Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Povolání: Polygrafický inženýr pracovník řízení jakosti
Platnost standardu: Od 15.1.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 7

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách, směrnicích a základních pravidlech systému PSO (ProzessStandardOffset)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit a zdůvodnit základy standardizovaného řízení kvality tisku Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit pravidla pro podchycení standardizované organizační struktury procesu tisku, jeho charakterizaci, kalibraci, kontrolu a správu Písemné a ústní ověření
c Identifikovat všechny příslušné podklady, kontrolní prvky, správné metody měření, měřené parametry, jejich požadované hodnoty a povolené odchylky pro tisk a vysvětlit jejich používání ve smyslu pravidel PSO a směrnic PDF/X-ready při sběru dat do standardizovaného systému řízení jakosti Praktické předvedení a ústní ověření
d Posoudit funkčnost/nefunkčnost a způsob fungování standardizovaného systému řízení jakosti ve smyslu PSO i pro jiné tiskové technologie Praktické předvedení
e Vysvětlit vliv a využívání kvalitativních parametrů norem a aktuálních grafických a zlomových programů pro provádění kontrolních měření v integrovaném systému řízení jakosti Písemné a ústní ověření
f Uvést závazný podklad stanovující technickou kvalitu provozních parametrů tiskových strojů včetně těchto parametrů a jejich povolených hodnot Písemné a ústní ověření
g Uvést aktuální normu/směrnici stanovující technickou kvalitu provozních parametrů knihařských strojů včetně těchto parametrů a jejich povolených hodnot Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Koordinace zpracování technickoekonomických studií, rozborů a prognóz jakosti v polygrafické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit nutnost koordinace všech pracovišť při realizaci integrovaného systému řízení jakosti PSO podle níže uvedených aktuálních polygrafických norem ve smyslu pravidel PSO a směrnic PDF/X-ready:
- ČSN ISO 9000 Systémy managementu kvality - Organizace a dokumenty
- ČSN ISO 15930-3(X) Přejímka a zpracování tiskových dat
- ČSN ISO 12646 Displeje pro barevný kontrolní nátisk
- ČSN ISO 12647-1 Výroba tiskové formy
- ČSN ISO 12647-2 Tisk ofsetem
- ČSN ISO 12647-7 Digitální kontrolní nátisk
- ISO 3664 Osvětlení pro vizuální posuzování barevnosti
a uvést rozdíl fungování tohoto systému podle norem:
- ČSN ISO 12647-6 Flexotisk
- ISO 12647-4 Hlubotisk
ve smyslu pravidel PSO a směrnic PDF/X-ready
Písemné a ústní ověření
b Prokázat znalost odborného názvosloví používaného ve všech stupních odborného vzdělávání a v polygrafických normách ČSN ISO Písemné a ústní ověření
c Předvést důvod zavádění normy ČSN ISO 12637-1 Praktické předvedení a ústní ověření
d Na zadané zakázce předvést koordinaci zpracování technickoekonomických studií, rozborů a prognóz jakosti v polygrafické výrobě Praktické předvedení a ústní ověření
e Použít správnou polygrafickou terminologii a v zadaném textu nahradit nesprávné pojmy z oblasti polygrafie, vysvětlit jejich vliv na srozumitelnost a jednoznačnost integrovaného systému řízení kvality Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Metodické řízení vstupní kontroly v polygrafické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit vliv následujících parametrů kvality v metodice řízení vstupní kontroly:
- barevnost potiskovaných materiálů
- barevnost procesních barev předepsaných ISO 2846-1
- barevnost procesních sekundárních a terciárních barev předepsaných ČSN ISO 12647-2 a 7
- barevnost přímých barev předepsaných ČSN ISO 12647-2 a 7
- barevnost přímých barev stanovených vzorníkem
- barevnost přímých barev stanovených obchodními požadavky na kvalitu tisku
Praktické předvedení
b Vyhodnotit měření vstupních kvalitativních parametrů tiskových dat vůči parametrům stanoveným na základě ČSN ISO 15930-3(X) a ČSN ISO 12647-1, 2 a 7 a vysvětlit souvislost kvalitativních parametrů kontrolního nátisku z tiskových dat vyhovujících ČSN ISO 15930-3(X) s kvalitou tisku Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit vliv seřízení následujících zařízení a prvků na metodiku řízení vstupní kontroly:
- měřicích přístrojů (kolorimetrie, metamerie)
- nástrojů (momentové klíče, přípravky, kalibry)
- cejchovacích podkladů (karty pro kolorimetry, metamerii)
- kontrolních prvků (pro systematické řízení procesu podle PSO)
- displejů (pro kontrolní nátisk na displeji podle ČSN ISO 12646)
- osvětlení displeje a prostředí (podle ČSN ISO 12646, ISO 3664)
- osvětlení náhledového boxu a jeho prostředí (podle ISO 3664)
- osvětlení ovládacího pultu (podle ISO 3664 a podkladů PSO)
Písemné a ústní ověření
d Vysvětlit souvislosti výše uvedených kontrol s měřením vstupních kvalitativních parametrů osvětlení ovládacího pultu, displeje (a prostředí displeje) používaného pro porovnávání tisku s nehmotným kontrolním nátiskem na displeji podle ČSN ISO 12646, ISO 3664 a podkladů pro PSO Písemné a ústní ověření
e V metodice řízení vstupní kontroly vysvětlit vliv vstupních kvalitativních parametrů nastavení osvitové jednotky a automatu na vyvolávání tiskových desek podle podkladů výrobce, kontrolních prvků a podkladů pro PSO Písemné a ústní ověření
f Vysvětlit vliv technických parametrů tiskového stroje podle směrnice BVDM (Německý spolek svazu tisku a médií) pro přejímku/kondiční prohlídku aktuálního tiskového stroje na metodiku řízení vstupní kontroly Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Metodické řízení mezioperační kontroly v polygrafické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit vzorek z mezioperační kontroly při interní tvorbě tiskových dat podle parametrů ČSN ISO 15930-3(X), návodu PDF/X-1a(X) a kontrolních prvků pro osvit tiskových desek a vysvětlit účel této kontroly Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit účel metodicky řízené mezioperační kontroly:
- kvality interně vytvořených tiskových dat proti tisku a jejich operativních úprav včetně optimalizací kontrolního nátisku
- kvality tiskové formy
- parametrů vytištěného digitálního kontrolního nátisku
- podmínek pro porovnávání vytištěného digitálního kontrolního nátisku s tiskem
- parametrů nehmotného digitálního kontrolního nátisku
- podmínek pro porovnávání nehmotného digitálního kontrolního nátisku s tiskem
Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit účel mezioperační kontroly parametrů osvitové jednotky a automatu na vyvolávání tiskových desek podle podkladů výrobce, kontrolních prvků a podkladů pro PSO Písemné a ústní ověření
d Zhodnotit mezioperační kontrolu:
- potiskovaných materiálů
- procesních, sekundárních a terciárních tiskových barev
- rámcových políček barevného rozsahu (pokud jsou k dispozici)
- přímých barev tvořených soutiskem
- přímých barev podle parametrů vzorníku
- přímých barev na základě obchodního požadavku
- nárůstů tónových hodnot jednotlivých procesních barev
- rozsahu rozbarvení středních tónů pestrých procesních barev
- soutisku
- reprodukovatelného tónového rozsahu
vůči parametrům předepsaným:
- ČSN ISO 12647-2 Tisk ofsetem
- ČSN ISO 12647-7 Digitální tisk
a součtu tónových hodnot podle PDF/X-1a a PSO
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Metodické řízení výstupní kontroly v polygrafické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit systematičnost řízení výstupní kontroly v systému PSO zaměřenou na výstupní parametry kvality podle normy:
- ČSN ISO 12647-2 Tisk ofsetem (Archový a akcidenční ofsetový tisk)
a v případě specializace alternativně pro normy:
- ČSN ISO 12647-3 Ofsetový novinový tisk
- ČSN ISO 12647-7 Digitální tisk
- ČSN ISO 12647-6 Flexotisk
- ISO 12647-4 Hlubotisk
- ISO 12647-5 Sítotisk
Písemné a ústní ověření
b Posoudit důležitost úkonů pro zjišťování příčin snížené kvality polygrafických výrobků a realizaci opatření vedoucích k dosažení žádoucí kvality tisku při fungování systému řízení jakosti podle PSO Praktické předvedení
c Posoudit vybraný vzorek tisku, určit, zda vyhovuje předpisům PSO, vysvětlit důvody případných nedostatků a navrhnout způsoby nápravy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Metodické řízení normalizace, metrologie a zkušebnictví v polygrafické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit důležitost metodicky řízené normalizace a zkušebnictví v polygrafické výrobě pro integrovaný systém řízení jakosti PSO Praktické předvedení
b Posoudit vliv kvality parametrů kondice tiskového stroje na kvalitu tisku při provozování integrovaného systému řízení jakosti na příkladu dublování tisku Praktické předvedení
c Stanovit alternativy normalizace tiskových dat podle ČSN ISO 15930-3(X) a směrnic PDF/X-ready v závislosti na různých druzích a objemech produkce a vysvětlit vliv těchto alternativ na provozování integrovaného systému řízení jakosti Praktické předvedení a ústní ověření
d Na zadané zakázce uvést příklad dodržování normalizace:
- displejů podle ČSN ISO 12646
- ofsetového tisku podle ČSN ISO 12647-2
- digitálního tisku podle normy ČSN ISO 12647-7
- pro další tiskové techniky
a uvést vliv jednoho volně zvoleného parametru na provozování integrovaného systému řízení jakosti
Praktické předvedení
e Předvést vliv dodržování metrologických předpisů podle ČSN ISO 9000 a ISO 3664 na dodržování parametrů kontrolovaných podle systému PSO na příkladu denního osvětlení ovládacího pultu tiskového stroje a vysvětlit vliv tohoto parametru při provozování integrovaného systému řízení jakosti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Stanovování způsobů hodnocení a třídění jakosti a přejímacích podmínek v polygrafické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Na zadané zakázce stanovit způsoby hodnocení a třídění jakosti a přejímacích podmínek v polygrafické výrobě Praktické předvedení
b Vysvětlit, proč je pro hodnocení a třídění jakosti a stanovování přejímacích podmínek v polygrafické výrobě důležité stanovení standardní požadované kvality tiskových dat Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit, proč je pro hodnocení a třídění jakosti a stanovování přejímacích podmínek v polygrafické výrobě důležité stanovení standardní požadované kvality kontrolního nátisku Písemné a ústní ověření
d Vysvětlit, proč je pro hodnocení a třídění jakosti a stanovování přejímacích podmínek v polygrafické výrobě důležité stanovení standardní požadované kvality nehmotného kontrolního nátisku na displeji Písemné a ústní ověření
e Vysvětlit, proč je pro hodnocení a třídění jakosti a stanovování přejímacích podmínek v polygrafické výrobě důležité stanovení standardní požadované kvality tisku Písemné a ústní ověření
f Vysvětlit, proč je pro hodnocení a třídění jakosti a stanovování přejímacích podmínek v polygrafické výrobě důležité stanovení standardní požadované kvality dokončovacího zpracování Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Začleňování integrovaného systému řízení jakosti podle PSO do řízení výrobního procesu a technologických postupů včetně technického zajištění podmínek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Na zadané zakázce předvést a vysvětlit způsob začlenění integrovaného systému řízení jakosti podle PSO do systému řízení výrobního procesu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit vliv začlenění integrovaného systému řízení jakosti podle PSO na tvorbu technologických postupů a souvislost tvorby těchto postupů s řízením výroby Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit souvislost úrovně technického zabezpečení integrovaného systému řízení jakosti podle PSO s kvalitou tvorby technologických postupů a systémem řízení výroby Písemné a ústní ověření
d Navrhnout úkony vedoucí k tomu, aby všichni pracovníci výrobního procesu byli připraveni k provozování integrovaného systému řízení jakosti v závislosti na organizační struktuře firmy, na aktuálních podmínkách jejího hardwarového a softwarového vybavení a na zaměření firemní činnosti Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/polygraficky-inzenyr-prac#zdravotni-zpusobilost).

Uchazeč nesmí pouze trpět poruchami vidění (barvocitu), protože součástí jeho práce je i vizuální posuzování a porovnávání tisků.

Zkratka PSO (ProzessStandardOffset) znamená "standardizaci ofsetových tiskových procesů" (zkráceně "standardizaci ofsetu"). Je to systém nasazení příslušných polygrafických ISO norem do praxe.

Uchazeči bude u zkoušky autorizovanou osobou zadána zakázka pro prověření kvality:

a) tiskových dat

b) kontrolního nátisku

c) vytištěného archu

a dále na přizpůsobení technologického procesu výroby zjištěným výsledkům.

 

Stanovené kompetence je v rámci systémového řízení kvality tisku ofsetem nutné prověřovat podle aktuálně platných norem:

  • ČSN ISO 9000 Systémy managementu kvality - Organizace a dokumenty

  • ČSN ISO 15930-3(X) Přejímka a zpracování tiskových dat

  • ČSN ISO 12646 Displeje pro barevný kontrolní nátisk

  • ISO 3664 Osvětlení pro vizuální posuzování barevnosti

  • ČSN ISO 12 647-1 Výroba tiskové formy

  • ČSN ISO 12 647-2 Tisk ofsetem

  • ČSN ISO 12 647-7 Digitální kontrolní nátisk

  • Směrnice PDF/X-ready Aplikace souborů ve formátu PDF v předtiskové přípravě

a případně některé další normy jako ISO 15076 Správa barev a další aktualizované normy.

 

Zkouška se skládá z písemné části, ústní části a praktické části. 

Nejdříve probíhá písemná část zkoušky. Při písemné zkoušce uchazeč vypracovává stručné odpovědi k jednotlivým otázkám zadaným podle kritérií hodnocení jednotlivých kompetencí.

V průběhu zkoušky smí uchazeč používat pouze psací potřeby a pomůcky stanovené autorizovanou osobou.

Po ukončení písemné zkoušky probíhá ústní zkouška a praktická zkouška. Při ústní zkoušce se zejména ověřují ta kritéria hodnocení, kde v písemné části zkoušky uchazeč neodpověděl jednoznačně nebo úplně nebo u kterých je žádoucí podrobnější vysvětlení. V rámci praktické zkoušky jsou ověřována na konkrétní zakázce kritéria určená k praktickému ověření.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro polygrafii, média a informační služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Ing. Zdeněk Paseka, OSVČ

Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická, Hronov

Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha 1

Střední škola grafická, Brno