Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Horník předák rubání a ražení
Platnost standardu: Od 30.1.2024 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Řízení a provádění prací v porubu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat dobývací stroj a ostatní vybavení porubu (dobývky), vysvětlit jejich funkci a popsat jednotlivé pracovní operace a všeobecné zásady vedení důlních děl Ústní ověření
b Určit podle technologického postupu a pokynů pro obsluhu a údržbu příslušného zařízení pořadí a způsob správného provedení jednotlivých činností v porubu (dobývce) při dobývání a při obsluze a údržbě zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit nástroje, nářadí, osobní ochranné pracovní prostředky a ostatní potřebné náležitosti k provádění zadané operace při dobývání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řízení a provádění prací při ražení horizontálních důlních děl

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat razicí kombajn a razicí komplex, vysvětlit jejich funkci a popsat jednotlivé pracovní operace Ústní ověření
b Určit podle technologického postupu a pokynů pro obsluhu a údržbu příslušného zařízení pořadí a způsob správného provedení jednotlivých operací při ražení, obsluze a údržbě zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit nástroje, nářadí, osobní ochranné pracovní prostředky a ostatní potřebné náležitosti k provádění operace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řízení a provádění prací při likvidaci anomálních stavů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat důlní otřes, průtrž hornin a plynů, zával, zápar, průval vod a další anomální jevy v podzemí Ústní ověření
b Vysvětlit rizika stavů po průtržích, důlních otřesech, ujetí průvodních hornin a po ostatních anomálních geomechanických vlivech Ústní ověření
c Určit podle technologického postupu a bezpečnostních pokynů pořadí a způsob správného provedení jednotlivých operací a činností Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řízení a provádění prací při ražení horizontálních důlních děl pomocí trhací práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat hlavní a vedlejší pracovní operace při ražení pomocí trhací práce, případně strojní a technické vybavení při ražbě důlních děl a všeobecné zásady vedení důlních děl Ústní ověření
b Určit podle technologického předpisu a pokynů pro obsluhu a údržbu příslušného zařízení pořadí a způsob správného provedení jednotlivých operací Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit a předvést použití nástrojů, nářadí, osobních ochranných pracovních prostředků a ostatních potřebných náležitostí k provádění operace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zajišťování bezpečných postupů práce jím řízené pracovní skupiny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat ve vyhláškách a obecně platných právních předpisech, v technických, bezpečnostních, provozních předpisech, v dokumentaci obsluhovaných strojních zařízení relevantní informace, stanovující závazná pravidla pro bezpečné provádění prací a zajištění bezpečného provozu Praktické předvedení a ústní ověření
b Aplikovat uvedená pravidla při řízení pracovní skupiny Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Provádění prací dle technologického postupu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit, co je obsahem technologického postupu pro rubání nebo ražení Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit podle technologického postupu pořadí a způsob správného provedení jednotlivých činností v rubání nebo ražení a v navazujících operacích Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit pracovní postup, nástroje, nářadí, osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat jednotlivé pracovní operace při různých technologiích ražení a dobývání a popsat povinnosti předáka a horníků při přidělování, provádění a kontrole prací podle technologického postupu Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat ostatní potřebné náležitosti k provádění zadané operace při dobývání nebo ražení, provést ji osobně nebo provést kontrolu správného provádění Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést kontrolu správného pracovního postupu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řešení technických, bezpečnostních a organizačních záležitostí s technickým dozorem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat na modelové situaci technické, bezpečnostní a organizační záležitosti při hornické činnosti (porucha razicího kombajnu, přetržení pásu pásového dopravníku, porucha přívodu elektrické energie k hřeblovému dopravníku), popsat jejich rizika a způsoby řešení a určit, které záležitosti a do jaké míry je potřebné řešit s technickým dozorem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Informování o závadách a nebezpečných situacích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat na modelové situaci nebezpečné situace a možné závady (porucha na separátním větrání, zvýšený obsah metanu v ovzduší, porucha zkrápěcího zařízení na přesypu pásových dopravníků), jejich rizika a způsoby řešení a určit které, o čem a do jaké míry je nutno informovat nadřízené a řízené pracovníky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Indikace důlního ovzduší

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat složení důlního ovzduší, vlastnosti plynů a jejich nebezpečí, měřicí přístroje a způsob měření Ústní ověření
b Určit vhodný přenosný přístroj pro měření zadaného plynu (oxid uhelnatý, oxid uhličitý, metan, nitrózní plyny, sulfan), provést měření a určit další postup po zjištění naměřené hodnoty Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit správné umístění stacionárního měřicího zařízení důlních větrů a důlních plynů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení záznamů o stavu na pracovišti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat v souladu s provozním předpisem údaje o provedených činnostech na pracovišti a výsledcích předepsaných kontrol bezpečnosti provozu a ochrany zdraví Praktické předvedení a ústní ověření
b Zaznamenat v souladu s provozním předpisem údaje o zjištěných závadách při provozu pracoviště, poruchách a opravách zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace ve vyhláškách a technických předpisech týkajících se povinností předáka

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat ve vyhláškách a právních předpisech, z technických, bezpečnostních a provozních předpisů, z dokumentace obsluhovaných strojních zařízení relevantní informace, týkající se povinností předáka Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce

Uchazečem o zkoušku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (https://nsp.cz/jednotka-prace/hornik-v-dole).

Autorizovaná osoba zároveň s odesláním pozvánky ke zkoušce písemnou formou sdělí, kde a jakým způsobem se uchazeč může informovat o svých povinnostech a průběhu zkoušky a které doklady/dokumenty musí uchazeč předložit bezprostředně před započetím zkoušky.

2. Průběh zkoušky

Před zahájením zkoušky uchazeč předloží zkoušejícímu průkaz totožnosti a případně další dokumenty opravňující k připuštění ke zkoušce uvedené v části 1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce.

Bezprostředně před zahájením zkoušky autorizovaná osoba seznámí uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s jeho právy a povinnostmi v rámci zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb. a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zkoušející uzná, a tedy nemusí ověřovat, ty odborné způsobilosti, které byly již dříve u uchazeče ověřeny v rámci zkoušky z jiné profesní kvalifikace (nutno doložit osvědčením o získání profesní kvalifikace), a které jsou shodné svým rozsahem i obsahem. Rozsah a obsah odborné způsobilosti určují její jednotlivá kritéria a pokyny k realizaci zkoušky popsané v hodnoticím standardu. Zkoušející tyto odborné způsobilosti neuzná jako již ověřené, pokud by tím nebylo zajištěno řádné ověření ostatních požadavků stanovených tímto hodnotícím standardem (například při nutnosti dodržení technologických postupů a časové souslednosti různých činností).

Zkouška se koná v českém jazyce.

Zkouška je veřejná. Praktická část zkoušky a praktická zkouška není veřejná v případech, kdy to je nutné z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

Při způsobu ověření "praktické předvedení s ústním ověřením“ uchazeč v průběhu praktického předvádění nebo po jeho ukončení doplňuje činnosti ústním výkladem a zodpoví případné doplňující otázky zkoušejících.

V oborných způsobilostech Řešení technických, bezpečnostních a organizačních záležitostí s technickým dozorem a Informování o závadách a nebezpečných situacích autorizovaná osoba vybere a zadá uchazeči jednu z modelových situací.

Pro výkon povolání platí tyto požadavky:

 • předákem může být jen ten, kdo má potřebnou odbornou praxi a složil zkoušku z odborných znalostí a z příslušných předpisů k zajištění bezpečnosti práce a provozu podle vyhlášky č. 22/1989 Sb.

 • předák pro vedení důlních děl musí mít nejméně tříletou odbornou praxi při vedení důlních děl podle vyhlášky č. 22/1989 Sb.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou odbornou způsobilost a výsledek zapisuje do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky.

Výsledné hodnocení pro danou odbornou způsobilost musí znít:

 • „splnil“, nebo

 • „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé odborné způsobilosti.

Výsledné hodnocení zkoušky zní buď:

 • „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny odborné způsobilosti, nebo

 • „nevyhověl“, pokud uchazeč některou odbornou způsobilost nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí autorizovaná osoba vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze dvou členů. Všichni členové komise musí být přítomni u zkoušky po celou dobu trvání zkoušky.

Zkoušející je povinen provádět ověřování odborných způsobilostí při zkoušce přesně podle všech ustanovení tohoto hodnoticího standardu.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou se zaměřením na oblast hornictví nebo strojírenství a nejméně 5 let odborné praxe v pozici s odbornou způsobilostí technického dozoru nebo bezpečnostního technika nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti hornictví.

 2. Vysokoškolské vzdělání nejméně bakalářského studijního programu se zaměřením na oblast hornictví nebo strojírenství a nejméně 5 let odborné praxe v pozici s odbornou způsobilostí technického dozoru nebo bezpečnostního technika nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti hornictví.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost a praxi v povolání autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti a praxe v povolání v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • důlní pracoviště vybavená dobývacími nebo razicími stroji

 • místnost se stoly a židlemi

 • přístroje pro měření důlních plynů (interferometr, detektor CO2

 • technická, provozní a výkresová dokumentace (dobývací stroje, razicí stroje, rubání, čelby, těžní a výdušné třídy)

 • modelová situace dle požadavků v kritériích (informace z technických, bezpečnostních, provozních předpisů strojních zařízení)

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda).

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s požadavky BOZP a PO a s právy a povinnostmi uchazeče v rámci zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 4 až 5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ČBÚ

OKD, a. s.

Těžební unie