Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Samostatný elektrotechnik pro elektrostatický výboj
Platnost standardu: Od 15.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Aplikování základních pojmů a vztahů v elektrotechnice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a vysvětlit základní pojmy v elektrotechnice a vztahy mezi jednotlivými veličinami (elektrický odpor, elektrický náboj, kapacita, indukčnost, jednotky, vztahy) Ústní ověření
b Nakreslit a popsat jednoduchý elektrický obvod, aplikovat Ohmův zákon a Kirchhoffovy zákony, uvést základní schematické značky Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit principy řešení jednoduchých elektrických obvodů s odpory a kapacitami řazenými sériově a paralelně s využitím typických schémat zapojení (RC člen, nabíjecí a vybíjecí charakteristika) Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v principech vzniku elektrostatického výboje a ochrany před ním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vznik elektrostatického náboje a následného výboje, kde se může nacházet, jakým způsobem zaniká Písemné ověření
b Popsat účinky elektrostatického výboje na součástky citlivé na ESD (Elektro Static Discharge = elektrostatický výboj) Písemné ověření
c Vyjmenovat a popsat druhy materiálu z pohledu akumulace elektrostatického náboje Písemné ověření
d Vysvětlit základní pojmy v ESD stanovené autorizovanou osobou Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Používání technické dokumentace a norem při práci elektrotechnika pro elektrostatický výboj

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní předpisy a normy týkající se ESD a popsat, co určují Písemné ověření
b Popsat hlavní zodpovědnosti elektrotechnika pro elektrostatický výboj a vymezení jeho kompetencí i kompetencí ostatních zúčastněných osob Písemné ověření
c Vybrat všechny dokumenty nutné pro zřízení, provoz a kontrolu ESD pracoviště, včetně nutných provozních předpisů z dokumentů předložených autorizovanou osobou; případné chybějící dokumenty doplnit Praktické předvedení a ústní ověření
d Vytvořit základní osnovu interního auditu, vysvětlit způsob provádění auditu, uvést jejich frekvenci a potřebnou dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Vytváření a hodnocení pracovišť z hlediska elektrostatického výboje (ESD)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat druhy ochran osob, pracovišť a prostorů Ústní ověření
b Popsat značky a nápisy, jejich použití pro značení součástek, obalů a vybavení v prostorech EPA (Electrostatic Discharge Protected Area = vyhrazené prostory pro práci s elektrostaticky citlivými komponenty) Písemné ověření
c Vysvětlit, jakým způsobem musí být zabezpečeno pracoviště EPA z pohledu technologického, ergonomického, logistického a BOZP Ústní ověření
d Vytvořit návrh jednoduchého pracoviště, jeho vybavení a vybavení osob podle zadání, vč. požadovaných hodnot na uzemnění; návrh musí obsahovat i řešení vstupu osob a materiálu na pracoviště EPA a základní instrukce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Měření elektrických veličin, vyhodnocení naměřených hodnot

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zkušební metody a měřicí přístroje použité pro kontrolu osob a vybavení na EPA pracovišti Ústní ověření
b Změřit vybavení EPA pracoviště pomocí přístrojů, vyhodnotit naměřené hodnoty a navrhnout případná opatření Praktické předvedení a ústní ověření
c Změřit ESD oděv, obuv a náramek s uzemňovacím vodičem, vyhodnotit naměřené hodnoty a navrhnout případná opatření Praktické předvedení a ústní ověření
d Zkontrolovat velikost elektrostatického pole na pracovišti a na předložených předmětech Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Zaškolování uživatelů a obsluh zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit, jakým způsobem se stanovuje okruh pracovníků pro proškolení v dané oblasti Ústní ověření
b Vytvořit plán a osnovu školení, včetně frekvence školení, co všechno musí školení obsahovat, jaké jsou podmínky úspěšného absolvování školení pracovníků Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat značky pro uzemnění, použité barvy vodičů a jejich průřezy používané pro propojení/uzemnění v prostorech EPA Písemné ověření
b Popsat vztah ochrany součástek citlivých na ESD a ochrany před nebezpečným dotykovým napětím, navrhnout technické řešení kolizních míst Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP: https://www.nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-elektrotechnik-3916).

V případě, že uchazeč není držitelem stupně odborné způsobilosti elektrotechnik, či vedoucí elektrotechnik, autorizovaná osoba před začátkem zkoušky provede školení a přezkoušení dle § 9, nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to na činnosti na elektrických zařízeních, se kterými uchazeč při zkoušce přijde do styku a bude s nimi manipulovat. O školení a přezkoušení provede autorizovaná osoba písemný záznam. Čas na školení a přezkoušení není zahrnut do doby vykonávání zkoušky, a ani do doby přípravy na zkoušku.

 

Podmínkou úspěšné zkoušky je dodržení všech zásad a pravidel BOZP a PO.

V rámci zkoušky budou vykonávány činnosti na zařízeních do 1 kV AC/ 1,5 kV DC v objektu bez nebezpečí výbuchu.

Požadavky pro činnost dle této profesní kvalifikace:

Pro výkon povolání/činnosti je potřeba splňovat požadavky na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to minimálně v rozsahu § 6 (elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro energetiku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

B-support, s. r. o.

Rašínova vysoká škola Brno

EGO, s. r. o., Praha