dle předložené dokumentace, a to v závislosti na úrovni předloženého výtvarného návrhu uchazeče. Předložená dokumentace obsahuje výtvarný návrh, příp. fotografie - v případě zhotovení repliky.

 

Pro ověření odborné kompetence Opravy a rekonstrukce uměleckořemeslných řezbářských výrobků autorizovaná osoba připraví řezbovaný předmět určený k opravě např. poškozená řezba na židli ve stylu chippendale, nebo poškozená řezba srovnatelné obtížnosti.

 

Při hodnocení hotových výrobků bude posuzována kvalita, přesnost a estetika provedení výrobků; předmětem hodnocení je i manuální zručnost uchazeče a dodržování předpisů BOZP a PO.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce uměleckořemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Rudolfinea, o. s., sdružení pro umělecká řemesla, člen HK

Mendelova univerzita v Brně,

Národní ústav lidové kultury ve Strážnici

ing. Jaromír Kaláb,OSVČ/ soudní znalec v oborech dřeva včetně povrchových úprav, restaurátor bez licence

Jagoš Martin OSVČ/řezbář, restaurátor, umělecký truhlář

Balajka Adam OSVČ/řezbář, restaurátor, umělecký truhlář