Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v základní legislativě týkající se provozování přírodních a umělých koupališť

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v základní legislativě, která upravuje provoz přírodních a umělých koupališt Ústní ověření
b Vysvětlit základní názvosloví - co jsou přírodní a umělá koupaliště Ústní ověření
c Orientovat se v platných technických předpisech týkajících se provozu přírodních a umělých koupališť Ústní ověření
d Vysvětlit možné způsoby provozování přírodních a umělých koupališť Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Dodržování hygieny při provozování přírodních a umělých koupališť

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a vysvětlit povinnosti provozovatele k orgánům ochrany veřejného zdraví Ústní ověření
b Uvést způsoby a postupy ochrany návštěvníků přírodních a umělých koupališť Ústní ověření
c Popsat chemické přípravky pro udržování bazénových vod přírodních a umělých koupališť Písemné ověření
d Vysvětlit, jaký je cíl preventivních protiepidemických opatření Ústní ověření
e Provést kontrolní odběr vody ke koupání a odběr vyhodnotit Praktické předvedení a ústní ověření
f Vyhodnotit protokol o výsledku laboratorní kontroly a navrhnout případná opatření k nápravě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Zajišťování ekonomického provozu přírodního a umělého koupaliště

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit strukturu rozpočtu provozu přírodního nebo umělého koupaliště Ústní ověření
b Zpracovat návrh zjednodušeného rozpočtu provozu přírodního nebo umělého koupaliště na jeden kalendářní rok Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyjmenovat sazby DPH při provozu přírodních a umělých koupališť Ústní ověření
d Vyjmenovat a vysvětlit hlavní výdajové položky při provozování přírodních a umělých koupališť Ústní ověření
e Uvést, jaké faktory mají vliv na příjmy a výdaje při provozování přírodních a umělých koupališť Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Dodržování BOZP při provozování přírodních a umělých koupališť

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit povinnosti provozovatele vyplývající z předpisů BOZP Ústní ověření
b Uvést četnost a vysvětlit význam školení zaměstnanců v oblasti PO (požární ochrana) Písemné ověření
c Uvést četnost a vysvětlit význam školení zaměstnanců v oblasti BOZP Písemné ověření
d Uvést četnost a vysvětlit význam školení zaměstnanců - plavčíků nebo strážců vodní plochy Písemné ověření
e Vysvětlit základní zásady první pomoci a uvést základní zdravotnické vybavení na stanovišti plavčíka Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Řízení a organizace provozu přírodního a umělého koupaliště

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady efektivního řízení provozu přírodního a umělého koupaliště Ústní ověření
b Popsat postup a zásady uzavírání dodavatelsko-odběratelských smluv a uvést jejich náležitosti Ústní ověření
c Vysvětlit organizaci práce na provozním úseku - plavecký bazén, koupaliště, sauna Ústní ověření
d Uvést zásady vedení pracovní porady s jednotlivcem nebo s kolektivem podřízených pracovníků a předvést ukázku vedení simulované porady Praktické předvedení a ústní ověření
e Navrhnout způsob řešení a postup v případě problémů s podřízeným pracovníkem (na modelové situaci) Praktické předvedení
f Navrhnout způsob řešení již vzniklého konfliktu při provozu koupaliště (na modelové situaci) Praktické předvedení
g Vysvětlit základní náležitosti provozního řádu a posoudit předložený provozní řád Praktické předvedení a ústní ověření
h Vysvětlit základní náležitosti návštěvního řádu a posoudit předložený návštěvní řád Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Personální řízení v provozu přírodního a umělého koupaliště

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout strukturu kolektivu podřízených pracovníků s důrazem na jeho efektivní fungování Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit základní role a odpovědnost jednotlivých podřízených pracovníků Ústní ověření
c Stanovit pracovní náplň a dílčí cíle pro podřízené pracovníky, prokázat logickou a časovou provázanost stanovených cílů a určit základní podmínky nezbytné pro jejich dosažení Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat vznik a zánik pracovního poměru, vyjmenovat druhy pracovněprávních vztahů a uvést náležitosti pracovní smlouvy Ústní ověření
e Vysvětlit různé způsoby motivace podřízených pracovníků Ústní ověření
f Zpracovat modelové podklady pro odměňování podřízených zaměstnanců Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat zásady a postup evidence přítomnosti podřízených pracovníků a zpracovat základní personální agendu Praktické předvedení a ústní ověření
h Připravit podklady pro stanovení přehledu základních kompetencí a znalostí podřízených pracovníků Praktické předvedení a ústní ověření
i Připravit podklady pro stanovení hodnoticích kritérií a postupů pro ověření základních kompetencí a znalostí podřízených pracovníků Praktické předvedení a ústní ověření
j Uvést postup a zásady zaškolení nových podřízených pracovníků v zadaném provozním úseku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Zajišťování propagace služeb při provozování přírodních a umělých koupališť

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat návrh ceníku (25 m bazén, sauna, fitness) Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat nabídku služeb při provozování přírodních a umělých koupališť formou balíčku Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout obsah propagačního letáku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Při posuzování kvality výkonu uchazeče při zkoušce se hodnotí:

  • znalost fungování jednotlivých částí provozu přírodních a umělých koupališť
  • správné používání odborné terminologie

 

Při zkoušce je vhodné využít modelové situace k návrhu řešení problémových situací vzniklých při provozu přírodních a umělých koupališť.

Příklady modelových situací k řešení:

  • Problém s podřízeným – při kontrole přítomnosti plavčíka na určeném stanovišti se plavčík zdržoval na jiném místě a odváděl pozornost hovorem s návštěvníkem
  • Návštěvník porušil návštěvní řád a do plaveckého bazénu vstoupil v plavkách zakázaného typu – činnost při vykazování návštěvníka z provozu, který nerespektuje pokyny plavčíka
  • Návštěvník se u pokladny dožaduje vracení vstupného, protože se mu zdálo, že teplota vody neodpovídá vyhlášce

 

Při písemném ověřování se uchazeč na základě zadání vyjadřuje písemně volnou formou. Hodnotí se správnost výsledků a obsahu tohoto písemného projevu ve vztahu k příslušným kritériím hodnocení.

 

Praktická část zkoušky se vykoná v provozu bazénu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ABAS ČR, z. s. (Asociace bazénů a saun České republiky)

APR, z. s. (Asociace pracovníků v regeneraci)