Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Administrátor krematoria
Platnost standardu: Od 29.4.2019 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Základní činnosti a služby provozovatele krematoria

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní pojmy podle zákona o pohřebnictví a vymezit jejich obsah Písemné a ústní ověření
b Definovat provozování krematoria, vymezit jeho náplň podle zákona o pohřebnictví Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit základní části zařízení krematoria na konkrétním pracovišti a předvést jeho ovládání Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit, kdo může zřídit krematorium, uvést základní podmínky a formu jeho provozování a zdůvodnit účel ochranného pásma Ústní ověření
e Vysvětlit veřejnoprávní a soukromoprávní služby v provozování krematoria Ústní ověření
f Popsat environmentální, etické a náboženské souvislosti současné kremace, využití zbytkového tepla ze zpopelňování lidských pozůstatků Písemné a ústní ověření
g Vyjmenovat druhy použitelných rakví k zpopelnění a jejich značení Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zacházení s lidskými pozůstatky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat pojem pohřbení a zákonné podmínky nutné k manipulaci, úpravě, přechodnému uložení a vystavování lidských pozůstatků v otevřené rakvi Ústní ověření
b Vyjmenovat zákonné požadavky pro převzetí lidských pozůstatků Písemné a ústní ověření
c Vyjmenovat pomůcky, nástroje a dokumentaci, potřebnou k převzetí lidských pozůstatků a lidských ostatků k úpravě v souladu s pokyny danými prohlížejícím lékařem nebo pokyny pověřeného orgánu hygienické služby, příp. Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Písemné a ústní ověření
d Vyjmenovat podmínky pro provoz prostorů určených pro úpravu a přechodné ukládání lidských pozůstatků Písemné a ústní ověření
e Popsat nutná vybavení prostor pro úpravu a přechodné ukládání lidských pozůstatků Písemné a ústní ověření
f Vysvětlit na příkladech kritické hygienické body a místa kritická pro zranění nebo zavlečení nákazy do organismu a doporučit preventivní očkování Písemné a ústní ověření
g Vysvětlit způsob dezinfekce pracovního oděvu a pomůcek, popř. způsob jejich detoxikace nebo likvidace (bylo-li při převozu podezření, že šlo o lidské pozůstatky osoby, která v době úmrtí byla nakažena infekčními onemocněními, vyvolanými vysoce rizikovými biologickými agens a jejich toxiny), vysvětlit důvody pro oddělení šatny špinavé a čisté, separátní pračky na montérky, separátního sociálního zařízení a sprchy Písemné a ústní ověření
h Zdůvodnit, proč lidské pozůstatky a ostatky, včetně nesnímatelných náhrad a ozdob, nejsou odpadem nebo věcí v občanskoprávním smyslu, kterou lze vlastnit, dědit nebo s ní obchodovat Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pietní nakládání se zpopelněnými lidskými ostatky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat zákonné povinnosti naložení s lidskými ostatky bezprostředně po zpopelnění a vysvětlit způsob pietního naložení s nespalitelnými zbytky a zbytky popela Ústní ověření
b Identifikovat původ nezpopelněných lidských ostatků; kdo je podle občanského zákoníku oprávněnou osobou k objednání zpopelnění exhumovaných lidských ostatků Písemné a ústní ověření
c Popsat úřední urnu pro uložení zpopelněných lidských ostatků a její označení Písemné a ústní ověření
d Popsat možnosti zpopelňování i jiných spalitelných zbytků ze zdravotnictví (části těl – amputátů a podobně) Písemné a ústní ověření
e Uvést osoby oprávněné k převzetí zpopelněných lidských ostatků z krematoria Ústní ověření
f Uložit nevyzvednuté zpopelněné ostatky po 12 měsících od kremace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Aplikování základních zásad pohřbívání v poradenství pro pozůstalé

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit, v kterých prostorách nelze sjednávat pohřbení a proč Ústní ověření
b Vyjmenovat podmínky pro povolenou reklamu v pohřebnictví Ústní ověření
c Popsat, co musí vypravitel pohřbu přinést s sebou do provozovny pohřební služby, aby mohl sjednat pohřbení Ústní ověření
d Poradit pozůstalým, jak uzavřít nájemní smlouvu k hrobovému místu Praktické předvedení
e Vysvětlit účel parte, za jakých podmínek ho lze zveřejnit a uvést formy kondolence Ústní ověření
f Vyjmenovat zákonné možnosti čerpání pracovního volna s náhradou mzdy nebo platu na pohřební obřad Ústní ověření
g Vystavit doklad o účasti na pohřbu Praktické předvedení
h Poradit, jak postupovat při úmrtí mimo zdravotnické zařízení Praktické předvedení
i Poradit postup při úmrtí v zahraničí (i mimo členské státy EU) a při úmrtí cizince v ČR Praktické předvedení
j Nabídnout a vysvětlit více forem financování pohřbu Praktické předvedení
k Uvést, kdo odpovídá za přiměřené náklady spojené s pohřbem (i v případě odúmrti) Ústní ověření
l Popsat způsoby pohřbů a pohřbívání u lidí z jiných kultur (spjatých s územím ČR) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v logistice a technologii zpopelňování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést osobu, která stanoví pravidla technologie zpopelňování na daném zařízení a vysvětlit obsah takových pravidel Písemné a ústní ověření
b Zjistit pro konkrétní krematorium dostupnost náhradních kremačních a pohřebních služeb, dojezdové vzdálenosti, navrhnout logistiku zpopelňování v případě havárie nebo krizového řízení, při kterém je potřeba zvýšit kapacitu žehu Praktické předvedení a ústní ověření
c Rozdělit kremační pece z hlediska zdrojů znečištění a povinnosti z toho vyplývající Písemné a ústní ověření
d Charakterizovat technologická opatření zajišťující dodržení emisních limitů při zpopelňování v krematoriu Písemné a ústní ověření
e Navrhnout způsob a postup kontroly dodržování technologických postupů Praktické předvedení a ústní ověření
f Zkontrolovat funkčnost a bezpečnost vyhrazených technických zařízení krematoria Praktické předvedení
g Navrhnout zásady ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků obsluhy kremačních zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vytváření řádu krematoria a provozního řádu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní náležitosti řádu krematoria, formy jeho vyhlášení, předchozí projednání a způsob zveřejnění Písemné a ústní ověření
b Vytvořit komplexní návrh řádu krematoria podle zadání Praktické předvedení
c Uvést osobu, která vydává provozní řád kremačního zařízení a vysvětlit obsah takového řádu Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení předepsané evidence a dokumentace krematoria

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat údaje a způsob evidence při převzetí rakve k zpopelnění Písemné a ústní ověření
b Uvést základní právní normy pro shromažďování a zpracováváni osobních údajů pro evidenci v krematoriu Ústní ověření
c Vyjmenovat povinné údaje vedené v evidenci k jednotlivým lidským pozůstatkům i ostatkům Ústní ověření
d Předvést možné formy a rozsah vedení evidence související s provozováním krematoria do svázané kremační knihy (kniha příjmů, kniha zpopelnění, výdej uren) dle zadání Praktické předvedení
e Uvést doby a způsoby uchování písemností souvisejících s provozováním krematoria Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Oceňování zpopelnění a služeb souvisejících s provozem krematoria

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní právní normy pro oceňování zboží a služeb obecně Písemné a ústní ověření
b Vyjmenovat náležitosti, které lze zahrnout do ceny za služby spojené se zpopelňováním lidských pozůstatků a exhumovaných ostatků Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit, kdo obecně cenu stanoví, jak se vyhlašuje a eviduje Písemné a ústní ověření
d Vysvětlit princip regulace cen, její druhy, kdo je stanovuje a jak; Vyjmenovat rozsah regulace cen v pohřebnictví Písemné a ústní ověření
e Vysvětlit kalkulační vzorec a sestavit konečnou cenu služby na konkrétním příkladu tvorby ceny ze zadaných podkladů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Metodické pokyny:

 

Zkouška probíhá v reálném prostředí krematoria. V reálném provozu jsou na konkrétních příkladech činností ověřovány odborné kompetence v souladu s hodnoticím standardem.

Zkouška se může skládat ze dvou časově i prostorově oddělených částí. Konkrétní úkoly a jejich rozsah určí autorizovaná osoba. Na jednom úkolu je možné ověřit kritéria hodnocení z několika odborných kompetencí.

 

V případě ověření způsobem "písemné a ústní ověření" uchazeč písemně vypracuje a ústně doplní či dovysvětlí dané úkoly. V případě ověření způsobem "praktické předvedení a ústní ověření" uchazeč prakticky splní a ústně doplní či dovysvětlí dané úkony.

 

U odborné kompetence Pietní nakládání se zpopelněnými lidskými ostatky, kritérium f) uchazeč předvede uložení ostatků na modelové situaci s urnou bez zpopelněných ostatků. U odborné kompetence Vedení předepsané evidence a dokumentace krematoria, kritérium d); Vytváření řádu krematoria a provozního řádu, kritérium b) autorizovaná osoba připraví jedno zadání, na základě kterého uchazeč splní daná kritéria. U odborné kompetence Oceňování zpopelnění a služeb souvisejících s provozem krematoria, kriterium e) autorizovaná osoba připraví podklady pro splnění daného kritéria. U odborné kompetence Aplikování základních zásad pohřbívání v poradenství pro pozůstalé, kritérium d), h), i) a j) uchazeč předvede na jedné modelové situaci jednání vůči pozůstalým, role pozůstalých se zhostí zkoušející a pro kritérium l) vybere jednu z následujících komunit (židovská, muslimská, romská, vietnamská, ukrajinská), kterou zadá uchazeči pro splnění daného kritéria. U odborné kompetence Zacházení s lidskými pozůstatky, kritérium c) autorizovaná osoba zajistí pro modelovou situaci pokyny dané prohlížejícím lékařem nebo pokyny pověřeného orgánu hygienické služby, příp. Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti provozování krematoria.
 2. Profesní kvalifikace 69-047-M Administrátor krematoria, střední vzdělání s výučním listem a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti provozování krematoria.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 • Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo pro místní rozvoj, www.mmr.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • místnost pro provedení zkoušky
 • PC s tiskárnou a připojením na internet k ověření způsobilosti práce na PC
 • software pro vedení evidence krematoria – i demoverze
 • řád krematoria
 • zákon o pohřebnictví v platném znění v e-podobě nebo tištěné (v případě tištěné podoby je potřeba mít ke zkoušce počet výtisků podle počtu uchazečů o zkoušku)
 • formulář smlouvy o dílo
 • úřední urna
 • provozuschopné kremační zařízení s provozním řádem a popisem technologie žehu
 • svázaná kremační kniha
 • psací a kancelářské potřeby (např. kalkulačka)

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 5 až 7 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Doba trvání písemné části zkoušky jednoho uchazeče je 60 minut.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Unie pohřebních služeb z. s., Praha

Pegas CZ s. r. o., Praha

Ministerstvo pro místí rozvoj ČR, Praha