Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Elektrotechnik světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci a normách a jejich využití při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a popsat schematické elektrotechnické značky a druhy vedení na zadaných výkresech Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
b Použít katalog součástek ke stanovení hodnot, které mají být naměřeny na správně fungující součástce nebo obvodu Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
c Určit a popsat instalované světlotechnické prvky, jejich příkon a napájení na autorizovanou osobou zadaných výkresech Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Světlotechnická zabezpečovací zařízení letišť

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systémy a zařízení světlotechnického zabezpečení letišť Ústní zdůvodnění
b Popsat kdo, odkud, jakým způsobem a na základě čeho ovládá světlotechnický systém zabezpečovacích zařízení letišť Ústní zdůvodnění
c Popsat obsah a způsob provedení kontroly zadaného prvku nebo zařízení světlotechnického zabezpečení letišť Ústní zdůvodnění
d Popsat nouzový režim provozu světlotechnických zabezpečovacích prostředků a systémů letišť Ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Určení a testování kabelů, kabelových svazků a kabelových propojek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést rozdělení u světlotechnických prostředků a zařízení používaných kabelů – jejich určení, konstrukce (izolace a vodiče), mechanická a elektrická odolnost Ústní zdůvodnění
b Otestovat zadaný kabelový svazek na testovacím zařízení (např. kompletní elektrické propojení, zjištění správné polohy kontaktu nebo tvaru kontaktu, detekci přítomnosti jednotlivých komponent svazku (např. různé krytky, sekundární zajištění, spony a podobně), test vodotěsnosti konektorů) Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
c Popsat a rozdělit podle určení a provedení kabelové koncovky a propojky používané u světlotechnických systémů a zařízení Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření elektrických veličin a parametrů, vyhodnocení naměřených hodnot

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a popsat předložené měřicí přístroje, pro změření jakých základních elektrických veličin a parametrů světlotechnických zařízení a prvků se používají Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
b Vybrat vhodný měřicí přístroj a změřit izolační odpor zadaného kabelového svazku Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
c Ověřit správnost výrobcem deklarovaných elektrických parametrů a svítivosti zadaného světlotechnického zařízení nebo prvku Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
d Vyhodnotit provedené měření a navrhnout další postup a opatření Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Revize, údržba a opravy světlotechnických zabezpečovacích prostředků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat kdo, kdy a kde může provádět revize světlotechnických systémů a zařízení letišť. Úloha elektromechanika světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť při jejich provádění Ústní zdůvodnění
b Popsat jaké druhy údržby se na světlotechnických zabezpečovacích zařízeních letišť provádí, kdy se provádí a čím je stanovena jejich obsahová náplň a rozsah Ústní zdůvodnění
c Popsat jaké opravy světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť smí elektromechanik světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť provádět samostatně Ústní zdůvodnění
d Detekovat závadu, provést opravu a otestovat jeho správnou funkci po opravě na zadaném světlotechnickém zařízení nebo prvku Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vnitřní i venkovní rozvody a napájení světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat rozdíl mezi vnitřními a venkovními napájecími a ovládacími rozvody světlotechnického zabezpečovacího systému letiště Ústní zdůvodnění
b Popsat a určit typy napájecích a datových kabelů pro světlotechnické zabezpečovací zařízení letišť u zadaných vzorků Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
c Popsat a prakticky ukázat, jaké zdroje elektrického napájení se používají pro jednotlivá světlotechnická a optoelektronická zabezpečovací zařízení letišť Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Používaná osvětlovací tělesa a optoelektronické prostředky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a na předložených obrazech určit základní rozdělení a určení používaných osvětlovacích těles a optoelektronických prostředků Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
b Popsat a rozdělit osvětlovací tělesa, která se používají k osvětlení vzletové a přistávací dráhy a pojezdových drah Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
c Určit a popsat typ, určení, použití, elektrické a optické parametry u zadaných osvětlovacích těles Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení provozně technické dokumentace a evidence

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat, jaká provozně technická dokumentace se vede pro světlotechnická zabezpečovací zařízení letišť Ústní zdůvodnění
b Popsat, jakou dokumentaci osobně vede elektromechanik světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť Ústní zdůvodnění
c Simulovat zápis do provozně technické dokumentace zadaného zařízení světlotechnického zabezpečení letišť, popsat, jaká dokumentace se k němu vede a jaký zápis do ní smí provést elektromechanik světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování bezpečnosti práce na elektrických zařízeních

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat účinky elektrického proudu na živý organizmus a charakteristické účinky pro jednotlivé druhy elektrického proudu Ústní zdůvodnění
b Rozdělit elektrická zařízení podle napětí v síti a znát hodnoty bezpečného napětí a proudu Ústní zdůvodnění
c Demonstrovat první pomoc při úrazu elektrickým proudem Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Podmínkou úspěšného vykonání zkoušky je dodržení zásad a pravidel BOZP v celém průběhu zkoušky.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Vyšší odborné vzdělání se zaměřením na elektrotechniku, elektroniku a aplikovanou elektroniku a minimálně 8 let praxe na pozici vyžadující odbornou způsobilost pro výkon činnosti na elektrotechnických a elektronických zařízeních se znalostí specifiky světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť.

  2. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na slaboproudou elektrotechniku, elektroniku a aplikovanou elektroniku a minimálně 6 let praxe na pozici vyžadující odbornou způsobilost pro výkon činnosti na elektrotechnických a elektronických zařízeních se znalostí specifiky světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť.

  3. Střední vzdělání s maturitní zkouškou a profesní kvalifikace 26-030-M Technik/technička světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť a minimálně 10 let praxe na pozici vyžadující odbornou způsobilost pro výkon činnosti na elektrotechnických a elektronických zařízeních se znalostí specifiky světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, který nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro řádný výkon zkoušky je potřebné, aby tato byla vykonána na některém z provozně způsobilých letišť ČR.

Dále pro řádný výkon zkoušky musí mít autorizovaná osoba k dispozici zde uvedené vybavení:

- české, evropské a mezinárodní – ICAO provozní a technické normy z oblasti světlotechnického zabezpečení letišť, bezpečnosti práce;

- elektrotechnické výkresy a schémata, plány rozmístění, zapojení a napájení světlotechnických prostředků letišť, obrazy jednotlivých světlotechnických prostředků a prvků;

- schémata elektrických obvodů, katalogy součástek, kabelů a vodičů, právními předpisy stanovené formuláře pro záznamy, varianty cvičné provozně-technické dokumentace, záznamové archy pro písemné ověření kritérií, papíry na poznámky, psací potřeby;

- příslušné měřicí a testovací přístroje;

- sady elektrotechnického ručního nářadí (šroubováky, kleště, kombinačky, pinzety) a prostředky na provádění údržby a oprav;

- jednotlivá osvětlovací tělesa, vzorky kabeláže a kabelových spojek;

- prostory pro měření základních elektrických veličin a parametrů osvětlovacích těles;

- ochranné pomůcky k zajištění bezpečnosti práce.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

 

Žadatel o autorizaci musí zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP, odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard připravila SR pro elektrotechniku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

B-support, s. r. o.