Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo kultury
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Restaurátor uměleckořemeslných děl ze dřeva s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Identifikace a datace restaurovaných nefigurálních uměleckořemeslných děl ze dřeva

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit na poškozeném dobovém kusu nábytku etické normy restaurování Ústní ověření
b Popsat daný kus nábytku správně odborně terminologicky Ústní ověření
c Zařadit a datovat určený kus nábytku podle charakteristických prvků do odpovídajícího umělecko-historického období Ústní ověření
d Určit původní technologie použité ke zhotovení daného kusu nábytku Praktické předvedení a ústní ověření
e Posoudit aspekty autenticity, historičnosti a vypovídající hodnoty daného kusu nábytku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Restaurátorský průzkum nefigurálních uměleckořemeslných děl ze dřeva určených k restaurování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit celkový stav poškození daného kusu nábytku Praktické předvedení a ústní ověření
b Zjistit počet, druh a kvalitu druhotných zásahů na předloženém kusu nábytku na základě provedených sond a současně vyhodnotit případný dosavadní způsob restaurování nebo odstranění konečné původní povrchové úpravy Praktické předvedení a ústní ověření
c Rozlišit nepůvodní materiály na daném kusu nábytku Praktické předvedení a ústní ověření
d Stanovit postup odstranění nepůvodních materiálů z předchozích neodborných oprav Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Konzervování nefigurálních uměleckořemeslných děl ze dřeva

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit technologický postup konzervování určeného kusu nábytku na základě provedených sond Ústní ověření
b Určit a vybrat potřebné nářadí, nástroje, pomůcky a osobní ochranné prostředky Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit a vybrat potřebné materiály a stanovit postup jejich aplikace při konzervaci Praktické předvedení a ústní ověření
d Zakonzervovat daný kus nábytku nebo jeho část petrifikací injektáží, ošetřením fungi a insekta prostředky včetně uzavření povrchu voskovou úpravou Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Restaurování nefigurálních uměleckořemeslných děl ze dřeva

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit restaurátorský průzkum a na základě tohoto vyhodnocení stanovit technologický postup restaurování určeného kusu nábytku Ústní ověření
b Určit a vybrat potřebné nářadí, nástroje, pomůcky a osobní ochranné prostředky Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit a vybrat potřebné materiály a stanovit postup jejich aplikace při restaurování dýhování Praktické předvedení a ústní ověření
d Očistit odlepené lůžko dýhy od zbytků lepidla, podlepit kostním klihem a doplnit chybějící části dýh Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést přípravu povrchu podlepené případně vyměněné části dýhované plochy pro sjednocení odstínu a následnou povrchovou úpravu Praktické předvedení a ústní ověření
f Stanovit postup a doplnit chybějící část poškozené řezby na určeném kusu nábytku do původního stavu Praktické předvedení a ústní ověření
g Ručně dořezat chybějící části řezby na určeném kusu nábytku a sjednotit povrch do původního stavu Praktické předvedení a ústní ověření
h Stanovit postup a doplnit chybějící části poškozené intarzie na určeném kusu nábytku a sjednotit její povrch Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Zhotovování replik nefigurálních uměleckořemeslných děl ze dřeva

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zařadit dobový stolek na fotografii do odpovídajícího uměleckého slohového období, datovat a místopisně určit jeho zhotovení Praktické předvedení a ústní ověření
b Na základě fotografie vypracovat technickou dokumentaci pro vyrobení stolku s horní dýhovanou plochou tvořenou okrasnou sesazenkou; rozměry stolové desky max. 650 x 650 mm, výška stolku do 720 mm Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit technologický postup pro zhotovení repliky stolku Praktické předvedení a ústní ověření
d Stanovit a vybrat potřebné nářadí, pomůcky, materiály a ochranné pracovní pomůcky pro zhotovení repliky stolku Praktické předvedení a ústní ověření
e Zhotovit podle technické dokumentace stanoveným technologickým postupem repliku stolku Praktické předvedení
f Dokončit povrchovou úpravu stolku technologií ručního leštění šelakovou politurou Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Zhotovování obrazové a písemné dokumentace restaurovaných nefigurálních uměleckořemeslných děl ze dřeva

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Detailně popsat a vyhodnotit výsledky průzkumu, konzervování a restaurování daného kusu nábytku Praktické předvedení a písemné ověření
b Provádět průběžnou fotodokumentaci a písemnou dokumentaci jednotlivých fází konzervování a restaurovaní daného kusu nábytku Praktické předvedení a písemné ověření
c Zdokumentovat celkový stav kusu nábytku po restaurování a zhodnotit kvalitu provedeného restaurátorského zásahu Praktické předvedení a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Povrchová úprava restaurovaných nefigurálních uměleckořemeslných děl ze dřeva

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit rekonstrukci povrchové úpravy poškozeného dýhovaného dílce cca 400 x 600 mm s nepůvodním nátěrem restaurátorským způsobem k provedení sjednocení barevnosti dýhovaného povrchu a následné realizaci nové povrchové úpravy dílce šelakovou politurou na vysoký lesk Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést sjednocení barevnosti a kresby dýhovaného dílce a provedení povrchové úpravy šelakovou politurou na vysoký lesk Praktické předvedení
c Provést vymývání a bělení barevných vad a skvrn na dýhovaných plochách nebo masivním dřevě předloženého zkušebního vzorku a vysvětlit likvidaci pryskyřičných skvrn na povrchu dílce Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést povrchovou úpravu včelím voskem na dodaném zkušebním vzorku rámové výplně s řezbou rozety včetně provedení patiny Praktické předvedení
e Provést povrchovou úpravu šelakovou politurou na dodaném zkušebním vzorku soustružené barokní bukové nohy včetně namoření povrchu na odstín ořech tmavý Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=7583&kod_sm1=21).

Uchazeč o zkoušku předloží autorizované osobě před zahájením zkoušky certifikát prokazující absolvování oboru vzdělání umělecký truhlář a řezbář (alespoň v jednom zaměření), oboru vzdělání uměleckořemeslné zpracování dřeva (alespoň v jednom následujících zaměření: práce truhlářské nebo práce řezbářské) oboru vzdělání řezbářství, nebo osvědčení o získání PK 82-001-H Umělecký truhlář, nebo PK 82-002-H Umělecký řezbář.

 

Ověřování by mělo představovat komplex navazujících činností vedoucích k dohotovení stanovené práce s využitím příslušných technologických postupů a technik. Při ověřování kompetencí, zejména formou praktického předvedení, je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech pracovních úkonů, s důrazem na přísné dodržování povinností pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci a dodržování technologické kázně.

 

K následujícím kritériím – autorizovaná osoba připraví:

Identifikace a datace restaurovaných nefigurálních uměleckořemeslných děl ze dřeva - poškozený dobový kus nábytku: židle s dýhováním na opěradle a sedadlovým rámem, nedýhovaný selský jídelní stůl se zásuvkou, truhla na uložení výbavy s poškozeným řezbovaným motivem, intarzovaný nábytek s poškozenou intarzií

Konzervování nefigurálních uměleckořemeslných děl ze dřeva - nedýhovaný selský jídelní stůl se zásuvkou

Restaurování nefigurálních uměleckořemeslných děl ze dřeva, kritérium a) - židle s dýhováním na opěradle a na sedadlovém rámu z období biedermeier

kritérium f) - truhla na uložení výbavy s poškozeným řezbovaným motivem, kritérium h) - intarzovaný nábytek s poškozenou intarzií

Zhotovování replik nefigurálních uměleckořemeslných děl ze dřeva - fotografie dobového stolku s horní dýhovanou plochou tvořenou okrasnou sesazenkou, např. stolek šicí, hrací, květinový, šachový; materiál k výrobě repliky

Povrchová úprava restaurovaných nefigurálních uměleckořemeslných děl ze dřeva - poškozený dýhovaný dílec rozměrů cca 400 x 600 mm s nepůvodním nátěrem, zkušební vzorek pro kritérium odstraňování vad, zkušební vzorek rámové výplně s řezbou rozety, zkušební vzorek soustružené barokní bukové nohy

Dále podle tohoto standardu autorizovaná osoba vybere a zajistí veškeré potřebné přímé i pomocné materiály, včetně osobních ochranných pomůcek pro splnění všech kritérií.

 

Při hodnocení konzervátorského nebo restaurátorského zásahu je třeba posuzovat kvalitativní provedení restaurátorských a konzervátorských zákroků a zachování autentických částí restaurovaného nefigurálního uměleckořemeslného díla v maximální možné míře a dodržování původních i stávajících technologických postupů.

 

Doba stanovená na přípravu a konání zkoušky závisí na náročnosti zadání autorizovanou osobou.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro kulturu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Rudolfinea, o. s., sdružení pro umělecká řemesla, člen HK

Mendelova univerzita v Brně

Národní ústav lidové kultury ve Strážnici

Ing. Jaromír Kaláb, OSVČ/ soudní znalec v oborech dřeva včetně povrchových úprav, restaurátor bez licence MK

Bc. Janda Petr, OSVČ/ restaurátor s povolením MK ČR - restaurování uměleckořemeslných prací ze dřeva a přírodních materiálů, s platností od 26. 3. 1999