Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Elektrotechnik světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci a normách a jejich využití při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit účel a obsah základních norem z oblasti světlotechnických a optoelektronických zařízení Ústní zdůvodnění
b Použít katalog součástek ke stanovení hodnot, které mají být naměřeny na správně fungující součástce a obvodu Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
c Určit a popsat instalované světlotechnické prvky, jejich příkon a napájení na předložených výkresech a obrazech Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace ve světlotechnických zabezpečovacích zařízeních letišť

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systémy a zařízení světlotechnického zabezpečení letišť Ústní zdůvodnění
b Nakreslit a popsat světlotechnický obrazec letiště Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
c Demonstrovat ovládání a režimy provozu světlotechnických zabezpečovacích prostředků a systémů letišť Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
d Popsat provádění kontroly určených prvků a zařízení světlotechnického zabezpečení letišť Ústní zdůvodnění
e Popsat záložní prostředky a nouzový režim provozu světlotechnických zabezpečovacích prostředků a systémů letišť Ústní zdůvodnění
f Popsat sezónní odlišnosti zabezpečení provozu světlotechnických zabezpečovacích prostředků a systémů letišť Ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Výběr a testování kabelových svazků a kabelových propojek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat vhodné typy pro zadané případy použití (např. smyčku osvětlení pojížděcí dráhy, napájení zábleskového majáku / řady, smyčky naváděcí řady…) z předloženého katalogu kabelů a vodičů Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
b Provést testování zadaného kabelového svazku na testovacím zařízení (např. kompletní elektrické propojení, zjištění správné polohy kontaktu nebo tvaru kontaktu, detekci přítomnosti jednotlivých komponent svazku (např. různé krytky, sekundární zajištění, spony a podobně), test vodotěsnosti konektorů Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
c Předvést a vysvětlit postup a použité přístroje při zjišťování místa přerušení napájení určené smyčky světlotechnického obrazce letiště Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Měření elektrických veličin a parametrů světlotechnických a optoelektronických zařízení, vyhodnocení naměřených hodnot

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat vhodný analogový a číslicový měřicí přístroj pro změření zadaných základních elektrických veličin a parametrů zadaného světlotechnického zařízení nebo prvku a určené veličiny a parametry změřit Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
b Vybrat vhodný měřicí přístroj a změřit izolační odpor zadaného kabelového svazku a určené napájecí smyčky Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
c Změřit charakteristiky určených světlotechnických zařízení a prvků Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
d Vyhodnotit provedené měření, zvážit možnosti poškození světlotechnických prvků měřením Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
e Popsat a předvést užití PC při měření elektrických veličin a parametrů a vyhodnocení naměřených hodnot Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Revize, údržba a opravy světlotechnických zabezpečovacích prostředků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat, jak má být určené světlotechnické zařízení připraveno na provedení revize. Kdo a kde může revizi provádět Ústní zdůvodnění
b Popsat systém údržby světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť, kdy (po jaké době provozu nebo uskladnění) se jaké stupně údržby provádí, v jakém rozsahu a kdo je může provádět Ústní zdůvodnění
c Popsat základní postupy, materiálovou a časovou náročnost základní údržby autorizovanou osobou určeného světlotechnického zařízení. Prakticky předvést na zadaných světlotechnických prvcích Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
d Detekovat závadu, provést opravu a otestovat jeho správnou funkci po opravě na zadaném světlotechnickém zařízení nebo prvku Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vnitřní i venkovní rozvody a napájení světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat prakticky ukázat vnitřní a venkovní napájecí a ovládací rozvody světlotechnického zabezpečovacího systému letiště Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
b Popsat a prakticky ukázat typy napájecích a datových kabelů pro světlotechnické zabezpečovací zařízení letišť (podle napětí, proudového zatížení, izolace, přenášených dat apod.) Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
c Popsat a prakticky ukázat, jaké zdroje elektrického napájení se používají pro jednotlivá světlotechnická a optoelektronická zabezpečovací zařízení letišť Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
d Popsat a prakticky ukázat systém a prvky záložního elektrického napájení světlotechnických zabezpečovacích prostředků letišť Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v osvětlovacích tělesech a optoelektronických prostředcích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a určit základní rozdělení a určení používaných osvětlovacích těles a optoelektronických prostředků na předložených obrazech Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
b Popsat, z kolika a jakých osvětlovacích těles se skládá zadaný prvek světlotechnického zabezpečení letiště (např. naváděcí řada, smyčka osvětlení pojezdové dráhy, záblesková příčka apod.) Ústní zdůvodnění
c Určit a popsat typ, určení, použití, elektrické a optické parametry zadaných osvětlovacích těles či optoelektronického prostředku Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení provozně technické dokumentace a evidence

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat požadavky právních předpisů na vedení dokumentace pro prostředky světlotechnického zabezpečení letišť Ústní zdůvodnění
b Popsat, jaká provozně-technická dokumentace se vede pro světlotechnické zabezpečovací systémy a zařízení letišť a kdo a kdy do této dokumentace provádí zápisy Ústní zdůvodnění
c Určit instalované světlotechnické prvky a zařízení, rozvodné prvky a kabeláž a způsob jejich instalace na předložené stavební nebo instalační dokumentaci Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dodržování bezpečnosti práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat účinky elektrického proudu na živý organizmus. Rozlišit charakteristické účinky pro jednotlivé druhy elektrického proudu Ústní zdůvodnění
b Popsat zásady zajištění bezpečnosti práce na zadaném světlotechnickém elektrickém zařízení pod napětím Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
c Demonstrovat první pomoc při úrazu elektrickým proudem Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Podmínkou úspěšného vykonání zkoušky je dodržení zásad a pravidel BOZP v celém průběhu zkoušky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro elektrotechniku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

B-support, s. r. o.