Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Horník
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Řízení a provádění prací v porubu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat dobývací stroj a ostatní vybavení porubu (dobývky), vysvětlit jejich funkci a popsat jednotlivé pracovní operace a všeobecné zásady vedení důlních děl Ústní ověření
b Určit podle technologického předpisu a pokynů pro obsluhu a údržbu příslušného zařízení pořadí a způsob správného provedení jednotlivých činností v porubu (dobývce) při dobývání a při obsluze a údržbě zařízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zvolit nástroje, nářadí, osobní ochranné pracovní prostředky a ostatní potřebné náležitosti k provádění zadané operace při dobývání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řízení a provádění prací při ražení horizontálních důlních děl

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat razicí kombajn a razicí komplex, vysvětlit jejich funkci a popsat jednotlivé pracovní operace Ústní ověření
b Určit podle technologického předpisu a pokynů pro obsluhu a údržbu příslušného zařízení pořadí a způsob správného provedení jednotlivých operací při ražení, obsluze a údržbě zařízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zvolit nástroje, nářadí, osobní ochranné pracovní prostředky a ostatní potřebné náležitosti k provádění zadané operace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řízení a provádění prací při likvidaci anomálních stavů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rizika protiprůtržových, protiotřesových stavů a stavů po ujetí průvodních hornin a ostatních anomálních geomechanických vlivů a popsat jednotlivé činnosti při prevenci, řízení a provádění prací při jejich likvidaci Ústní ověření
b Určit podle technologického předpisu a bezpečnostních pokynů pořadí a způsob správného provedení jednotlivých operací a činností Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zvolit nástroje, nářadí, osobní ochranné pracovní prostředky a ostatní potřebné náležitosti k provádění zadané operace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řízení a provádění prací při ražení horizontálních důlních děl pomocí trhací práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat hlavní a vedlejší pracovní operace při ražení pomocí trhací práce, případně strojní a technické vybavení při ražbě důlních děl a všeobecné zásady vedení důlních děl Ústní ověření
b Určit podle technologického předpisu a pokynů pro obsluhu a údržbu příslušného zařízení pořadí a způsob správného provedení jednotlivých operací Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zvolit nástroje, nářadí, osobní ochranné pracovní prostředky a ostatní potřebné náležitosti k provádění zadané operace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řízení a provádění prací při ražení vertikálních důlních děl, nárazišť, větrních a dopravních kanálů nebo jejich rozšiřování na nově projektovaný profil

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat potřebné pracovní operace při ražení vertikálních důlních děl, nárazišť, větrních a dopravních kanálů nebo jejich rozšiřování na nově projektovaný profil, případně strojní a technické vybavení při ražbě vertikálních důlních děl a všeobecné zásady vedení důlních děl Ústní ověření
b Určit podle technologického předpisu a pokynů pro obsluhu a údržbu příslušného zařízení pořadí a způsob správného provedení jednotlivých operací Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zvolit nástroje, nářadí, osobní ochranné pracovní prostředky a ostatní potřebné náležitosti k provádění zadané operace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zajišťování bezpečných postupů práce jím řízené pracovní skupiny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat z vyhlášek a obecně platných právních předpisů, z technických, bezpečnostních, provozních předpisů, z dokumentace obsluhovaných strojních zařízení relevantní informace, stanovující závazná pravidla pro bezpečné provádění prací Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Provádění prací dle technologického postupu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit, co je obsahem technologického postupu pro rubání nebo ražení. Popsat jednotlivé pracovní operace při různých technologiích ražení a dobývání a popsat povinnosti předáka a horníků při přidělování, provádění a kontrole prací dle technologického postupu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Určit podle technologického postupu pořadí a způsob správného provedení jednotlivých činností v rubání nebo ražení a v navazujících operacích Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zvolit pracovní postup, nástroje, nářadí, osobní ochranné pracovní prostředky a ostatní potřebné náležitosti k provádění zadané operace při dobývání nebo ražení, provést ji osobně nebo provést kontrolu správného provádění Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řešení technických, bezpečnostních a organizačních záležitostí s technickým dozorem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé technické, bezpečnostní a organizační záležitostí při hornické činnosti, popsat jejich rizika a způsoby řešení a určit, které záležitosti a do jaké míry je potřebné řešit s technickým dozorem Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Informování o závadách a nebezpečných situacích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé nebezpečné situace a možné závady, jejich rizika a způsoby řešení a určit, které, o čem a do jaké míry je nutno informovat nadřízené a řízené pracovníky Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Indikace důlního ovzduší

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat složení důlního ovzduší, vlastnosti plynů a jejich nebezpečí, měřicí přístroje a způsob měření Ústní ověření
b Určit vhodný přenosný přístroj pro měření zadaného plynu, provést měření a určit další postup po zjištění naměřené hodnoty Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Určit správné umístění stacionárního měřicího zařízení důlních větrů a důlních plynů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení provozní dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat v souladu s provozním předpisem údaje o provedených činnostech na pracovišti a výsledcích předepsaných kontrol bezpečnosti provozu a ochrany zdraví Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Zaznamenat v souladu s provozním předpisem údaje o zjištěných závadách při provozu pracoviště, poruchách a opravách zařízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace ve vyhláškách a technických předpisech týkajících se řízení, obsluhy a běžné údržby zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat z vyhlášek a obecně platných právních předpisů, z technických, bezpečnostních, provozních předpisů, z dokumentace obsluhovaných strojních zařízení relevantní informace, týkající se povinností předáka Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí autorizovaná osoba zajistit, aby byl uchazeč seznámen s pracovištěm a se specifickými požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) pracoviště (včetně havarijního plánu), na kterém bude praktická část zkoušky vykonána.

- splnění podmínek zdravotní způsobilosti (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=12&kod_sm1=27).

- předákem může být jen ten, kdo má potřebnou odbornou praxi a složil zkoušku z odborných znalostí a z příslušných předpisů k zajištění bezpečnosti práce a provozu

- předák pro vedení důlních děl musí mít nejméně tříletou odbornou praxi při vedení důlních děl

Tato zkouška z profesní kvalifikace nezaručuje splnění všech právních požadavků na výkon daného povolání - je zapotřebí splnit všechny požadavky stanovené právními předpisy

pro výkon této profese – především § 12, § 15, § 19 odst. 2 a § 225 vyhlášky č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve znění pozdějších předpisů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro těžbu a zpracování nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

OKD, a. s.