Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Horník
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Obsluha dobývacího stroje v porubu včetně provádění směnové údržby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé dobývací stroje (kombajn, pluh) a ostatní vybavení porubu a vysvětlit jejich funkci Ústní ověření
b Určit podle technologického předpisu a pokynů pro obsluhu a údržbu příslušného zařízení pořadí a způsob správného provedení jednotlivých operací při řízení, obsluze a údržbě zařízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zvolit nástroje, nářadí, osobní ochranné pracovní prostředky a ostatní potřebné náležitosti k provádění zadané operace s dobývacím strojem a k jeho běžné údržbě Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha razicího stroje pro ražení důlních děl, včetně provádění směnové údržby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat razicí kombajn a razicí komplex a vysvětlit jejich funkci Ústní ověření
b Určit podle technologického předpisu a pokynů pro obsluhu a údržbu příslušného zařízení pořadí a způsob správného provedení jednotlivých operací při řízení, obsluze a údržbě zařízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zvolit nástroje, nářadí, osobní ochranné pracovní prostředky a ostatní potřebné náležitosti k běžné údržbě zařízení pro ražení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha vrtacího vozu a nakládacího zařízení pro ražení důlních děl včetně provádění směnové údržby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vrtací vozy a nakládací zařízení a vysvětlit jejich funkci Ústní ověření
b Určit podle technologického předpisu a pokynů pro obsluhu a údržbu příslušného zařízení pořadí a způsob správného provedení jednotlivých operací při řízení, obsluze a údržbě zařízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zvolit nástroje, nářadí, osobní ochranné pracovní prostředky a ostatní potřebné náležitosti k provádění zadané operace s určeným strojem a k jeho běžné údržbě Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Indikace důlních větrů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat složení důlního ovzduší, vlastnosti plynů a jejich nebezpečí, měřicí přístroje a způsob měření Ústní ověření
b Určit vhodný přenosný přístroj pro měření zadaného plynu, provést měření a určit další postup po zjištění naměřené hodnoty Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zvolit umístění stacionárního měřicího zařízení důlních větrů a důlních plynů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení provozních záznamů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat v souladu s provozním předpisem údaje o chodu zařízení, doplňování provozních kapalin, provedených úkonech běžné údržby Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Zaznamenat v souladu s provozním předpisem údaje o poruchách a opravách zařízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace ve vyhláškách a technických předpisech týkajících se řízení, obsluhy a běžné údržby strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat z vyhlášek a obecně platných právních předpisů, z technických, bezpečnostních, provozních předpisů, z dokumentace obsluhovaných strojních zařízení relevantní informace, stanovující závazná pravidla pro obsluhu, řízení a údržbu obsluhovaných zařízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí autorizovaná osoba zajistit, aby byl uchazeč seznámen s pracovištěm a se specifickými požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) pracoviště (včetně havarijního plánu), na kterém bude praktická část zkoušky vykonána.

Uchazeč musí do zahájení zkoušky předložit zejména:

- splnění podmínek zdravotní způsobilosti (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=12&kod_sm1=27).

- samostatnou obsluhou dobývacího nebo razicího stroje a důlního bezkolejového stroje může být pověřen pracovník s nejméně roční praxí při provozu těchto strojů

- zácvik při provozu těchto strojů podle § 15 vyhl. č. 22/1989 Sb. musí být nejméně

200 hodin.

Tato zkouška z profesní kvalifikace nezaručuje splnění všech právních požadavků na výkon daného povolání – je zapotřebí splnit všechny požadavky stanovené právními předpisy

pro výkon této profese – především § 12, § 15 a § 225 vyhlášky č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve znění pozdějších předpisů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro těžbu a zpracování nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

OKD, a. s.