Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Chovatel zvířat v zoo
Platnost standardu: Od 15.1.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Kompletace a údržba chovných zařízení pro drobné a středně velké druhy savců, zajištění optimálního prostředí, vedení provozního deníku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat typy vnitřních a venkovních chovných zařízení, předvést manipulaci a zajištění proti úniku zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
b Vybrat vhodné místo pro chovná zařízení pro zadaný druh hlodavce a zajícovce, vysvětlit výběr pro malou šelmu (fretku) a drobné primáty Praktické předvedení a ústní ověření
c Změřit teplotu a vlhkost v místě chovu, navrhnout denní světelný a tepelný režim, uvést způsoby měření a vyjmenovat přístroje Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout, jakým způsobem je možné zajistit větrání v uzavřených prostorách terárií a zastínění u venkovních zařízení Praktické předvedení
e Osadit a prostorově vyřešit vnitřek chovných prostorů pro zadaný druh hlodavce a zajícovce, vybrat vhodný substrát na podestýlku, založit krmivo a instalovat napáječky, úkryty, předvést čištění chovných prostorů Praktické předvedení
f Osadit chovné zařízení pro zadaný druh hlodavce a zajícovce prvky k obohacení chovného prostředí Praktické předvedení
g Vést provozní deník pracoviště, zapsat teplotu, vlhkost, biologická pozorování (párování, agresivní chování apod.), příjem či odmítání potravy a mimořádné události Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Obsluha přístrojů a technického zázemí chovů savců, zajištění bezpečnosti práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsluhovat a popsat funkci technických zařízení zaručujících potřebné mikroklima v uzavřených prostorech – např. klimatizaci, zvlhčovače, ventilaci, přímotopná tělesa, infralampy, UV lampy, ionizační zařízení, ovládat časové spínače osvětlení a topení, rozvody vody, obsluha jednoduchého typu inkubátoru Praktické předvedení a ústní ověření
b Dodržovat a kontrolovat dodržování bezpečnosti práce a ochrany zdraví s ohledem na možnost vzájemného přenosu závažných onemocnění (zoonóz), respektovat základní povinnosti při práci s biologickým materiálem, údržbě a preventivních kontrolách elektrických zařízení, požární prevenci Praktické předvedení
c Vyjmenovat hlavní zásady bezpečnosti práce při manipulaci s hlodavci, hmyzožravci, zajícovci a drobnými šelmami, popis ochranných pomůcek, umístění a obsah lékarničky, první pomoc při poranění zvířaty Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování reprodukce zvířat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Podrobně popsat reprodukční biologii vybraných chovaných druhů, rozlišit pohlaví podle anatomických znaků Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat sestavování chovných párů a chovných skupin, rozpoznat říji, uvést délky březosti a charakterizovat specifika postnatálního vývoje mláďat jednotlivých skupin Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat základní odlišnosti v chovu jednotlivých druhů, uvést, za jakých podmínek a jakým způsobem je možné chovat samce a samice společně a kdy je nutný oddělený odchov, doba a způsob odstavu mláďat Ústní ověření
d Charakterizovat chov druhů citlivých na krátkodobý stres (vyrušování, hluk) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Přirozený a umělý odchov savců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat princip a podmínky přirozeného odchovu u následujících skupin savců (hlodavci, zajícovci, hmyzožravci a drobné šelmy, drápkaté opice, poloopice) Ústní ověření
b Popsat princip a podmínky umělého odchovu u následujících skupin savců (hlodavci, zajícovci, hmyzožravci a drobné šelmy) Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Prevence nákaz v chovech savců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní postupy prevence nákaz v chovech – dodržování čistoty a hygieny prostředí, veterinární vyšetření nově příchozích jedinců, význam karantény, opatření minimalizující možnost kontaminace venkovních chovů volně žijícími živočichy, opatření při výskytu ekto- a endoparazitů, preventivní odčervení, způsoby a druhy očkování, vakcinační schémata Ústní ověření
b Vyjmenovat opatření, která je nutno provést v případě výskytu epidemie, charakterizovat způsoby asanace chovu Ústní ověření
c Popsat součinnost s veterinární službou, vyjmenovat nákazy podléhající oznamovací povinnosti a nemoci savců přenosné na člověka Ústní ověření
d Předvést postup při likvidaci biologického odpadu z chovů (kadavery, zvířat, znečištěná podestýlka zbytky krmiv a vody z napáječek) ve smyslu platných hygienických a veterinárních předpisů, vyjmenovat ochranné pomůcky a jejich použití Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příprava krmiv a krmení savců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozpoznat a popsat základní typy krmiv pro jednotlivé druhy a kategorie zájmově chovaných savců, uvést nejčastěji používané doplňky (vitamíny, minerální látky, probiotické přípravky) Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit z komponent krmnou směs pro zadaný druh, předvést pomůcky pro umělé krmení a stanovit časový rozvrh krmení a krmnou dávku rovněž s ohledem na aktuální zdravotní stav a kondici chovaného zvířete a uvést příklady nevhodných krmiv Praktické předvedení a ústní ověření
c Rozpoznat a popsat základní závady krmiv (plísně, hniloba, napadení škůdci, znečištění trusem volně žijících zvířat) a uvést, jaké důsledky může mít jejich použití pro zdraví chovaných zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovení specifického přístupu k chovu náročnějších druhů savců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat běžně chované druhy a skupiny savců v zájmových chovech (hlodavci, zajícovci, menší šelmy, drápkaté opice, poloopice) po stránce biologické a anatomické Ústní ověření
b Uvést příklady choulostivých druhů a druhů vyžadujících zvláštní péči a uvést odlišnosti v chovu Ústní ověření
c Podle obrázků nebo v chovném zařízení určit alespoň 10 druhů savců Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zabezpečení welfare v chovech savců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit termíny welfare a enrichment a popsat možnosti aplikace principů životní pohody zvířat (welfare) v podmínkách zájmových chovů savců (včetně savců chovaných ke krmení jiných zájmových druhů zvířat) Ústní ověření
b Stanovit dimenze chovného zařízení s ohledem na biologické potřeby chovaného druhu (včetně počtu jedinců) s využitím doporučení ÚKOZ (Ústřední komise pro ochranu zvířat) - příklady Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést způsoby spojování nepříbuzných skupin a přidávání nových jedinců do chovu s cílem zabránit projevům agrese a stresu ve skupině a ztrátám, definovat nároky jednotlivých druhů na prostor a vzájemnou snášenlivost Ústní ověření
d Definovat příznaky, příčiny a negativní následky dlouhodobého stresu, vysvětlit opatření směřující k prevenci Ústní ověření
e Navrhnout způsob řešení důsledků šokových situací např. přehřátí nebo podchlazení z důvodu výpadku termoregulačních zařízení, zvýšené koncentraci oxidu uhličitého, hluk, leknutí, vniknutí a útok predátora Praktické předvedení a ústní ověření
f Vysvětlit, jakým způsobem je potřeba odborně přistupovat při záchraně neodborně chovaných savců (dehydratace, vyhladovění a jiná postižení) Ústní ověření
g Vysvětlit postup budování konstrukce chovných zařízení, aby v případě neočekávaných situací a následné panice nedocházelo k poraněním jedinců, zabezpečit chovné prostory proti úniku a venkovní chovné prostory proti podhrabání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Aplikace zákonů a nařízení a mezinárodních dohod upravujících chov ohrožených druhů světové fauny (CITES)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam Mezinárodní konvence o obchodu s ohroženým druhy světové fauny (CITES ) a vyjmenovat požadavky na chovatele, uvést podmínky při dovozu nebo vývozu druhu zařazeného do seznamů I a II CITES, objasnit, jak vypadá a k čemu slouží tzv. CITES permit Ústní ověření
b Uvést, jakým způsobem se mohou chovatelé podílet na zamezení nelegálního obchodu s ohroženými druhy Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Odchyt a odborná manipulace s drobnými a středně velkými savci, transport

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést šetrný odchyt určených savců (nejlépe potkana a králíka), uvést jednoduché odchytové pomůcky a vysvětlit, jak fungují Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést manipulaci s určenými savci a přípravu na transport, stanovit dobu transportu a uvést možná rizika, popsat konstrukci a vybavení transportního zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na jednotku práce v NSP: https://www.nsp.cz/jednotka-prace/chovatel-zvirat-v-zoo#zdravotni-zpusobilost).

Zkouška je zaměřena na 5 skupin savců: hlodavce, hmyzožravce, zajícovce a malé šelmy (fretky, mangusty, surikaty, kočky) a drobné primáty (drápkaté opice a poloopice). Pro účely praktického předvedení u kompetence „Odchyt a odborná manipulace s drobnými a středně velkými savci, transport“ stačí, aby uchazeč manipuloval se dvěma druhy savců - jedním zástupcem hlodavců (potkanem, křečkem, křečíkem, morčetem) a s jedním zástupcem zajícovců (králíkem domácím).

U kompetence Příprava krmiv a krmení savců, v kritériu a) bude uchazeč charakterizovat krmiva pro jednotlivé skupiny savců (hlodavce, zajícovce, hmyzožravce, malé druhy primátů a drobné šelmy) a pak bude určovat 3 vzorky krmiv pro býložravce, hmyzožravce a masožravce.

Při ověřování kompetencí formou praktických úloh je třeba sledovat a hodnotit zručnost provádění všech úkonů, při práci s přístroji a ochrannými pomůckami, dodržování bezpečnosti, stejně jako hygieny práce, pozornost věnovat kvalitě a časovému hledisku zvládání předváděných prací. Přitom je nutné posuzovat nejen konečný výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu s ohledem na druh savce a podmínky pracoviště. Důraz je třeba klást na zručnost a etiku manipulace se zvířaty (včetně krmných druhů), podloženou dostatečnými odbornými vědomostmi a dovednostmi. Zvláštní pozornost je třeba věnovat způsobu odchytu, fixaci a případně i ošetření a transportů ve smyslu omezení stresu a nebezpečí poranění zvířat, stejně tak vysvětlit nebezpečí pro chovatele v případě manipulace s většími druhy hlodavců, případně s menšími šelmami.

Předpokládá se rutinní znalost bezpečného zacházení s desinfekčními a čisticími prostředky a zajišťování likvidace biologického odpadu ve smyslu platných nařízení.

U kritérií s ústním ověřením se počítá s písemnou přípravou, která je započítána v době přípravy na zkoušku.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Zoologická zahrada hl. města Prahy

Zoologická zahrada Jihlava

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice