Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zpracovatel včelích produktů
Platnost standardu: Od 29.4.2019 do 20.10.2022
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 30.8.2023 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Získávání včelích produktů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a charakterizovat včelí produkty Ústní ověření
b Získat ze včelstev určené včelí produkty - med, vosk, propolis Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Posuzování stavu a kvality včelích produktů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit stav a kvalitu medu vizuálně, organolepticky a laboratorně Praktické předvedení
b Posoudit stav a kvalitu ostatních včelích produktů (propolis, vosk, pyl) organolepticky Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Úprava a balení včelích produktů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat ošetřování medu od jeho vytočení až po uložení do skladovacích obalů Ústní ověření
b Připravit med k plnění do spotřebitelských obalů a následné plnění Praktické předvedení
c Uvést možnosti úpravy čistého včelího vosku pro další použití Ústní ověření
d Uvést možnosti kvalitního uchování pylu pro další použití Ústní ověření
e Uvést možnosti úpravy propolisu pro další použití Ústní ověření
f Předvést získávání a uložení mateří kašičky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Použití včelích produktů pro další výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést možnosti výroby medoviny Ústní ověření
b Popsat a předvést možnosti zpracování medu v pekařství a cukrářství Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat a předvést možnosti zpracování včelího vosku na výrobu svíček Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést zpracování včelího vosku na výrobu mezistěn litím Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Expedice včelích produktů a výrobků z nich

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a prakticky zpracovat návrh označení výrobků z včelích produktů Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat vedení prvotní evidence Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/zpracovatel-vcelich-produ#zdravotni-zpusobilost).

Z potvrzení musí být zřejmé, že uchazeč není alergický na včelí jed.

Všechny osoby, které se přímo zúčastní praktické části zkoušky, musí mít platný průkaz pracovníka v potravinářství (zdravotní průkaz).

 

Je potřeba, aby se zkoušející zaměřil v ústní části zkoušky na všechny včelí produkty, v praktické části pak na hlavní produkty, tj. na med, vosk, pyl, propolis a mateří kašičku.

 

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, dodržování hygieny práce, jakož i ke kvalitě a časovému hledisku zvládání předváděných operací. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště. Je třeba hodnotit manuální zručnost uchazeče.

U kompetence "Použití včelích produktů pro další výrobu", v kritériu b) uchazeč popíše postup a zároveň prakticky předvede některé fáze zpracování dle výběru autorizované osoby, např. výroba těsta, příprava polevy, zdobení perníků. V kritériu c) uchazeč popíše postup a vyrobí svíčky různými způsoby, např. stáčením, litím.

S ohledem na zpracovávané produkty je vhodné zkoušku z této profesní kvalifikace realizovat v období včelařské sezony, tj. cca květen – srpen.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Český svaz včelařů

Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o. p. s.

Institut vzdělávání v zemědělství, o. p. s.