Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Montér mechanických zábran
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Čtení a používání technických podkladů – výkresů, návodů a pracovních postupů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v technických normách týkajících se bezpečnostních mechanických zábran Písemné a ústní ověření
b Číst různé druhy technické strojírenské a stavební dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
c Charakterizovat systém certifikace a bezpečnostních tříd mechanických zábran Písemné a ústní ověření
d Orientovat se v základních požadavcích, které jsou uvedeny v technických normách pro systémy kontroly vstupu, nouzové východy, zvonky, otvírače, telefony a videotelefony Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zpracování jednoduchých náčrtků k doplnění pracovních postupů pro výrobu jednoduchých kovodělných výrobků a jejich realizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat náčrtek a postup výroby včetně montáže jednoduché bezpečnostní mechanické zábrany – závora, pevná mříž Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat základní obráběcí postupy při práci s kovem Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Navrhování jednotlivých mechanických zabezpečení objektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé bezpečnostní mechanické zábrany, jejich funkci a parametry Ústní ověření
b Vyhodnotit kritická místa napadení objektu a jeho otvorových výplní Ústní ověření
c Navrhnout jednotlivé mechanické zábrany pro zabezpečení objektu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Stanovení pracovních kroků, prostředků a pomůcek k výrobě a servisu mechanických zábran

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit a předvést základní pracovní kroky při správné volbě bezpečnostní mechanické zábrany – měření otvorové výplně, volba způsobu kotvení, volba typu zaplnění spáry Praktické předvedení a ústní ověření
b Dimenzovat nosnost kotvení bezpečnostních mechanických zábran Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit vhodný typ kotvení s ohledem na konstrukci bezpečnostní mechanické zábrany a soudržnosti zdiva Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat a vysvětlit funkci pomůcek k výrobě mechanických zábran Ústní ověření
e Vysvětlit, kdy použít hmoždinku, chemickou kotvu, svorník či svorník v celé tloušťce zdiva Ústní ověření
f Vysvětlit, kdy použít pomocnou konstrukci nezávislou na nosnosti zdiva nebo příčky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž, opravy a výroba mechanických zábran v souladu s platnými normami a předpisy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní typy montáží bezpečnostních mechanických zábran, dveří, mříží, petlic, zámků a předvést jejich montáž Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientovat se v základních normách z hlediska bezpečnosti práce na místě výkonu práce Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit základní zásady montáže a oprav bezpečnostních mechanických zábran Písemné a ústní ověření
d Vysvětlit a předvést základní zásady práce s kotevními prvky ‒ hmoždinky do betonu, plné a děrované cihly, kotevní prvky, chemické hmoždinky do soudržného a nesoudržného materiálu, svorníky, svorníky přes celou tloušťku stavební konstrukce Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést montáž bezpečnostního kování Praktické předvedení
f Proškolit uživatele nebo obsluhu zábran Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Instalace zařízení napájeného bezpečným napětím

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkce a parametry mechatronických, elektricky řízených, elektromechanických a elektromagnetických bezpečnostních zábran Písemné a ústní ověření
b Provést instalaci jednoduché elektromechanické nebo elektromagnetické bezpečnostní zábrany Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Uchazeč předloží kopii zápisu o seznámení, školení, upozornění a ověření znalostí pro činnost na elektrických zařízení, jak stanoví § 4 vyhlášky č. 50/1978. V případě, že uchazeč nemá výše zmíněný zápis, tak proškolení zajistí autorizovaná osoba. Uchazeč je povinen o tomto autorizovanou osobu informovat minimálně v předstihu tří pracovních dní.

 

Uchazeč si musí donést ke zkoušce vlastní pracovní oděv, pracovní rukavice, pokrývku hlavy a pevnou pracovní obuv. Autorizovaná osoba před započetím zkoušky zkontroluje, jestli jsou v pořádku a je možné s nimi přistoupit k práci.

 

Zkoušející sleduje používání odborné terminologie.

 

Pro způsoby ověření „Písemné a ústní ověření" autorizovaná osoba připraví písemná zadání, která budou obsahově vycházet z kritérií hodnocení. Po vyhodnocení písemné části může autorizovaná osoba požadovat po uchazeči ústní doplnění či upřesnění odpovědí.

 

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek:

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí být splněny následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

 

Autorizovaná osoba je povinna při zkoušce dodržet pořadí stanovených kompetencí tak, jak je uvedeno v části A tohoto standardu.

 

Autorizovaná osoba nesmí při ověřování kompetencí použít test.

 

Zkouška se skládá v českém jazyce.

 

Praktické předvedení

 

Pokyny k některým prakticky ověřovaným kritériím:

 

Čtení a používání technických podkladů – výkresů, návodů a pracovních postupů:

 • kritérium b) uchazeč předvede orientaci ve 2 strojírenských dokumentacích mechanických zábran a v 1 stavebním výkresu

 

Zpracování jednoduchých náčrtků k doplnění pracovních postupů pro výrobu jednoduchých kovodělných výrobků a jejich realizace:

 • kritérium a) uchazeč předvede kritérium na 1 jednoduché bezpečnostní mechanické zábraně

 

Navrhování jednotlivých mechanických zabezpečení objektu:

 • kritérium c) uchazeč navrhne zabezpečení 1 objektu mechanickými zábranami a vyznačí je v projektové dokumentaci objektu

 

Stanovení pracovních kroků, prostředků a pomůcek k výrobě a servisu mechanických zábran

 • kritérium a) uchazeč zvolí mechanickou zábranu, změří otvorovou výplň a navrhne způsob kotvení a zaplnění spár

 

Montáž, opravy a výroba mechanických zábran v souladu s platnými normami a předpisy

 • kritérium a) uchazeč předvede montáž jedné každé uvedené zábrany
 • kritérium d) uchazeč předvede montáž jednoho každého kotevního prvku
 • kritérium e) uchazeč namontuje 1 bezpečnostní kování
 • kritérium f) uchazeč proškolí figuranta v používání jedné mechanické zábrany, kterou namontoval v průběhu konání zkoušky

 

Instalace zařízení napájeného bezpečným napětím

 • kritérium b) uchazeč namontuje dle zadání autorizované osoby buď 1 elektromechanickou nebo 1 elektromagnetickou bezpečnostní zábranu

 

 

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru strojírenství, strojírenská výroba, elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti mechanických zabezpečovacích systémů.
 2. Vyšší odborné vzdělání v oboru strojírenství, strojírenská výroba, elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti mechanických zabezpečovacích systémů.
 3. Vysokoškolské vzdělání v oboru strojírenství, strojírenská výroba, elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti mechanických zabezpečovacích systémů.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu dané profesní kvalifikace.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo vnitra ČR, www.mvcr.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Prostory a přísun potřebných energií pro vykonání praktické, písemné a ústní části zkoušky odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům.

Vzorky mechanických zábran k provedení zkoušky.

Montážní přípravky a nářadí.

Měřidla (posuvná měřítka, mikrometrická měřidla, úhelníky, úhloměry, vodováhy apod.)

Soubory výrobků v rozsahu 50 až 100 kusů podle typu pro identifikaci různých mechanických zábran.

Modely dveřních uzávěrů a rámů pro praktické ukázky montážních technik.

Pracoviště pro provádění základních zámečnických prací.

Ochranné pracovní brýle, chrániče sluchu

Figurant (může být člen zkušební komise)

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 3 až 4 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut), z toho na vykonání písemné zkoušky připadá 60 minut. Zkouška nemůže být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a bezpečnost práce, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace zámkových a klíčových služeb ČR

TREZOR TEST, s. r. o.

LIBRAX, s. r. o.

AD SECURITY, s. r. o.

KAVAN, s. r. o.