Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Pracovník posunu
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v dokumentaci a v základních informacích železniční dopravy při posunu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat nejdůležitější předpisy a dokumenty státní legislativy pro železniční dopravu Písemné ověření
b Prokázat znalost základní terminologie železniční dopravy (námezník, návěstidlo, výhybka, výkolejka, volný schůdný a manipulační prostor, průjezdný průřez; posun, posun mezi dopravnami, přestavná jízda apod.) Písemné ověření a ústní ověření
c Prokázat znalost jednotlivých řad železničních vozů, nápisů a nálepek Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění posunu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost jednotlivých druhů posunu Ústní ověření
b Prokázat znalost povinností a zákazů před a během posunu Ústní ověření
c Vysvětlit posun přes přejezdy Ústní ověření
d Vysvětlit posun na kolejích ve spádu Ústní ověření Ústní ověření
e Provést posun hnacími vozidly Praktické předvedení
f Vysvětlit posun jinými prostředky (posun ruční, silničními vozidly a mechanizačními prostředky) Ústní ověření
g Vysvětlit posun vozidly nepřivěšenými k hnacímu vozidlu (posun odrazem, spouštění vozidel, posun s doprovodem a posun trhnutím) Ústní ověření
h Provést svěšování a rozvěšování vozů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zajišťování železničních vozů při posunu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit použití brzd a zarážek Ústní ověření
b Předvést činnosti, jak postupovat při zajišťování železničních vozů proti ujetí Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Vysvětlit způsob zadržování spouštěných a odrážených vozů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha železničních návěstidel při posunu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkce železničních návěstidel a návěstí Ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Obsluha brzd železničních vozů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkce jednotlivých druhů brzd a jejich použití Ústní ověření
b Předvést postup při zkoušce průběžné brzdy Praktické předvedení
c Předvést postup k obsluze ruční brzdy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Popsat postup při poruše brzd Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kriteria.
3

Provádění posunu v dopravním obvodu s ručně ovládanými výhybkami a výkolejkami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé druhy výhybek a výkolejek Ústní ověření
b Obsluhovat výhybky a výkolejky Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Předvést použití klíčů od výhybek a výkolejek Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Stavět posunové cesty Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

Před zahájením zkoušky musí uchazeč prokazatelně doložit absolvování Kabinetu bezpečnosti práce, jehož součástí jsou zejména podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární ochrany (PO) a poskytování první pomoci. Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=100965&kod_sm1=14).

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

Kritéria by měla být pokud možno ověřována v navazujících činnostech s využitím daných technologických postupů zejména v oblasti obsluhy dopravní cesty.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů i k časovému hledisku zvládání operací.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

ČD Cargo, a. s.

Dopravní vzdělávací institut, a. s.