Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v základní legislativě týkající se provozování přírodních a umělých koupališť

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v základní legislativě, která upravuje provoz přírodních a umělých koupališt Ústní ověření
b Vysvětlit základní názvosloví - co jsou přírodní a umělá koupaliště Ústní ověření
c Orientovat se v platných technických předpisech týkajících se provozu přírodních a umělých koupališť Ústní ověření
d Vysvětlit možné způsoby provozování přírodních a umělých koupališť Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Dodržování hygieny při provozování přírodních a umělých koupališť

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a vysvětlit povinnosti provozovatele k orgánům ochrany veřejného zdraví Ústní ověření
b Uvést způsoby a postupy ochrany návštěvníků přírodních a umělých koupališť Ústní ověření
c Popsat chemické přípravky pro udržování bazénových vod přírodních a umělých koupališť Písemné ověření
d Vysvětlit, jaký je cíl preventivních protiepidemických opatření Ústní ověření
e Provést kontrolní odběr vody ke koupání a odběr vyhodnotit Praktické předvedení a ústní ověření
f Vyhodnotit protokol o výsledku laboratorní kontroly a navrhnout případná opatření k nápravě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Zajišťování ekonomického provozu přírodního a umělého koupaliště

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit strukturu rozpočtu provozu přírodního nebo umělého koupaliště Ústní ověření
b Zpracovat návrh zjednodušeného rozpočtu provozu přírodního nebo umělého koupaliště na jeden kalendářní rok Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyjmenovat sazby DPH při provozu přírodních a umělých koupališť Ústní ověření
d Vyjmenovat a vysvětlit hlavní výdajové položky při provozování přírodních a umělých koupališť Ústní ověření
e Uvést, jaké faktory mají vliv na příjmy a výdaje při provozování přírodních a umělých koupališť Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Dodržování BOZP při provozování přírodních a umělých koupališť

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit povinnosti provozovatele vyplývající z předpisů BOZP Ústní ověření
b Uvést četnost a vysvětlit význam školení zaměstnanců v oblasti PO (požární ochrana) Písemné ověření
c Uvést četnost a vysvětlit význam školení zaměstnanců v oblasti BOZP Písemné ověření
d Uvést četnost a vysvětlit význam školení zaměstnanců - plavčíků nebo strážců vodní plochy Písemné ověření
e Vysvětlit základní zásady první pomoci a uvést základní zdravotnické vybavení na stanovišti plavčíka Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Řízení a organizace provozu přírodního a umělého koupaliště

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady efektivního řízení provozu přírodního a umělého koupaliště Ústní ověření
b Popsat postup a zásady uzavírání dodavatelsko-odběratelských smluv a uvést jejich náležitosti Ústní ověření
c Vysvětlit organizaci práce na provozním úseku - plavecký bazén, koupaliště, sauna Ústní ověření
d Uvést zásady vedení pracovní porady s jednotlivcem nebo s kolektivem podřízených pracovníků a předvést ukázku vedení simulované porady Praktické předvedení a ústní ověření
e Navrhnout způsob řešení a postup v případě problémů s podřízeným pracovníkem (na modelové situaci) Praktické předvedení
f Navrhnout způsob řešení již vzniklého konfliktu při provozu koupaliště (na modelové situaci) Praktické předvedení
g Vysvětlit základní náležitosti provozního řádu a posoudit předložený provozní řád Praktické předvedení a ústní ověření
h Vysvětlit základní náležitosti návštěvního řádu a posoudit předložený návštěvní řád Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Personální řízení v provozu přírodního a umělého koupaliště

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout strukturu kolektivu podřízených pracovníků s důrazem na jeho efektivní fungování Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit základní role a odpovědnost jednotlivých podřízených pracovníků Ústní ověření
c Stanovit pracovní náplň a dílčí cíle pro podřízené pracovníky, prokázat logickou a časovou provázanost stanovených cílů a určit základní podmínky nezbytné pro jejich dosažení Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat vznik a zánik pracovního poměru, vyjmenovat druhy pracovněprávních vztahů a uvést náležitosti pracovní smlouvy Ústní ověření
e Vysvětlit různé způsoby motivace podřízených pracovníků Ústní ověření
f Zpracovat modelové podklady pro odměňování podřízených zaměstnanců Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat zásady a postup evidence přítomnosti podřízených pracovníků a zpracovat základní personální agendu Praktické předvedení a ústní ověření
h Připravit podklady pro stanovení přehledu základních kompetencí a znalostí podřízených pracovníků Praktické předvedení a ústní ověření
i Připravit podklady pro stanovení hodnoticích kritérií a postupů pro ověření základních kompetencí a znalostí podřízených pracovníků Praktické předvedení a ústní ověření
j Uvést postup a zásady zaškolení nových podřízených pracovníků v zadaném provozním úseku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Zajišťování propagace služeb při provozování přírodních a umělých koupališť

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat návrh ceníku (25 m bazén, sauna, fitness) Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat nabídku služeb při provozování přírodních a umělých koupališť formou balíčku Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout obsah propagačního letáku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Při posuzování kvality výkonu uchazeče při zkoušce se hodnotí:

 • znalost fungování jednotlivých částí provozu přírodních a umělých koupališť
 • správné používání odborné terminologie

 

Při zkoušce je vhodné využít modelové situace k návrhu řešení problémových situací vzniklých při provozu přírodních a umělých koupališť.

Příklady modelových situací k řešení:

 • Problém s podřízeným – při kontrole přítomnosti plavčíka na určeném stanovišti se plavčík zdržoval na jiném místě a odváděl pozornost hovorem s návštěvníkem
 • Návštěvník porušil návštěvní řád a do plaveckého bazénu vstoupil v plavkách zakázaného typu – činnost při vykazování návštěvníka z provozu, který nerespektuje pokyny plavčíka
 • Návštěvník se u pokladny dožaduje vracení vstupného, protože se mu zdálo, že teplota vody neodpovídá vyhlášce

 

Při písemném ověřování se uchazeč na základě zadání vyjadřuje písemně volnou formou. Hodnotí se správnost výsledků a obsahu tohoto písemného projevu ve vztahu k příslušným kritériím hodnocení.

 

Praktická část zkoušky se vykoná v provozu bazénu.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 1. Vyšší odborné vzdělání s technickým, ekonomickým, sportovním nebo pedagogickým zaměřením a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti provozování přírodních a umělých koupališť.

 2. Vysokoškolské vzdělání nejméně bakalářského studijního programu s technickým, ekonomickým, sportovním nebo pedagogickým zaměřením, popř. se zaměřením na cestovní ruch nebo management a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti provozování přírodních a umělých koupališť.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo pro místní rozvoj, www.mmr.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • zkušební místnost

 • výpočetní technika (PC, tiskárna)

 • platná legislativa (zákoník práce, zákon o ochraně veřejného zdraví a jeho prováděcí vyhláška, chemický zákon)

 • plavecký bazén s technologií úpravy vody

 • plastová uzavíratelná nádoba pro odběr vzorku bazénové vody

 • 1 protokol o výsledku laboratorní kontroly

 • přístroj na měření kvality vody

 • provozní a návštěvní řád, modelové personální podklady

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 15 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 4 až 5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů. Celková doba trvání písemné části zkoušky jednoho uchazeče je 45 minut.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ABAS ČR, z. s. (Asociace bazénů a saun České republiky)

APR, z. s. (Asociace pracovníků v regeneraci)