Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Montér mechanických zábran
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Čtení a používání technických podkladů – výkresů, návodů a pracovních postupů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v technických normách týkajících se bezpečnostních mechanických zábran Písemné a ústní ověření
b Číst různé druhy technické strojírenské a stavební dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
c Charakterizovat systém certifikace a bezpečnostních tříd mechanických zábran Písemné a ústní ověření
d Orientovat se v základních požadavcích, které jsou uvedeny v technických normách pro systémy kontroly vstupu, nouzové východy, zvonky, otvírače, telefony a videotelefony Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zpracování jednoduchých náčrtků k doplnění pracovních postupů pro výrobu jednoduchých kovodělných výrobků a jejich realizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat náčrtek a postup výroby včetně montáže jednoduché bezpečnostní mechanické zábrany – závora, pevná mříž Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat základní obráběcí postupy při práci s kovem Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Navrhování jednotlivých mechanických zabezpečení objektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé bezpečnostní mechanické zábrany, jejich funkci a parametry Ústní ověření
b Vyhodnotit kritická místa napadení objektu a jeho otvorových výplní Ústní ověření
c Navrhnout jednotlivé mechanické zábrany pro zabezpečení objektu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Stanovení pracovních kroků, prostředků a pomůcek k výrobě a servisu mechanických zábran

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit a předvést základní pracovní kroky při správné volbě bezpečnostní mechanické zábrany – měření otvorové výplně, volba způsobu kotvení, volba typu zaplnění spáry Praktické předvedení a ústní ověření
b Dimenzovat nosnost kotvení bezpečnostních mechanických zábran Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit vhodný typ kotvení s ohledem na konstrukci bezpečnostní mechanické zábrany a soudržnosti zdiva Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat a vysvětlit funkci pomůcek k výrobě mechanických zábran Ústní ověření
e Vysvětlit, kdy použít hmoždinku, chemickou kotvu, svorník či svorník v celé tloušťce zdiva Ústní ověření
f Vysvětlit, kdy použít pomocnou konstrukci nezávislou na nosnosti zdiva nebo příčky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž, opravy a výroba mechanických zábran v souladu s platnými normami a předpisy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní typy montáží bezpečnostních mechanických zábran, dveří, mříží, petlic, zámků a předvést jejich montáž Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientovat se v základních normách z hlediska bezpečnosti práce na místě výkonu práce Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit základní zásady montáže a oprav bezpečnostních mechanických zábran Písemné a ústní ověření
d Vysvětlit a předvést základní zásady práce s kotevními prvky ‒ hmoždinky do betonu, plné a děrované cihly, kotevní prvky, chemické hmoždinky do soudržného a nesoudržného materiálu, svorníky, svorníky přes celou tloušťku stavební konstrukce Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést montáž bezpečnostního kování Praktické předvedení
f Proškolit uživatele nebo obsluhu zábran Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Instalace zařízení napájeného bezpečným napětím

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkce a parametry mechatronických, elektricky řízených, elektromechanických a elektromagnetických bezpečnostních zábran Písemné a ústní ověření
b Provést instalaci jednoduché elektromechanické nebo elektromagnetické bezpečnostní zábrany Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Uchazeč předloží kopii zápisu o seznámení, školení, upozornění a ověření znalostí pro činnost na elektrických zařízení, jak stanoví § 4 vyhlášky č. 50/1978. V případě, že uchazeč nemá výše zmíněný zápis, tak proškolení zajistí autorizovaná osoba. Uchazeč je povinen o tomto autorizovanou osobu informovat minimálně v předstihu tří pracovních dní.

 

Uchazeč si musí donést ke zkoušce vlastní pracovní oděv, pracovní rukavice, pokrývku hlavy a pevnou pracovní obuv. Autorizovaná osoba před započetím zkoušky zkontroluje, jestli jsou v pořádku a je možné s nimi přistoupit k práci.

 

Zkoušející sleduje používání odborné terminologie.

 

Pro způsoby ověření „Písemné a ústní ověření" autorizovaná osoba připraví písemná zadání, která budou obsahově vycházet z kritérií hodnocení. Po vyhodnocení písemné části může autorizovaná osoba požadovat po uchazeči ústní doplnění či upřesnění odpovědí.

 

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek:

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí být splněny následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

 

Autorizovaná osoba je povinna při zkoušce dodržet pořadí stanovených kompetencí tak, jak je uvedeno v části A tohoto standardu.

 

Autorizovaná osoba nesmí při ověřování kompetencí použít test.

 

Zkouška se skládá v českém jazyce.

 

Praktické předvedení

 

Pokyny k některým prakticky ověřovaným kritériím:

 

Čtení a používání technických podkladů – výkresů, návodů a pracovních postupů:

  • kritérium b) uchazeč předvede orientaci ve 2 strojírenských dokumentacích mechanických zábran a v 1 stavebním výkresu

 

Zpracování jednoduchých náčrtků k doplnění pracovních postupů pro výrobu jednoduchých kovodělných výrobků a jejich realizace:

  • kritérium a) uchazeč předvede kritérium na 1 jednoduché bezpečnostní mechanické zábraně

 

Navrhování jednotlivých mechanických zabezpečení objektu:

  • kritérium c) uchazeč navrhne zabezpečení 1 objektu mechanickými zábranami a vyznačí je v projektové dokumentaci objektu

 

Stanovení pracovních kroků, prostředků a pomůcek k výrobě a servisu mechanických zábran

  • kritérium a) uchazeč zvolí mechanickou zábranu, změří otvorovou výplň a navrhne způsob kotvení a zaplnění spár

 

Montáž, opravy a výroba mechanických zábran v souladu s platnými normami a předpisy

  • kritérium a) uchazeč předvede montáž jedné každé uvedené zábrany
  • kritérium d) uchazeč předvede montáž jednoho každého kotevního prvku
  • kritérium e) uchazeč namontuje 1 bezpečnostní kování
  • kritérium f) uchazeč proškolí figuranta v používání jedné mechanické zábrany, kterou namontoval v průběhu konání zkoušky

 

Instalace zařízení napájeného bezpečným napětím

  • kritérium b) uchazeč namontuje dle zadání autorizované osoby buď 1 elektromechanickou nebo 1 elektromagnetickou bezpečnostní zábranu

 

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a bezpečnost práce, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace zámkových a klíčových služeb ČR

TREZOR TEST, s. r. o.

LIBRAX, s. r. o.

AD SECURITY, s. r. o.

KAVAN, s. r. o.