Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie
Povolání: Pracovník výroby ovocných pomazánek
Platnost standardu: Od 19.6.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příjem surovin, polotovarů a dalších přídatných látek pro výrobu ovocných pomazánek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalosti jakostních parametrů vstupních surovin, zkontrolovat jejich kvalitu a zdravotní nezávadnost Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit jakostní parametry zpracovávané suroviny Praktické předvedení a ústní ověření
c Ověřit senzorické vlastnosti ovocných polotovarů určených k výrobě ovocných pomazánek, v případě nutnosti vyřadit surovinu z výroby Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nastavení dopravních cest ovocných polotovarů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a zkompletovat potrubní trasy ovocných polotovarů Praktické předvedení
b Spustit čerpadlo pro dopravu ovocných polotovarů a zkontrolovat jejich přepravu do odparky Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Nastavení parametrů pro optimální provoz odparky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologický postup výroby dané ovocné pomazánky, popsat funkci výrobního zařízení Ústní ověření
b Nastavit parametry provozu odparky při výrobě ovocné pomazánky: čas, teplotu a podtlak Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha odparky pro výrobu ovocných pomazánek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat stav odparky a nastavit parametry odpařování Praktické předvedení
b Načerpat ovocné polotovary do odparky Praktické předvedení
c Spustit odparku včetně míchání Praktické předvedení
d Přidat předepsané přídatné látky Praktické předvedení
e Odebrat vzorky ovocné pomazánky k laboratorní analýze Praktické předvedení
f Provést úpravu barvy, kyselosti a konzistence pomazánky k dosažení předepsaných parametrů ovocné pomazánky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Doprava ovocné pomazánky k plnícímu zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat dopravní cesty ovocné pomazánky k plnicímu zařízení Praktické předvedení
b Zkontrolovat kvalitu a čistotu obalů Praktické předvedení
c Zkontrolovat plnění obalů Praktické předvedení
d Zkontrolovat uzavíraní obalů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení provozní evidence při výrobě ovocných pomazánek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat požadované údaje (teplota, pH) do evidence průběhu výroby ovocných pomazánek Praktické předvedení
b Zaevidovat dávkování přídatných látek Praktické předvedení
c Zaevidovat konečnou hodnotu cukerné sušiny ovocné pomazánky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění hygienicko-sanitačních činností při výrobě ovocných pomazánek, dodržování sanitačních postupů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit roztok používaných chemikálií (louh, kyselina) k sanitaci odpařovacího zařízení Praktické předvedení
b Provést sanitaci odpařovacího zařízení v souladu se sanitačním řádem tohoto zařízení Praktické předvedení
c Použít pracovní oděv a ochranné pomůcky při sanitaci zařízení pro výrobu ovocných pomazánek Praktické předvedení
d Vysvětlit zásady první pomoci při zasažení chemikáliemi Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin v konzervárenském průmyslu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat hygienické předpisy, osobní hygienu a zásady bezpečnosti potravin Praktické předvedení
b Používat pracovní oděv a ochranné pomůcky Praktické předvedení
c Dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny práce a ochrany zdraví při práci a požární prevence Praktické předvedení
d Rozlišovat specifická bezpečnostní rizika související s manipulací se strojním vybavením a s výkonem pracovních činností při výrobě ovocné pomazánky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-vyroby-ovocnych#zdravotni-zpusobilost).

Všechny osoby, které se přímo účastní zkoušky, musí mít platný zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství.

 

Ověřování bude spojeno s navazujícími činnostmi vedoucími k výrobě určené ovocné pomazánky.

Při ověřování kompetencí zejména formou praktického předvedení zkoušející dále sleduje dodržování BOZP, PO a hygienicko-sanitačních principů.

Při hodnocení je posuzováno rovněž hospodárné využívání surovin, dodržování ekologických principů při výrobě, bezpečné provádění všech úkonů a časové zvládání jednotlivých operací.

Pracovní oděv a obuv si uchazeč přinese vlastní.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání konzervář a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti konzervárenské výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oboru vzdělání zaměřeném na konzervárenskou výrobu.
 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti potravinářství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti konzervárenské výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oboru vzdělání zaměřeném na konzervárenskou výrobu.
 3. Vyšší odborné vzdělání v oblasti potravinářství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti konzervárenské výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oboru vzdělání zaměřeném na konzervárenskou výrobu.
 4. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na potravinářskou technologii a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti konzervárenské výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oboru vzdělání zaměřeném na konzervárenskou výrobu.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • Konzervárenský provoz a přísun potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům
 • Ovocné polotovary určené pro výrobu ovocných pomazánek
 • Technologické vybavení výroby ovocných pomazánek, drtiče, pasírky, síta, paster (deskový nebo trubkový), plnička, obaly
 • Výrobní kniha
 • Odpovídající technické vybavení a čisticí prostředky nutné k zajištění hygieny a sanitace provozu
 • Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 3 až 4 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro potravinářství a krmivářství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

FRUKOLIS, a. s., Kardašova Řečice

SEVEROFRUKT, akciová společnost, Travčice

LINEA NIVNICE, a. s.

EFKO CZ, s. r. o., Veselí nad Lužnicí