Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Technolog výroby a zpracování kovů a jejich slitin
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v metodice zpracování technologického postupu výroby modelového zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat technologický postup výroby modelového zařízení odlitku pro zadaný odlitek a slévárenskou technologii Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Popsat základní materiály používané pro výrobu modelových zařízení (uvést požadavky na technické parametry a kvalitu) Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Definovat a vysvětlit základní technické parametry nutné pro výrobu modelového zařízení zadaného odlitku (přesnost, životnost) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů při výrobě modelových zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat bezpečnostní předpisy platné v zadaném provozu určeném pro výrobu modelových zařízení Ústní ověření
b Popsat a ukázat na modelu a modelové dokumentaci způsob kontroly dodržování technologických postupů při výrobě modelových zařízení Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Vyjmenovat ekologické a hygienické normy platné pro provozy určené pro výrobu modelových zařízení Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Technická příprava výroby modelových zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní výrobní zařízení požívané pro výrobu modelových zařízení Ústní ověření
b Popsat zásady 3D modelování a prokázat na konkrétních příkladech znalost práce s 3D modely zpracovanými pro výrobu modelových zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Prokázat znalost čtení slévárenského postupového výkresu konkrétního odlitku Praktické předvedení
d Popsat a ukázat postup konstrukce jaderníku pro ruční a strojní formování u zadaného odlitku a technologie Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat a ukázat postup konstrukce modelu pro strojní a ruční formování u zadaného odlitku a technologie Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace ve slévárenské technologii

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní vady odlitků a příčiny jejich vzniku Ústní ověření s písemnou přípravou
b Vysvětlit technologii výroby odlitků, strojní formování, ruční formování Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v systémech a standardech jakosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit systémy řízení jakosti platné pro zadaného výrobce modelových zařízení Ústní ověření
b Vysvětlit principy systému řízení jakosti dle norem ČSN EN ISO 9001:2009 Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Provádění kontroly ekonomické výroby modelových zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kalkulaci nákladů na výrobu zadaného modelového zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat kontrolní výstupní certifikát zadaného modelového zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/slevarensky-technik-model#zdravotni-zpusobilost).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro hutnictví, slévárenství a kovárenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Jihomoravská armaturka, spol. s r. o.

KASI, spol. s r. o.

RGU CZ, s. r. o.

METOS, v. o. s.

Svaz sléváren ČR