Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Horník kombajnér rubání a ražení
Platnost standardu: Od 30.1.2024 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Obsluha dobývacího stroje v porubu včetně provádění směnové údržby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé dobývací stroje (kombajn, pluh) a ostatní vybavení porubu a vysvětlit jejich funkci, včetně ovládání Ústní ověření
b Určit podle technologického postupu a pokynů pro obsluhu a údržbu příslušného zařízení pořadí a způsob správného provedení jednotlivých operací při řízení, obsluze a údržbě zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést práci s nástroji, nářadím, osobními ochrannými pracovními prostředky a ostatními potřebnými náležitostmi k provádění zadané operace s dobývacím strojem a k jeho běžné údržbě Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést komunikaci a včetně zvukové a světelné signalizace s členy osádky při obsluze a při provádění údržby a vysvětlit její zásady Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést ovládání dobývacího stroje (kombajnu, pluhu) a ostatních strojů na pracovišti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha razicího stroje pro ražení důlních děl, včetně provádění směnové údržby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést ovládání a provoz razicího kombajnu a razicího komplexu a vysvětlit jejich funkci, včetně ovládání Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit podle technologického postupu a pokynů pro obsluhu a údržbu příslušného zařízení pořadí a způsob správného provedení jednotlivých operací při řízení, obsluze a údržbě zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést práci s nástroji, nářadím, osobními ochrannými pracovními prostředky a ostatními potřebnými náležitostmi k provádění zadané operace s razicím strojem a k jeho běžné údržbě Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést komunikaci včetně zvukové a světelné signalizace s členy osádky při obsluze a při provádění údržby a vysvětlit její zásady Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha vrtacího vozu a nakládacího zařízení pro ražení důlních děl včetně provádění směnové údržby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést obsluhu vrtacího vozu a nakládacího zařízení a vysvětlit jejich funkci, včetně ovládání Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit podle technologického postupu a pokynů pro obsluhu a údržbu příslušného zařízení pořadí a způsob správného provedení jednotlivých operací při řízení, obsluze a údržbě zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést práci s nástroji, nářadím, osobními ochrannými pracovními prostředky a ostatními potřebnými náležitostmi k provádění zadané operace s vrtacím vozem a nakládacím zařízením a k jejich běžné údržbě Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat komunikaci včetně zvukové a světelné signalizace se členy osádky při obsluze a při provádění údržby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Indikace důlních větrů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat složení důlního ovzduší, vlastnosti plynů a jejich nebezpečí, měřicí přístroje a způsob měření Ústní ověření
b Určit vhodný přenosný přístroj pro měření zadaného plynu, provést měření a určit další postup po zjištění naměřené hodnoty Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit umístění stacionárního měřicího zařízení důlních větrů a důlních plynů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení provozních záznamů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat v souladu s provozním předpisem údaje o chodu zařízení, doplňování provozních kapalin a provedených úkonech běžné údržby Praktické předvedení a ústní ověření
b Zaznamenat v souladu s provozním předpisem údaje o poruchách a opravách zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace ve vyhláškách a technických předpisech týkajících se řízení, obsluhy a běžné údržby strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat ve vyhláškách a právních předpisech, v technických, bezpečnostních, provozních předpisech, v dokumentaci obsluhovaných strojních zařízení relevantní informace, stanovující závazná pravidla pro obsluhu, řízení a údržbu obsluhovaných zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Řízení a provádění prací při likvidaci anomálních stavů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat důlní otřes, průtrž hornin a plynů, zával, zápar, průval vod a další anomální jevy v podzemí Ústní ověření
b Vysvětlit rizika stavů po průtržích, důlních otřesech, ujetí průvodních hornin a po ostatních anomálních geomechanických vlivech Ústní ověření
c Určit podle technologického postupu a bezpečnostních pokynů pořadí a způsob správného provedení jednotlivých operací a činností Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce

Uchazečem o zkoušku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.

Uchazeč o zkoušku musí splňovat podmínky dle § 225 odstavce 2) zákona č. 22/1989 Sb. zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v hornictví v podzemí.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (https://nsp.cz/jednotka-prace/hornik-v-dole).

Autorizovaná osoba zároveň s odesláním pozvánky ke zkoušce písemnou formou sdělí, kde a jakým způsobem se uchazeč může informovat o svých povinnostech a průběhu zkoušky a které doklady/dokumenty musí uchazeč předložit bezprostředně před započetím zkoušky.

Uchazeč si přinese vhodný pracovní oděv, který je v souladu s ustanoveními BOZP.

2. Průběh zkoušky

Před zahájením zkoušky uchazeč předloží zkoušejícímu průkaz totožnosti a případně další dokumenty opravňující k připuštění ke zkoušce uvedené v části 1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce.

Bezprostředně před zahájením zkoušky autorizovaná osoba seznámí uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s jeho právy a povinnostmi v rámci zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb. a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zkoušející uzná, a tedy nemusí ověřovat, ty odborné způsobilosti, které byly již dříve u uchazeče ověřeny v rámci zkoušky z jiné profesní kvalifikace (nutno doložit osvědčením o získání profesní kvalifikace), a které jsou shodné svým rozsahem i obsahem. Rozsah a obsah odborné způsobilosti určují její jednotlivá kritéria a pokyny k realizaci zkoušky popsané v hodnoticím standardu. Zkoušející tyto odborné způsobilosti neuzná jako již ověřené, pokud by tím nebylo zajištěno řádné ověření ostatních požadavků stanovených tímto hodnotícím standardem (například při nutnosti dodržení technologických postupů a časové souslednosti různých činností).

Zkouška se koná v českém jazyce.

Zkouška je veřejná. Praktická část zkoušky a praktická zkouška není veřejná v případech, kdy to je nutné z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

Při způsobu ověření "praktické předvedení s ústním ověřením“ uchazeč v průběhu praktického předvádění nebo po jeho ukončení doplňuje činnosti ústním výkladem a zodpoví případné doplňující otázky zkoušejících.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR

a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ČBÚ

OKD, a. s.