Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Obsluha kremačního zařízení
Platnost standardu: Od 29.4.2019 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Závoz lidských pozůstatků do žároviště krematoria pomocí hydraulické zdviže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat hydraulické zdviže a jiné zavážecí zařízení u většiny kremačních zařízení používaných v ČR Ústní ověření
b Připravit rakev pro umístění na hydraulickou zdviž Praktické předvedení
c Uložit rakev na hydraulickou zdviž Praktické předvedení
d Provést závoz rakve do žároviště Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řízení procesu zpopelňování lidských pozůstatků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat proces zpopelňování lidských pozůstatků a rozlišit proces zpopelňování od spalování Ústní ověření
b Vysvětlit řídicí systém zpopelňovací technologie Ústní ověření
c Nastavit program zpopelňování podle zadání, zahájit zpopelnění a zkontrolovat celý proces kremace Praktické předvedení
d Popsat vliv jednotlivých složek procesu na ochranu životního prostředí Ústní ověření
e Zkontrolovat řádný odvod spalin Praktické předvedení a ústní ověření
f Zkontrolovat nastavení předepsaných hodnot procesu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba a běžné opravy zpopelňovacích zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat místo, nástroje a pomůcky pro provádění čištění a běžné opravy zpopelňovacích zařízení včetně odsavačů a kontrolních přístrojů Praktické předvedení a ústní ověření
b Odstavit zpopelňovací zařízení z provozu a použít osobní ochranné pomůcky Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat osnovu provozního řádu krematoria a upozornit na nejčastější poruchy a nejcitlivější místa kremačních pecí Ústní ověření
d Vyjmenovat předpisy pro obsluhu plynových zařízení a upozornit na rizika při zanedbání pravidelné údržby Ústní ověření
e Vyjmenovat předpisy bezpečnosti práce při obsluze zpopelňovacího zařízení a upozornit na bezpečnostní rizika při jejich údržbě a čištění Ústní ověření
f Připravit provozní prostory pro vyčištění pece Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úprava zpopelněných lidských ostatků a ukládání do uren

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby úpravy zpopelněných lidských ostatků a vysvětlit postup nakládání se slitky kovů a kovovými náhradami (kloubními atp.) po zpopelnění Ústní ověření
b Popsat zařízení na úpravu zpopelněných lidských ostatků, vysvětlit a popsat jeho funkci a použití Ústní ověření
c Upravit zpopelněné lidské ostatky v kremulátoru, uložit je do urny a pevně urnu uzavřít Praktické předvedení
d Vysvětlit pravidla pro ukládání uren do úložiště a jejich dlouhodobé skladování Ústní ověření
e Předvést, jak vyzvat pozůstalé k vyzvednutí urny Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení evidence zpopelněných lidských ostatků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat údaje a způsob evidence při převzetí rakve k zpopelnění Ústní ověření
b Vyjmenovat údaje vedené v evidenci zpopelněných lidských ostatků Ústní ověření
c Provést zápis do svázané kremační knihy podle zadání Praktické předvedení
d Vyjmenovat doklady nutné k provedení zpopelnění lidských pozůstatků nebo ostatků Ústní ověření
e Popsat způsob a dobu uchování dokladů spojených s kremací lidských pozůstatků a ostatků Ústní ověření
f Vydat urnu oprávněné osobě a vytvořit doklad o zpopelnění Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/obsluha-kremacniho-zarize#zdravotni-zpusobilost).

Metodické pokyny:

 

Zkouška probíhá v reálném prostředí krematoria. V reálném provozu jsou na konkrétních příkladech činností ověřovány odborné kompetence v souladu s hodnoticím standardem za přítomnosti odpovědného provozního pracovníka.

Během zkoušky se provede komplexní jeden cyklus zpopelnění při vysokých teplotách 850 °C – 1100 °C v kremační peci v uspořádání jednoúrovňovém nebo dvouúrovňovém.

 

Zkouška se může skládat ze dvou časově i prostorově oddělených částí, praktické a teoretické. Odborné kompetence jsou ověřovány na úkolech z praxe. Na jednom úkolu je možné ověřit kritéria hodnocení z několika odborných kompetencí. Konkrétní úkoly a jejich rozsah určí autorizovaná osoba. Teoretická část probíhá formou ústního ověřování. Při praktické části autorizovaná osoba musí zaručit dodržování nejen zásad ochrany hygieny a životního prostředí, ale i ochrany postmortální osobnosti zemřelého a osobně zajistit, aby s mrtvým lidským tělem bylo nakládáno uctivě a důstojně. Pořizování audiovizuálních záznamů z průběhu zkoušky je zakázáno.

 

V případě ověření způsobem "praktické předvedení a ústní ověření" uchazeč prakticky splní a ústně doplní či dovysvětlí dané úkony.

 

U odborné kompetence Řízení procesu zpopelňování lidských pozůstatků, kritérium c); Vedení evidence zpopelněných lidských ostatků, kritérium c) autorizovaná osoba připraví jedno zadání, na základě kterého uchazeč splní daná kritéria. U odborné kompetence Údržba a běžné opravy zpopelňovacích zařízení kritérium c) má uchazeč k dispozici řád krematoria při plnění daného kritéria.

U odborné kompetence Úprava zpopelněných lidských ostatků a ukládání do uren, kritérium e) uchazeč na modelové situaci splní dané kritérium.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Unie pohřebních služeb, z. s., Praha

Pegas CZ s. r. o., Praha

Ministerstvo pro místí rozvoj ČR, Praha