Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Chovatel zvířat v zoo
Platnost standardu: Od 29.11.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Kompletace a údržba chovných zařízení pro drobné a středně velké druhy savců, zajištění optimálního prostředí, vedení provozního deníku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat typy vnitřních ubikací a venkovních zařízení, předvést manipulaci a zajištění proti úniku zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
b Vybrat vhodné místo pro chovná zařízení pro zadaný druh hlodavce a zajícovce, vysvětlit výběr pro malou šelmu (fretku) Praktické předvedení a ústní ověření
c Změřit teplotu a vlhkost v místě chovu, navrhnout denní světelný a tepelný režim Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout, jakým způsobem je možné zajistit větrání v uzavřených prostorách terárií a zastínění u venkovních zařízení Praktické předvedení
e Osadit a prostorově vyřešit vnitřek ubikace pro zadaný druh hlodavce a zajícovce, vybrat vhodný substrát na podestýlku, založit krmivo a instalovat napáječky, předvést čištění ubikace Praktické předvedení
f Vést provozní deník pracoviště, zapsat teplotu, vlhkost, biologická pozorování (párování, agresivní chování apod.) a mimořádné události Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Obsluha přístrojů a technického zázemí chovů savců, zajištění bezpečnosti práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsluhovat technická zařízení zaručující potřebné mikroklima v uzavřených prostorách - např. klimatizaci, zvlhčovače, ventilaci, přímotopná tělesa, infralampy, UV lampy, ionizační zařízení, ovládat časové spínače osvětlení a topení, rozvody vody, obsluha jednoduchého typu inkubátoru Praktické předvedení s výkladem
b Dodržovat a kontrolovat dodržování bezpečnosti práce a ochrany zdraví s ohledem na možnost přenosu závažných onemocnění (zoonóz), respektovat základní povinnosti při práci s biologickým materiálem, údržbě a preventivních kontrolách elektrických zařízení, požární prevenci Praktické předvedení
c Vyjmenovat hlavní zásady bezpečnosti práce při manipulaci s hlodavci a drobnými šelmami, popis ochranných pomůcek, první pomoc při poranění zvířaty Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování reprodukce zvířat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Podrobně popsat reprodukční biologii chovaných druhů, rozlišit pohlaví podle anatomických znaků Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat sestavování chovných párů a chovných skupin, rozpoznat říji, uvést délky březosti a charakterizovat specifika postnatálního vývoje mláďat jednotlivých skupin Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat základní odlišnosti v chovu jednotlivých druhů, uvést, za jakých podmínek a jakým způsobem je možné chovat samce a samice společně a kdy je nutný oddělený odchov Ústní ověření
d Charakterizovat chov druhů citlivých na krátkodobý stres (vyrušování, hluk) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Přirozený a umělý odchov savců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat princip přirozeného odchovu u následujících skupin savců (hlodavci, zajícovci, hmyzožravci a drobné šelmy) Ústní ověření
b Popsat princip umělého odchovu u následujících skupin savců (hlodavci, zajícovci, hmyzožravci a drobné šelmy) Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Prevence nákaz v chovech savců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní postupy prevence nákaz v chovech - dodržování čistoty, veterinární vyšetření nově příchozích jedinců, opatření minimalizující možnost kontaminace venkovních chovů volně žijícími živočichy, opatření při výskytu ekto- a endoparazitů, preventivní odčervení, způsoby a druhy očkování, vakcinační schémata Písemné a ústní ověření
b Vyjmenovat opatření, která je nutno provést v případě výskytu epidemie, charakterizovat způsoby asanace chovu Ústní ověření
c Popsat součinnost s veterinární službou, vyjmenovat nákazy podléhající oznamovací povinnosti a nemoci savců přenosné na člověka Ústní ověření
d Předvést postup při likvidaci biologického odpadu z chovů (kadavery zvířat, znečištěná podestýlka, zbytky krmiv a vody z napáječek) ve smyslu platných hygienických a veterinárních předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příprava krmiv a krmení savců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozpoznat a popsat základní typy krmiv pro jednotlivé druhy, uvést nejčastěji používané doplňky (vitamíny, minerální látky, probiotické přípravky) Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit z komponent krmnou směs podle druhu, předvést pomůcky pro umělé krmení a stanovit časový rozvrh krmení a krmnou dávku rovněž s ohledem na aktuální zdravotní stav a kondici chovaného zvířete Praktické předvedení
c Rozpoznat a popsat základní závady krmiv (plísně, hniloba, napadení škůdci, znečištění trusem volně žijících zvířat) a uvést, jaké důsledky může mít jejich použití pro zdraví chovaných zvířat Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovení specifického přístupu k chovu náročnějších druhů savců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat běžně chované druhy a skupiny savců v zájmových chovech (hlodavci, zajícovci, menší šelmy) po stránce biologické a anatomické Písemné ověření
b Uvést příklady choulostivých druhů a druhů vyžadujících zvláštní péči Ústní ověření
c Podle obrázků nebo v chovném zařízení určit alespoň 10 druhů savců z výše uvedených skupin Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zabezpečení welfare v chovech savců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit možnosti aplikace principů životní pohody zvířat (welfare) v podmínkách zájmových chovů savců Ústní ověření
b Stanovit dimenze chovného zařízení s ohledem na biologické potřeby chovaného druhu (včetně počtu jedinců) s využitím doporučení ÚKOZ (Ústřední komise pro ochranu zvířat) Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést způsoby spojování nepříbuzných skupin a přidávání nových jedinců do chovu s cílem zabránit projevům agrese ve skupině a ztrátám, definovat nároky jednotlivých druhů na prostor a vzájemnou snášenlivost Ústní ověření
d Definovat příčiny a negativní následky dlouhodobého stresu, vysvětlit opatření směřující k prevenci Ústní ověření
e Navrhnout způsob řešení důsledků šokových situací např. přehřátí nebo podchlazení z důvodu výpadku termoregulačních zařízení, zvýšené koncentraci oxidu uhličitého, hluk, leknutí, vniknutí a útok predátora Praktické předvedení a ústní ověření
f Vysvětlit, jakým způsobem je potřeba odborně přistupovat při záchraně neodborně chovaných savců (dehydratace, vyhladovění a jiná postižení) Ústní ověření
g Vysvětlit postup budování konstrukce chovných zařízení, aby v případě neočekávaných situací a následné panice nedocházelo k poraněním jedinců, zabezpečit ubikaci proti úniku, u venkovních proti podhrabání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Aplikace zákonů a nařízení a mezinárodních dohod upravujících chov ohrožených druhů světové fauny (CITES)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam Mezinárodní konvence o obchodu s ohroženým druhy světové fauny (CITES ) a vyjmenovat praktické dopady na chovatele, uvést podmínky při dovozu nebo vývozu druhu zařazeného do seznamů I a II CITES, objasnit jak vypadá a k čemu slouží tzv. CITES permit Písemné ověření
b Uvést, jakým způsobem se mohou chovatelé podílet na zamezení nelegálního obchodu s ohroženými druhy Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Odchyt a odborná manipulace s drobnými a středně velkými savci, transport

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést šetrný odchyt určených savců (nejlépe potkana a králíka) Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést manipulaci s určenými savci a přípravu na transport, stanovit dobu transportu a uvést možná rizika Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=30941&kod_sm1=26).

Žadatel předloží platné lékařské osvědčení o schopnosti pracovat se zvířaty.

Zkouška je zaměřena na 4 skupiny savců: hlodavce, hmyzožravce, zajícovce a malé šelmy (fretky, mangusty, surikaty nebo kočky). Pro účely praktického předvedení stačí, aby uchazeč manipuloval se dvěma druhy savců - jedním zástupcem hlodavců (potkanem nebo křečkem nebo křečíkem nebo morčetem) a s jedním zástupcem zajícovců (králíkem domácím).

U kompetence "Příprava krmiv a krmení savců", v kritériu a) bude uchazeč charakterizovat krmiva pro jednotlivé skupiny savců (hlodavce, zajícovce, hmyzožravce a drobné šelmy) a pak bude určovat 3 vzorky krmiv pro býložravce, hmyzožravce a masožravce.

Při ověřování kompetencí formou praktických úloh je třeba sledovat a hodnotit zručnost provádění všech úkonů, při práci s přístroji dodržování bezpečnosti, stejně jako hygieny práce, pozornost věnovat kvalitě a časovému hledisku zvládání předváděných prací. Přitom je nutno posuzovat nejen konečný výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu s ohledem na druh savce a podle podmínek pracoviště. Důraz je třeba klást na zručnost a etiku manipulace se zvířaty, podloženou dostatečnými odbornými vědomostmi a dovednostmi. Zvláštní pozornost je třeba věnovat způsobu odchytu, fixaci a případně i ošetření a transportů ve smyslu omezení stresu a nebezpečí poranění zvířat, stejně tak vysvětlit nebezpečí pro chovatele v případě manipulace s většími druhy hlodavců, případně s menšími šelmami.

Předpokládá se rutinní znalost bezpečného zacházení s desinfekčními a čisticími prostředky a zajišťování likvidace biologického odpadu ve smyslu platných nařízení.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR a AK ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Zoologická zahrada hl. města Prahy

Zoologická zahrada Jihlava

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav

Ing. Ivan Koštýř, Vzdělávací agentura se sídlem v Kostelci nad Černými lesy