Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Obsluha sauny pro děti a dospělé
Platnost standardu: Od 29.10.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v předpisech pro provoz sauny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést definice odborného názvosloví (sauna, infrakabina, saunový cyklus, prohřívárna, obsluha sauny, ochlazovací bazén, šatna, sprcha, odpočívárna, masérna, solárium, zásady saunování, saunování dětí, pitný režim) Ústní ověření
b Uvést předpisy, které upravují manipulaci s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky při zajištění kvality vody v ochlazovacím bazénku podle platné legislativy Písemné ověření
c Vyjmenovat legislativní předpisy v oblasti podnikání v oboru saun Písemné ověření
d Uvést předpisy, které upravují provozní a hygienické požadavky na sauny, parní kabiny a wellness provozy Písemné ověření
e Vyjmenovat předpisy pro bezpečnost práce Ústní ověření
f Popsat povinnosti obsluhy sauny ve vztahu k jejímu provozu, zejména ve vztahu k náplni práce Ústní ověření
g Popsat způsoby provozování sauny různými subjekty Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ovládání topidla a strojního zařízení sauny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit konstrukci a funkci saunového topidla (topná media: dřevo, elektro aj.) a parního vyvíječe včetně regulace topidla Ústní ověření
b Popsat řešení vnitřní i vnější ochlazovny a provozní schéma úpravny bazénové vody pro ochlazovací bazén včetně jeho částí (filtrace, dávkování bazénové chemie) Písemné ověření
c Nastavit saunovou regulaci Praktické předvedení
d Popsat způsob výměny vzduchu, mikroklima prohřívárny a uvést požadavky na příslušnou teplotu a vlhkost vzduchu v jednotlivých prostorách v saunovém provozu podle platných předpisů Ústní ověření
e Popsat četnost a rozsah elektrorevizí v mokré zóně s vazbou na platné předpisy Ústní ověření
f Popsat možnost využití alternativních zdrojů energie pro ohřev TUV a vytápění objektu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování stavebních a technických požadavků na provoz sauny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní schéma sauny ‒ rozlišit čistou a špinavou zónu, rozlišit suchou a mokrou zónu Ústní ověření
b Specifikovat požadavky na šatny saun, očistné a zážitkové sprchy, vnitřní a venkovní ochlazovnu a odpočívárnu podle platné legislativy Ústní ověření
c Popsat pravidla pro návrh prohřívárny Ústní ověření
d Popsat způsoby vytápění saunového provozu, zejména prohřívárny Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zajišťování provozu sauny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rozdíl mezi provozním a návštěvním řádem Ústní ověření
b Vyjmenovat pomůcky BOZP a vysvětlit jejich používání v saunovém provozu podle platné legislativy Písemné ověření
c Popsat obsah provozního deníku Ústní ověření
d Vyjmenovat vhodné doplňkové provozy Ústní ověření
e Uvést druhy vonných esencí a vysvětlit jejich účinky na organismus Písemné a ústní ověření
f Popsat princip saunových ceremoniálů Ústní ověření
g Popsat zásady komunikace s klientem na základě typologie osobnosti Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování hygieny provozu sauny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady skladování prádla, chemických a úklidových prostředků podle hygienických norem Ústní ověření
b Popsat dezinfekční režim (úklidový řád), základní typy úklidových prostředků a pracovní náplň osoby zodpovědné za úklid Ústní ověření
c Předvést manipulaci s čistým a špinavým prádlem Praktické předvedení
d Uvést činnosti provádění před zahájením provozu a po ukončení provozu sauny Ústní ověření
e Vysvětlit, jaká laboratoř je oprávněna provádět odběry a rozbory vzorků vody Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Aplikování zásad zdravého saunování včetně předlékařské první pomoci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit funkci kůže, kardiovaskulárního systému a dýchacího ústrojí u klienta během saunování Písemné a ústní ověření
b Popsat správný postup při zdravém saunování pro dospělé Ústní ověření
c Popsat správný postup při zdravém saunování pro děti Ústní ověření
d Specifikovat indikace a kontraindikace saunování Ústní ověření
e Předvést správný postup poskytnutí první pomoci Praktické předvedení
f Popsat zajištění základních životních funkcí a komunikaci s Integrovaným záchranným systémem Ústní ověření
g Vysvětlit rozdíly při saunování dětí (skupinové saunování) od saunování dospělých Ústní ověření
h Popsat možnosti saunování ZTP občanů a osob pod lékařským dozorem Ústní ověření
i Vysvětlit důležitost dodržování pitného režimu před, po a během saunování u dětí a dospělých Ústní ověření
j Vysvětlit důležitost správného stravování v režimu saunování před a po saunování, zejména u dětí Ústní ověření
k Popsat odlišnosti při saunování těhotných včetně poskytnutí první pomoci Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zajišťování ekonomického provozu veřejné sauny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat nákladové položky provozu sauny Ústní ověření
b Vyjmenovat příjmové položky provozu sauny Ústní ověření
c Popsat rozdíly mezi provozováním sauny ve vlastním nebo pronajatém provozu z ekonomického hlediska Ústní ověření
d Popsat ekonomické nástroje pro investice do zařízení Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při posuzování kvality výkonu uchazeče při zkoušce se doporučuje hodnotit podle těchto kritérií:

•Kvalita provedené práce a znalost navázání jednotlivých postupů

•Dodržení požadavků zadání, pokynů výrobců zařízení, bezpečného používání úklidových chemických prostředků a pomůcek

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace bazénů a saun České republiky – ABAS ČR

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Státní úřad inspekce práce