Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Odborný pracovník obsluhy pošty
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v provozních předpisech a poštovních podmínkách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v poštovních podmínkách Praktické předvedení
b Vyhledat pracovní postupy v provozních předpisech Praktické předvedení
c Popsat základní technologický postup zpracování poštovní zásilky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Manipulace s penězi v poštovním provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhotovit žádost o příděl finanční hotovosti Praktické předvedení
b Převzít a stvrdit finanční hotovost Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyúčtovat a odevzdat vrácenou hotovost na stanoveném pracovišti Praktické předvedení a ústní ověření
d Najít a popsat základní ochranné prvky bankovek, rozeznat oběhem opotřebované a běžně poškozené i nestandardně poškozené bankovky a mince Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Prodej doplňkového zboží a cenin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nabídnout klientům produkty doplňkového sortimentu Praktické předvedení a ústní ověření
b Realizovat prodej doplňkového zboží nebo ceniny Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Přijímání a vydávání listovních a balíkových zásilek klientům

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přijmout poštovní listovní a balíkovou zásilku od klienta Praktické předvedení
b Stanovit cenu za službu Praktické předvedení
c Vydat listovní a balíkové zásilky klientovi Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zpracování poštovních zásilek, příjem zásilek na poštu a výprava do přepravní sítě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup při převzetí zásilek z přepravy na poštu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vykartovat závěr a uzávěr Praktické předvedení a ústní ověření
c Evidovat došlé zásilky ve specializovaném SW poštovního operátora Praktické předvedení a ústní ověření
d Řešit nepravidelnosti zjištěné při vykartování závěru a uzávěru Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat postup při předání zásilek z pošty do přepravní sítě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řízení pošty

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat příslušné předpisy BOZP a PO Ústní ověření
b Popsat základní kritéria domácího a bezpečnostního řádu pošty Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokladní činnost na poště

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést účetní uzávěrku dne a vyhotovit podklady pro pokladní výkaz Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat bankovky na odvod v souladu s provozními předpisy Praktické předvedení a ústní ověření
c Charakterizovat způsob evidence cenin v inventárním systému Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Uzavření pracoviště (vyúčtování poštovních zásilek, finančních hotovostí)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhotovit přehled přijatých a vydaných zásilek Praktické předvedení
b Odevzdat přijaté poštovní zásilky Praktické předvedení
c Vyúčtovat a zpracovat nevydané zásilky Praktické předvedení
d Vyúčtovat finanční hotovost Praktické předvedení
e Odvést finanční hotovost do pokladny Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Plánování objemu finančních hotovostí a cenin na poště

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat činnosti související s dodržováním stanoveného bezpečnostního limitu hotovosti Ústní ověření
b Popsat činnosti související s dodržováním stanoveného limitu zásob cenin a kolků Ústní ověření
c Vysvětlit proces plánování a hospodárného využívání peněžní hotovosti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Přijímání reklamací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat druhy reklamací a vyjmenovat k nim příslušné reklamační lhůty Ústní ověření
b Přijmout reklamaci dodání zapsané zásilky Praktické předvedení a ústní ověření
c Přijmout reklamaci poškození nebo úbytku obsahu poštovních zásilek Praktické předvedení a ústní ověření
d Přijmout reklamaci peněžní částky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

V případě, že se zkouška koná na pracovišti poskytovatele poštovních služeb, musí být dále uchazeč prokazatelně seznámen s legislativními a provozně obchodními povinnostmi a odpovědností v souvislosti s jeho pohybem v prostorách poskytovatele poštovních služeb (poštovní tajemství, obchodní tajemství, opovědnost za svěřené prostředky a zásilky apod.).

 

Autorizovaná osoba je povinna do ověřování zařadit simulaci procesu zpracování celkem 20 fiktivních poštovních zásilek včetně zásilek s nepravidelnostmi.

Při ověřování splnění kritérií je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a k dodržování poštovních předpisů.

 

V případě, že autorizovaná osoba zvolí pro ústní ověřování formu vylosovaných otázek, musí dodržet následující pravidla:

 

Pravidla pro aplikaci ústního ověřováni formou vylosovaných otázek

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí byt splněny následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká pošta, s. p.