Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zootechnik
Platnost standardu: Od 18.8.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Charakteristika chovu skotu v ČR

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat plemena skotu a popsat systémy hodnocení exteriéru podle užitkových typů Ústní ověření
b Charakterizovat a vysvětlit pojem: užitkovost (mléčná, masná, kombinovaná) a uvést způsoby jejího hodnocení Písemné ověření
c Popsat současný vývoj a stav dojených a masných stád - plemennou skladbu, základní přehled o stavech, užitkovosti a reprodukci, uvést produkci mléka a hovězího masa v ČR a spotřebu mléka, mléčných výrobků a hovězího masa na obyvatele v ČR Písemné ověření
d Stanovit kritéria pro výběr vhodného plemene v daných podmínkách Praktické předvedení
e Rozpoznat na předložených fotografiích plemena skotu a určit i charakterizovat plemena skotu v zemědělském provozu, ve kterém se koná zkouška Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat zásady plemenářské práce ve stádech skotu (selekce, kontrola užitkovosti, sestavení připařovacího plánu) Ústní ověření
g Popsat strukturu nákladů na krmný den nebo jednotku produkce u jednotlivých kategorií skotu a podíl jednotlivých nákladových položek Ústní ověření
h Popsat faktory ovlivňující ekonomiku a rentabilitu chovu dojeného a masného skotu Ústní ověření
i Vysvětlit dědičnost jednotlivých užitkových vlastností, selekční indexy a genomické hodnocení, popsat práci s výsledky kontrol dědičnosti plemenných zvířat Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Aplikace platné legislativy v chovu skotu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vybraná ustanovení zákona na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění, a charakterizovat základní aspekty tohoto zákona z pohledu týrání zvířat a regulace bolestivých zákroků v chovu skotu Ústní ověření
b Popsat vybraná ustanovení vyhlášky o minimálních standardech na ochranu hospodářských zvířat v platném znění a specifikovat požadavky na ochranu telat do šesti měsíců věku, býčků a plemenných býků, krav a jalovic Ústní ověření
c Popsat požadavky na organizaci práce a pracovních postupů při chovu skotu v souladu s nařízením vlády č. 27/2002 Sb. v platném znění, jímž se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat Ústní ověření
d Popsat vybraná ustanovení veterinárního zákona a navazujících vyhlášek, v platném znění, které definují povinnosti chovatele v oblasti veterinární péče a ochrany zdraví v chovu skotu Ústní ověření
e Popsat vybraná ustanovení plemenářského zákona a navazujících vyhlášek, v platném znění, které definují povinnosti chovatele v oblasti plemenářských a šlechtitelských činností v chovu skotu Ústní ověření
f Vyjmenovat aktuální evropské a národní podpory v chovu skotu (členění podpor, zpracování žádostí), vysvětlit princip Cross Compliance Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Evidence a označování skotu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady vedení a hodnocení faremní evidence včetně kontrolní činnosti, popsat dostupné softwarové aplikace faremní evidence Ústní ověření
b Předvést použití softwarových aplikací Registr zvířat a Portál farmáře, objasnit principy a předvést vedení ústřední evidence skotu – hlášení změn, stájový registr, popsat povinnosti chovatele, např. vedení evidence při přirozené plemenitbě Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit pojmy a údaje v průvodním listu skotu – části „A a B“ vybrané krávy Ústní ověření
d Popsat pomůcky pro označování skotu a předvést označení vybraných zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat význam chovatelských sdružení a plemenných knih Ústní ověření
f Popsat strukturu zabezpečování šlechtitelských a plemenářských činností v ČR Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování chovného prostředí, technologie a systémů ustájení skotu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem pohoda zvířat (welfare) v chovu skotu a specifikovat základních 5 svobod zvířat Písemné ověření
b Vyjmenovat a charakterizovat zásady správné manipulace a zacházení se skotem a prakticky předvést Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat obecné zásady ustájení jednotlivých kategorií skotu (prostorové požadavky, mikroklima, osvětlení, větrání, prašnost, hluk aj.) a jejich vliv na užitkovost a prevenci chorob Ústní ověření
d Charakterizovat systémy ustájení všech kategorií dojených a masných plemen skotu v konvenčním, resp. ekologickém zemědělství Ústní ověření
e Charakterizovat nejčastěji používané stájové technologie u jednotlivých kategorií skotu Ústní ověření
f Popsat výhody a nevýhody stelivového (chlévská mrva, hnůj) a bezstelivového (kejda) systému ustájení Ústní ověření
g Posoudit vybraný chov, resp. vybrané kategorie skotu, z pohledu pohody chovu zvířat, kvality chovného prostředí a použitých technologií Praktické předvedení a ústní ověření
h Posoudit plán desinfekce, desinsekce a deratizace stáje Praktické předvedení a ústní ověření
i Popsat možnosti aplikace precizního zemědělství v chovu skotu (systémy sběru dat o pohybové aktivitě, příjmu krmiva, přežvykování, produkci a zdravotní nezávadnosti mléka, živé hmotnost zvířat atd.) Ústní ověření
j Popsat inovativní technologie automatizace a robotizace v chovu dojeného skotu (automatické/robotické systémy krmení telat a ostatních kategorií skotu, systémy odklizu mrvy a kejdy, systémy přihrnování, systémy plně řízeného mikroklimatu stájí, systém plně řízeného pohybu ve stájích pro dojnice, systémy automatického stlaní, robotického dojení a řízeného pohybu zvířat v sekci atd.) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování výživy a organizace krmení skotu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat obecné zásady napájení, výživy a krmení jednotlivých kategorií skotu (kvalita, hygiena, množství, četnost napájení a krmení, konzervace a skladování krmiv) Ústní ověření
b Vysvětlit anatomické a fyziologické odlišnosti trávení u telat a ostatních kategorií skotu Písemné ověření
c Charakterizovat a specifikovat krmiva (koncentrovaná a objemná) pro výživu a krmení skotu podle užitkového typu, rozpoznat předložená krmiva Praktické předvedení a ústní ověření
d Charakterizovat zásady pro sestavení základního krmivářského plánu, vyhodnotit modelový krmivářský plán Praktické předvedení a ústní ověření
e Stanovit denní a celoroční potřebu krmiv pro jednotlivé kategorie skotu ve vztahu k obratu stáda Praktické předvedení
f Popsat technologické postupy krmení skotu (směsná krmná dávka, pastva, kombinované a automatizované systémy zakládání a dávkování krmiva) Ústní ověření
g Zhodnotit výživu a krmení stáda skotu v daném chovu, popsat základní nedostatky a navrhnout zlepšující opatření Praktické předvedení a ústní ověření
h Popsat způsob hodnocení příjmu krmiva a spotřeby krmiv a posoudit tělesnou kondici zadaných zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
i Stanovit výpočtem konkrétní krmnou dávku pro zvolenou kategorii skotu a požadovanou užitkovost Praktické předvedení
j Charakterizovat rozdíly v systému výživy v konvenčním a ekologickém chovu skotu Ústní ověření
k Popsat specifika mlezivové, mléčné a rostlinné výživy telat (požadavky na mlezivovou výživu telat, požadavky na mléčné nápoje, startérová výživa telat, výhody a nevýhody restriktivní a intenzivní výživy telat, specifika odstavu telat od mléčné výživy, výživa a krmení telat po odstavu atd.) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování mléčné užitkovosti skotu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat ukazatele mléčné užitkovosti, jejich hodnocení, využití při řízení stáda a vysvětlit ekonomický význam Písemné ověření
b Objasnit biologický princip tvorby, uvolňování a získávání mléka Ústní ověření
c Popsat dojicí systémy (dojírny versus robotické dojení), charakterizovat vhodnost jejich použití a ekonomickou efektivitu v konkrétních podmínkách Ústní ověření
d Popsat optimální pracovní postupy před, při a po dojení; chlazení a skladování mléka po nadojení až do jeho převzetí odběratelem, předvést přípravu dojnice k dojení a strojní dojení Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat faktory ovlivňující zdraví mléčné žlázy a kvalitu nadojeného mléka, prevenci a eliminaci mastitid, ekonomický význam onemocnění mléčné žlázy Ústní ověření
f Popsat systém kontroly mléčné užitkovosti, jejího hodnocení a využití výsledků pro management stáda a směrování šlechtitelské práce ve stádě Ústní ověření
g Vysvětlit zásady zpeněžování mléka a jejich ekonomický význam Ústní ověření
h Na základě předložené dokumentace v konkrétním zemědělském podniku navrhnout zaměření a intenzitu plemenářské práce u dojeného stáda Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování masné užitkovosti skotu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit biologické principy růstu, jeho sledování a hodnocení na faremní úrovni ve vztahu k ekonomice chovu Písemné ověření
b Popsat systém kontroly masné užitkovosti, jejího hodnocení a využití výsledků pro management stáda a směřování šlechtitelské práce ve stádě Ústní ověření
c Charakterizovat intenzivní a extenzivní způsob výkrmu skotu s ohledem na jednotlivé kategorie Ústní ověření
d Vysvětlit zásady zpeněžování jatečného skotu podle SEUROP, zařadit jatečně upravená těla na fotografiích do příslušných tříd zmasilosti a stupňů protučnělosti, jejich ekonomický význam (cenové masky) Praktické předvedení a ústní ověření
e Na základě předložené dokumentace v konkrétním zemědělském podniku navrhnout zaměření a intenzitu plemenářské práce u masného stáda Praktické předvedení a ústní ověření
f Definovat vztah exteriéru jatečného zvířete a jeho jatečné zralosti ke kvalitě jatečného těla Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování reprodukce v chovu skotu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat ukazatele reprodukce a jejich hodnocení, využití při řízení stáda a jejich ekonomický význam Písemné ověření
b Popsat fyziologii reprodukčního cyklu u skotu Písemné ověření
c Popsat zootechnická opatření při detekci říje, při inseminaci a zjišťování březosti v dojených stádech, vyhledat plemenici v říji Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést fixaci plemenice při inseminaci a připravit pomůcky k inseminaci Praktické předvedení
e Popsat způsoby řízení reprodukčního cyklu ve stádech dojeného a masného skotu Ústní ověření
f Popsat zásady provádění přirozené plemenitby skotu ve stádech dojeného a masného skotu Ústní ověření
g Popsat nejčastěji používané biotechnologické metody v reprodukci skotu Ústní ověření
h Charakterizovat specifika reprodukce stád skotu bez tržní produkce mléka Ústní ověření
i Stanovit kritéria pro výběr rodičovského páru podle zootechnických cílů ve stádě skotu Praktické předvedení a ústní ověření
j Vysvětlit tvorbu obratu stáda v návaznosti na ukazatele reprodukce a vypočítat modelový příklad Praktické předvedení a ústní ověření
k Vysvětlit zásady péče o krávu v období stání na sucho a přípravy na porod Ústní ověření
l Popsat příznaky blížícího se porodu na fotografiích nebo plemenicích Praktické předvedení a ústní ověření
m Rozpoznat a popsat základní vybavení porodníka, charakterizovat průběh jednotlivých fází porodu a evidování průběhu porodu Praktické předvedení a ústní ověření
n Popsat zásady péče o matku a tele první den po porodu a vybrané ošetřovatelské úkony předvést Praktické předvedení a ústní ověření
o Charakterizovat specifika reprodukce v konvenčních a ekologických chovech skotu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování péče o zdraví skotu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit detekci příznaků onemocnění a změn v chování nemocného zvířete Ústní ověření
b Popsat způsoby kontroly zdraví skotu a systémy prevence onemocnění u jednotlivých kategorií skotu Ústní ověření
c Posoudit zdravotní stav skotu v zemědělském provozu, navrhnout příslušná zooveterinární opatření Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyjmenovat a charakterizovat nejčastěji se vyskytující poruchy zdraví u jednotlivých kategorií skotu Ústní ověření
e Popsat praktická zootechnická opatření k eliminaci výskytu vybraných zdravotních poruch typických pro jednotlivé kategorie skotu, zásady biosekurity jako předpoklad snižování spotřeby antibiotik Ústní ověření
f Popsat projevy tepelného a chladového stresu u jednotlivých kategorií skotu a navrhnout způsoby jeho eliminace Ústní ověření
g Popsat zásady prevence onemocnění a zásady ozdravovacích programů v chovu skotu Ústní ověření
h Popsat úkony vyplývající z metodiky kontroly zdraví u skotu (povinná vyšetření hrazená státem a chovatelem) Ústní ověření
i Popsat možnosti chovatelské evidence nemocí a léčení, včetně využití elektronických systémů evidence zdraví skotu (deník nemocí a léčení, faremní SW programy pro řízení managementu zdraví stád, provozní evidence léčení a nemocí, základní aspekty hodnocení zdraví jednotlivých kategorií skotu na úrovni stáda atd.) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení a odborné vedení pracovníků zajišťujících živočišnou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat hlavní druhy dokumentů používaných v pracovněprávní oblasti a popsat jejich náležitosti Ústní ověření
b Popsat zpracování prvotních dokladů pro mzdové účetnictví závodu Ústní ověření
c Sestavit modelový týdenní plán práce pro pracovníky chovu zvířat včetně jejich mzdového ohodnocení Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout možnosti vzdělávání pro pracovníky v modelovém chovu zvířat, vyhledat vzdělávací a informační akce zajišťované ministerstvem zemědělství a profesními svazy Praktické předvedení a ústní ověření
e Prokázat znalost základních právních předpisů týkajících se BOZP a požární ochrany, dodržovat je a kontrolovat jejich dodržování Praktické předvedení a ústní ověření
f Uvést základní povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu Ústní ověření
g Popsat první pomoc při úrazu a poškození zdraví Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na jednotku práce v NSP: https://nsp.cz/jednotka-prace/zootechnik #zdravotni-zpusobilost).

Pro ověření znalostí a dovedností uchazeče budou kompetence ověřovány nejen ve zkušební místnosti, ale také přímo v zemědělském provozu zaměřeném na chov skotu. Uchazeč musí při vstupu do chovu splňovat požadavky veterinárních předpisů (zákon č.166/1999 Sb. a vyhláška č. 342/2012 Sb.) a obecně platných pravidel zoohygieny.

K písemnému ověřování kompetencí bude využita forma otevřených otázek. Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a dodržování zásad správné zemědělské praxe. Přitom je nutné posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště. Při práci je třeba hodnotit přístup ke zvířatům a respektování požadavků pohody zvířat. Je vhodné zadávat uchazečům komplexní úkoly, které umožní ověření několika kritérií v rámci jedné i více kompetencí.

U kompetence Řízení a odborné vedení pracovníků zajišťujících živočišnou výrobu v kritériích c), d) bude uchazeč sestavovat týdenní plán práce, navrhovat mzdové ohodnocení (včetně jeho motivační složky) a dále navrhovat možnosti vzdělávání modelových podřízených pracovníků v chovu zvířat analogickém tomu, ve kterém probíhá zkouška. Uchazeč si u zkoušky připraví týdenní plán práce a zmíněné návrhy a následně k nim proběhne diskuze mezi uchazečem a zkoušejícím.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.

ČZU v Praze

Institut vzdělávání v zemědělství o. p. s.

Golf Sokolov, a. s.