Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Obsluha sauny
Platnost standardu: Od 1.3.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v předpisech pro provoz sauny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam odborného názvosloví (sauna, infrakabina, saunový cyklus, prohřívárna, obsluha sauny, ochlazovací bazén, šatna, sprcha, odpočívárna, masérna, solárium, zásady saunování, saunování dětí, pitný režim) Ústní ověření
b Prokázat znalost předpisů, které upravují manipulaci s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky při zajištění kvality vody v ochlazovacím bazénku podle platné legislativy Písemné ověření
c Prokázat znalost legislativních předpisů pro oblast podnikání v oboru saun Písemné ověření
d Ukázat z předložených předpisů na pracovišti předpisy upravující provozní a hygienické požadavky na sauny, parní kabiny a wellness provozy a vysvětlit je Praktické předvedení a ústní ověření
e Prokázat znalost předpisů týkající se bezpečnosti práce v sauně Písemné ověření
f Popsat povinnosti obsluhy sauny ve vztahu k jejímu provozu, zejména ve vztahu k náplni práce Ústní ověření
g Popsat způsoby provozování sauny různými subjekty Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování stavebních a technických požadavků na provoz sauny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Načrtnout a vysvětlit základní schéma sauny ‒ rozlišit čistou a špinavou zónu, rozlišit suchou a mokrou zónu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit nutnost dodržení prostorových a technických požadavků na provoz sauny Ústní ověření
c Předvést orientaci v prostoru sauny, ukázat jednotlivé zóny a objasnit jejich význam Praktické předvedení a ústní ověření
d Specifikovat požadavky na šatny saun, očistné a zážitkové sprchy, vnitřní a venkovní ochlazovnu a odpočívárnu podle platné legislativy Ústní ověření
e Prokázat znalost pravidel pro návrh prohřívárny na konkrétním případě (dány rozměry prohřívárny) Písemné ověření
f Prokázat znalost způsobů vytápění saunového provozu, zejména prohřívárny Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ovládání topidla a strojního zařízení sauny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalosti konstrukcí a funkcí saunového topidla (topná media: dřevo, elektro) a parního vyvíječe včetně regulace topidla Písemné ověření
b Prokázat znalost řešení vnitřní i vnější ochlazovny a provozní schéma úpravny bazénové vody pro ochlazovací bazén včetně jeho částí (filtrace, dávkování bazénové chemie) Písemné ověření
c Nastavit saunovou regulaci Praktické předvedení
d Vypracovat schéma a popsat způsob výměny vzduchu, vysvětlit mikroklima prohřívárny a uvést požadavky na příslušnou teplotu a vlhkost vzduchu v jednotlivých prostorách v saunovém provozu podle platných předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat četnost a rozsah elektrorevizí v mokré zóně s vazbou na platné předpisy Ústní ověření
f Popsat možnost využití alternativních zdrojů energie pro ohřev teplé užitkové vody (TUV) a vytápění objektu Ústní ověření
g Popsat údržbu topidla (kamen) a kamenů v saunové prohřívárně a pravidelnost výměny kamenů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zajišťování provozu sauny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rozdíly mezi provozním a návštěvním řádem Ústní ověření
b Rozlišit předložené pomůcky BOZP a vysvětlit jejich používání v saunovém provozu podle platné legislativy Praktické předvedení
c Popsat obsah provozního deníku a předvést typ zápisu Praktické předvedení
d Předvést vyplnění provozního deníku Praktické předvedení
e Vyjmenovat vhodné doplňkové provozy Ústní ověření
f Rozlišit základní druhy vonných esencí a vysvětlit jejich účinky na organismus, vysvětlit správné použití éterických olejů a postup jejich aplikace v saunové prohřívárně Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat princip, provedení a průběh saunových ceremoniálů, vysvětlit rozdělení typů saunových ceremoniálů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování hygieny provozu sauny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady skladování prádla, chemických a úklidových prostředků podle hygienických norem Ústní ověření
b Uvést dezinfekční režim (úklidový řád), základní typy úklidových prostředků a pracovní náplň osoby zodpovědné za úklid Ústní ověření
c Předvést manipulaci s čistým a špinavým prádlem Praktické předvedení
d Vysvětlit činnosti prováděné před zahájením provozu a po ukončení provozu sauny Ústní ověření
e Vysvětlit, jaká laboratoř je oprávněna provádět odběry a rozbory vzorků vody Ústní ověření
f Vysvětlit zásady hygieny při poskytování saunových ceremoniálů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Aplikování zásad zdravého saunování včetně předlékařské první pomoci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit na konkrétním příkladu správný postup zdravého saunování dospělé osoby a dítěte Praktické předvedení
b Specifikovat indikace a kontraindikace saunování na konkrétním příkladu Praktické předvedení
c Předvést správný postup poskytnutí první pomoci (při mdlobě) Praktické předvedení
d Popsat zajištění základních životních funkcí a komunikaci s Integrovaným záchranným systémem Ústní ověření
e Vysvětlit rozdíly mezi saunováním dětí (skupinové saunování) a saunováním dospělých Ústní ověření
f Popsat možnosti saunování ZTP občanů a osob pod lékařským dozorem Ústní ověření
g Popsat důležitost dodržování pitného režimu před, po a během saunování u dětí a dospělých Ústní ověření
h Popsat důležitost správného stravování v režimu saunování před a po saunování, zejména u dětí Ústní ověření
i Popsat odlišnosti při saunování těhotných včetně poskytnutí první pomoci Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zajišťování ekonomického provozu veřejné sauny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit výdajové položky provozu sauny Ústní ověření
b Vysvětlit příjmové položky provozu sauny Ústní ověření
c Předvést vyplnění příjmového a výdajového dokladu Praktické předvedení
d Předvést práci s pokladním systémem při prodeji vstupného Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce

Uchazečem o zkoušku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://nsp.cz/jednotka-prace/obsluha-sauny-pro-deti-a- )

Autorizovaná osoba zároveň s odesláním pozvánky ke zkoušce písemnou formou sdělí, kde a jakým způsobem se uchazeč může informovat o svých povinnostech a průběhu zkoušky a které doklady/dokumenty musí uchazeč předložit bezprostředně před započetím zkoušky.

2. Průběh zkoušky

Před zahájením zkoušky uchazeč předloží zkoušejícímu průkaz totožnosti a případně další dokumenty opravňující k připuštění ke zkoušce uvedené v části 1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce.

Bezprostředně před zahájením zkoušky autorizovaná osoba seznámí uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s jeho právy a povinnostmi v rámci zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb. a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zkoušející uzná, a tedy nemusí ověřovat, ty odborné způsobilosti, které byly již dříve u uchazeče ověřeny v rámci zkoušky z jiné profesní kvalifikace (nutno doložit osvědčením o získání profesní kvalifikace), a které jsou shodné svým rozsahem i obsahem. Rozsah a obsah odborné způsobilosti určují její jednotlivá kritéria a pokyny k realizaci zkoušky popsané v hodnoticím standardu. Zkoušející tyto odborné způsobilosti neuzná jako již ověřené, pokud by tím nebylo zajištěno řádné ověření ostatních požadavků stanovených tímto hodnotícím standardem (například při nutnosti dodržení technologických postupů a časové souslednosti různých činností).

Zkouška se koná v českém jazyce.

Zkouška je veřejná. Praktická část zkoušky a praktická zkouška není veřejná v případech, kdy to je nutné z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování profesních kvalifikací.

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo možné vytvářet dostatečné počty různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny odborné způsobilosti kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé odborné způsobilosti nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

Týká se odborných způsobilostí:

Orientace v předpisech pro provoz sauny

Dodržování stavebních a technických požadavků pro provoz sauny

Ovládání topidla a strojního zařízení sauny

Při posuzování kvality výkonu uchazeče při zkoušce se doporučuje hodnotit podle těchto kritérií:

  1. Kvalita provedené práce a znalost návaznosti jednotlivých pracovních postupů.

  2. Dodržení požadavků zadání, pokynů výrobců zařízení a dodržování předpisů BOZP.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

  • Město Rokycany - Moravec Jaroslav, Ing., ředitel organizace

  • Služba města Benešov nad Ploučnicí - Košnar Pavel, Ing., ředitel organizace

  • Aqua Viva, s. r. o. - Kouba Jiří, Ing., jednatel

  • Aquapark Beroun, a. s. - Marx Antonín, Mgr., ředitel organizace