Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Horník předák rubání a ražení
Platnost standardu: Od 30.1.2024 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Řízení a provádění prací v porubu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat dobývací stroj a ostatní vybavení porubu (dobývky), vysvětlit jejich funkci a popsat jednotlivé pracovní operace a všeobecné zásady vedení důlních děl Ústní ověření
b Určit podle technologického postupu a pokynů pro obsluhu a údržbu příslušného zařízení pořadí a způsob správného provedení jednotlivých činností v porubu (dobývce) při dobývání a při obsluze a údržbě zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit nástroje, nářadí, osobní ochranné pracovní prostředky a ostatní potřebné náležitosti k provádění zadané operace při dobývání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řízení a provádění prací při ražení horizontálních důlních děl

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat razicí kombajn a razicí komplex, vysvětlit jejich funkci a popsat jednotlivé pracovní operace Ústní ověření
b Určit podle technologického postupu a pokynů pro obsluhu a údržbu příslušného zařízení pořadí a způsob správného provedení jednotlivých operací při ražení, obsluze a údržbě zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit nástroje, nářadí, osobní ochranné pracovní prostředky a ostatní potřebné náležitosti k provádění operace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řízení a provádění prací při likvidaci anomálních stavů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat důlní otřes, průtrž hornin a plynů, zával, zápar, průval vod a další anomální jevy v podzemí Ústní ověření
b Vysvětlit rizika stavů po průtržích, důlních otřesech, ujetí průvodních hornin a po ostatních anomálních geomechanických vlivech Ústní ověření
c Určit podle technologického postupu a bezpečnostních pokynů pořadí a způsob správného provedení jednotlivých operací a činností Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řízení a provádění prací při ražení horizontálních důlních děl pomocí trhací práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat hlavní a vedlejší pracovní operace při ražení pomocí trhací práce, případně strojní a technické vybavení při ražbě důlních děl a všeobecné zásady vedení důlních děl Ústní ověření
b Určit podle technologického předpisu a pokynů pro obsluhu a údržbu příslušného zařízení pořadí a způsob správného provedení jednotlivých operací Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit a předvést použití nástrojů, nářadí, osobních ochranných pracovních prostředků a ostatních potřebných náležitostí k provádění operace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zajišťování bezpečných postupů práce jím řízené pracovní skupiny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat ve vyhláškách a obecně platných právních předpisech, v technických, bezpečnostních, provozních předpisech, v dokumentaci obsluhovaných strojních zařízení relevantní informace, stanovující závazná pravidla pro bezpečné provádění prací a zajištění bezpečného provozu Praktické předvedení a ústní ověření
b Aplikovat uvedená pravidla při řízení pracovní skupiny Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Provádění prací dle technologického postupu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit, co je obsahem technologického postupu pro rubání nebo ražení Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit podle technologického postupu pořadí a způsob správného provedení jednotlivých činností v rubání nebo ražení a v navazujících operacích Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit pracovní postup, nástroje, nářadí, osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat jednotlivé pracovní operace při různých technologiích ražení a dobývání a popsat povinnosti předáka a horníků při přidělování, provádění a kontrole prací podle technologického postupu Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat ostatní potřebné náležitosti k provádění zadané operace při dobývání nebo ražení, provést ji osobně nebo provést kontrolu správného provádění Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést kontrolu správného pracovního postupu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řešení technických, bezpečnostních a organizačních záležitostí s technickým dozorem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat na modelové situaci technické, bezpečnostní a organizační záležitosti při hornické činnosti (porucha razicího kombajnu, přetržení pásu pásového dopravníku, porucha přívodu elektrické energie k hřeblovému dopravníku), popsat jejich rizika a způsoby řešení a určit, které záležitosti a do jaké míry je potřebné řešit s technickým dozorem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Informování o závadách a nebezpečných situacích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat na modelové situaci nebezpečné situace a možné závady (porucha na separátním větrání, zvýšený obsah metanu v ovzduší, porucha zkrápěcího zařízení na přesypu pásových dopravníků), jejich rizika a způsoby řešení a určit které, o čem a do jaké míry je nutno informovat nadřízené a řízené pracovníky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Indikace důlního ovzduší

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat složení důlního ovzduší, vlastnosti plynů a jejich nebezpečí, měřicí přístroje a způsob měření Ústní ověření
b Určit vhodný přenosný přístroj pro měření zadaného plynu (oxid uhelnatý, oxid uhličitý, metan, nitrózní plyny, sulfan), provést měření a určit další postup po zjištění naměřené hodnoty Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit správné umístění stacionárního měřicího zařízení důlních větrů a důlních plynů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení záznamů o stavu na pracovišti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat v souladu s provozním předpisem údaje o provedených činnostech na pracovišti a výsledcích předepsaných kontrol bezpečnosti provozu a ochrany zdraví Praktické předvedení a ústní ověření
b Zaznamenat v souladu s provozním předpisem údaje o zjištěných závadách při provozu pracoviště, poruchách a opravách zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace ve vyhláškách a technických předpisech týkajících se povinností předáka

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat ve vyhláškách a právních předpisech, z technických, bezpečnostních a provozních předpisů, z dokumentace obsluhovaných strojních zařízení relevantní informace, týkající se povinností předáka Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce

Uchazečem o zkoušku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (https://nsp.cz/jednotka-prace/hornik-v-dole).

Autorizovaná osoba zároveň s odesláním pozvánky ke zkoušce písemnou formou sdělí, kde a jakým způsobem se uchazeč může informovat o svých povinnostech a průběhu zkoušky a které doklady/dokumenty musí uchazeč předložit bezprostředně před započetím zkoušky.

2. Průběh zkoušky

Před zahájením zkoušky uchazeč předloží zkoušejícímu průkaz totožnosti a případně další dokumenty opravňující k připuštění ke zkoušce uvedené v části 1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce.

Bezprostředně před zahájením zkoušky autorizovaná osoba seznámí uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s jeho právy a povinnostmi v rámci zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb. a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zkoušející uzná, a tedy nemusí ověřovat, ty odborné způsobilosti, které byly již dříve u uchazeče ověřeny v rámci zkoušky z jiné profesní kvalifikace (nutno doložit osvědčením o získání profesní kvalifikace), a které jsou shodné svým rozsahem i obsahem. Rozsah a obsah odborné způsobilosti určují její jednotlivá kritéria a pokyny k realizaci zkoušky popsané v hodnoticím standardu. Zkoušející tyto odborné způsobilosti neuzná jako již ověřené, pokud by tím nebylo zajištěno řádné ověření ostatních požadavků stanovených tímto hodnotícím standardem (například při nutnosti dodržení technologických postupů a časové souslednosti různých činností).

Zkouška se koná v českém jazyce.

Zkouška je veřejná. Praktická část zkoušky a praktická zkouška není veřejná v případech, kdy to je nutné z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

Při způsobu ověření "praktické předvedení s ústním ověřením“ uchazeč v průběhu praktického předvádění nebo po jeho ukončení doplňuje činnosti ústním výkladem a zodpoví případné doplňující otázky zkoušejících.

V oborných způsobilostech Řešení technických, bezpečnostních a organizačních záležitostí s technickým dozorem a Informování o závadách a nebezpečných situacích autorizovaná osoba vybere a zadá uchazeči jednu z modelových situací.

Pro výkon povolání platí tyto požadavky:

  • předákem může být jen ten, kdo má potřebnou odbornou praxi a složil zkoušku z odborných znalostí a z příslušných předpisů k zajištění bezpečnosti práce a provozu podle vyhlášky č. 22/1989 Sb.

  • předák pro vedení důlních děl musí mít nejméně tříletou odbornou praxi při vedení důlních děl podle vyhlášky č. 22/1989 Sb.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ČBÚ

OKD, a. s.

Těžební unie