Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Administrátor krematoria
Platnost standardu: Od 29.10.2013 do 28.6.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 29.4.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Základní činnosti a služby provozovatele krematoria

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní pojmy dle zákona o pohřebnictví a vymezit jejich obsah Ústní nebo písemné ověření
b Definovat provozování krematoria, vymezit jeho náplň dle zákona o pohřebnictví Ústní nebo písemné ověření
c Vysvětlit funkčnost základních částí zařízení krematoria na konkrétním pracovišti Praktické předvedení
d Vysvětlit, kdo může zřídit krematorium a uvést základní podmínky a formu jeho provozování; ochranné pásmo Ústní ověření
e Rozlišit veřejnoprávní a soukromoprávní služby v provozování krematoria Ústní ověření
f Popsat environmentální, etické a náboženské souvislosti současné kremace, využití zbytkového tepla ze zpopelňování lidských pozůstatků Ústní nebo písemné ověření
g Vyjmenovat druhy použitelných rakví ke zpopelnění a jejich značení (s aplikací např. ČSN, provozního řádu apod.) Ústní nebo písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dodržování zákonného zacházení s lidskými pozůstatky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat pojem pohřbení a zákonné podmínky nutné k manipulaci, úpravě, přechodného uložení a vystavování lidských pozůstatků v otevřené rakvi Ústní ověření
b Zkontrolovat doklady o úmrtí před převzetím lidských pozůstatků Ústní nebo písemné ověření
c Vyjmenovat pomůcky, nástroje a dokumentaci potřebnou k převzetí lidských pozůstatků a lidských ostatků k úpravě a řídit se pokyny daných prohlížejícím lékařem nebo pokyny pověřeného orgánu hygienické služby, příp. Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Ústní ověření
d Charakterizovat zákonem stanovené podmínky pro provoz prostorů určených pro úpravu a přechodné ukládání lidských pozůstatků Ústní ověření
e Charakterizovat nutná vybavení prostor pro úpravu lidských pozůstatků Ústní ověření
f Charakterizovat na příkladech kritické hygienické body a místa kritická pro zranění nebo zavlečení nákazy do organismu. Doporučit preventivní očkování proti žloutence a dalším nemocem Ústní nebo písemné ověření
g Vysvětlit způsob dezinfekce pracovního oděvu a pomůcek, popř. způsob jejich detoxikace nebo likvidace (bylo-li při převozu podezření, že šlo o lidské pozůstatky osoby, která v době úmrtí byla nakažena infekčními onemocněními, vyvolanými vysoce rizikovými biologickými agens a jejich toxiny). Vysvětlit důvody pro oddělení šatny špinavé a čisté, separátní pračky na montérky, separátního sociálního zařízení, sprchy Ústní nebo písemné ověření
h Zdůvodnit, proč lidské pozůstatky a ostatky, včetně nesnímatelných náhrad a ozdob, nejsou odpadem nebo věcí v občanskoprávním smyslu, kterou lze vlastnit, dědit nebo s ní obchodovat Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pietní nakládání se zpopelněnými lidskými ostatky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat zákonné povinnosti naložení s lidskými ostatky bezprostředně po zpopelnění a vysvětlit způsob pietního naložení s nespalitelnými zbytky a zbytky popela Ústní ověření
b Identifikovat původ nezpopelněných lidských ostatků; kdo je podle občanského zákoníku oprávněnou osobou k objednání zpopelnění exhumovaných lidských ostatků Ústní nebo písemné ověření
c Popsat úřední urnu a charakterizovat další urny pro uložení zpopelněných lidských ostatků podle jejich účelu (ekologické, interiérové, transportní apod.) Ústní nebo písemné ověření
d Popsat možnosti zpopelňování i jiných spalitelných zbytků ze zdravotnictví (části těl – amputátů a podobně) Ústní nebo písemné ověření
e Uvést osoby oprávněné k převzetí zpopelněných lidských ostatků z krematoria Ústní ověření
f Uložit nevyzvednuté zpopelněné ostatky po 12 měsících Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Aplikování základních zásad pohřbívání v poradenství pro pozůstalé

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam pohřebního rituálu a předložit argumenty pro důstojné rozloučení se zemřelým Ústní ověření
b Vysvětlit, co je možné udělat v případě očekávaného úmrtí doma (jak splnit oznamovací povinnost o úmrtí, jak pomoci pozůstalému v posledním kontaktu s tělem zemřelého, kdy je nutné kontaktovat pohřební službu, jak tělo zemřelého umýt, upravit a obléci) Ústní ověření
c Objasnit postup při objednávání pohřbu a hrobového místa (především po vyzvednutí urny), popsat průběh pohřebních obřadů nad rakví (občanských i náboženských, způsob kondolence) Ústní ověření
d Předložit argumenty podporující skutečnost, že „pohřeb bez obřadu“ může způsobit závažné právní i psychické problémy blízkým i vzdáleným pozůstalým Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v logistice a technologii zpopelňování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit autoritu, která stanoví pravidla technologie zpopelňování na daném zařízení a vysvětlit obsah takových pravidel Ústní nebo písemné ověření
b Zjistit pro konkrétní krematorium dostupnost náhradních kremačních a pohřebních služeb, dojezdové vzdálenosti, navrhnout logistiku zpopelňování v případě havárie nebo krizového řízení, při kterém je potřeba zvýšit kapacitu žehu Ústní nebo písemné ověření
c Kategorizovat kremační pece z hlediska zdrojů znečištění a povinnosti z toho vyplývající Ústní nebo písemné ověření
d Charakterizovat technologická opatření zajišťující dodržení emisních limitů při zpopelňování v krematoriu Ústní nebo písemné ověření
e Navrhnout způsob a postup kontroly dodržování technologických postupů Ústní nebo písemné ověření
f Zkontrolovat funkčnost a bezpečnost vyhrazených technických zařízení krematoria Praktické předvedení
g Navrhnout zásady ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků obsluhy kremačních zařízení Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vytváření řádu krematoria a provozního řádu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vymezit základní náležitosti řádu krematoria, formy jeho vyhlášení, předchozí projednání a způsob zveřejnění Ústní nebo písemné ověření
b Vytvořit komplexní návrh Řádu krematoria dle zadání Praktické předvedení
c Určit autoritu, která vydává provozní řád kremačního zařízení a vysvětlit obsah takového řádu Ústní nebo písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení předepsané evidence a dokumentace krematoria

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní právní normy pro shromažďování a zpracováváni osobních údajů pro evidenci v krematoriu Ústní ověření
b Vyjmenovat povinné údaje vedené v evidenci k jednotlivým lidským pozůstatkům i ostatkům Ústní ověření
c Demonstrovat možné formy a rozsah vedení evidence související s provozováním krematoria (kniha příjmů, kniha zpopelnění, výdej uren) včetně ukázky na předem zvoleném software Praktické předvedení
d Uvést účelné doby a způsoby archivace písemností souvisejících s provozováním krematoria Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Oceňování zpopelnění a služeb souvisejících s provozem krematoria

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní právní normy pro oceňování zboží a služeb obecně Ústní ověření
b Vyjmenovat náležitosti, které lze zahrnout do ceny za služby spojené se zpopelňováním lidských pozůstatků a exhumovaných ostatků a vymezit její určené podmínky Ústní ověření
c Vysvětlit, kdo obecně cenu stanoví, jak se vyhlašuje a eviduje Ústní ověření
d Vysvětlit princip regulace cen, její druhy, kdo je stanoví a jak. Vyjmenovat rozsah regulace cen v pohřebnictví Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Autorizovaná osoba musí během zkoušky zaručit dodržování nejen zásad ochrany hygieny a životního prostředí, ale i ochrany postmortální osobnosti zemřelého a osobně zajistit, aby s mrtvým lidským tělem bylo nakládáno uctivě a důstojně. Pořizování audiovizuálních záznamů z průběhu zkoušky je zakázáno.

Během ověřování kompetence „Orientace v logistice a technologii zpopelňování“ se provede komplexní jeden cyklus zpopelnění při vysokých teplotách 850 °C – 1100 °C v kremační peci v uspořádání jednoúrovňovém nebo dvouúrovňovém včetně příjmu lidských pozůstatků, jejich přechodného uložení a výdeje urny s lidským popelem oprávněné osobě.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Pohřební ústav hl. města Prahy

KSA FF Univerzity Palackého Olomouc

Václav Graf ̶ lektor a soudní znalec pohřebnictví

Sdružení pohřebnictví v ČR