Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Obsluha sauny
Platnost standardu: Od 7.10.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v předpisech pro provoz sauny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam odborného názvosloví (sauna, infrakabina, saunový cyklus, prohřívárna, obsluha sauny, ochlazovací bazén, šatna, sprcha, odpočívárna, masérna, solárium, zásady saunování, saunování dětí, pitný režim) Ústní ověření
b Prokázat znalost předpisů, které upravují manipulaci s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky při zajištění kvality vody v ochlazovacím bazénku podle platné legislativy Písemné ověření
c Prokázat znalost legislativních předpisů pro oblast podnikání v oboru saun Písemné ověření
d Ukázat z předložených předpisů na pracovišti předpisy upravující provozní a hygienické požadavky na sauny, parní kabiny a wellness provozy a vysvětlit je Praktické předvedení a ústní ověření
e Prokázat znalost předpisů týkající se bezpečnosti práce v sauně Písemné ověření
f Popsat povinnosti obsluhy sauny ve vztahu k jejímu provozu, zejména ve vztahu k náplni práce Ústní ověření
g Popsat způsoby provozování sauny různými subjekty Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování stavebních a technických požadavků na provoz sauny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Načrtnout a vysvětlit základní schéma sauny ‒ rozlišit čistou a špinavou zónu, rozlišit suchou a mokrou zónu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit nutnost dodržení prostorových a technických požadavků na provoz sauny Ústní ověření
c Předvést orientaci v prostoru sauny, ukázat jednotlivé zóny a objasnit jejich význam Praktické předvedení a ústní ověření
d Specifikovat požadavky na šatny saun, očistné a zážitkové sprchy, vnitřní a venkovní ochlazovnu a odpočívárnu podle platné legislativy Ústní ověření
e Prokázat znalost pravidel pro návrh prohřívárny na konkrétním případě (dány rozměry prohřívárny) Písemné ověření
f Prokázat znalost způsobů vytápění saunového provozu, zejména prohřívárny Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ovládání topidla a strojního zařízení sauny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalosti konstrukcí a funkcí saunového topidla (topná media: dřevo, elektro) a parního vyvíječe včetně regulace topidla Písemné ověření
b Prokázat znalost řešení vnitřní i vnější ochlazovny a provozní schéma úpravny bazénové vody pro ochlazovací bazén včetně jeho částí (filtrace, dávkování bazénové chemie) Písemné ověření
c Nastavit saunovou regulaci Praktické předvedení
d Vypracovat schéma a popsat způsob výměny vzduchu, vysvětlit mikroklima prohřívárny a uvést požadavky na příslušnou teplotu a vlhkost vzduchu v jednotlivých prostorách v saunovém provozu podle platných předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat četnost a rozsah elektrorevizí v mokré zóně s vazbou na platné předpisy Ústní ověření
f Popsat možnost využití alternativních zdrojů energie pro ohřev teplé užitkové vody (TUV) a vytápění objektu Ústní ověření
g Popsat údržbu topidla (kamen) a kamenů v saunové prohřívárně a pravidelnost výměny kamenů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zajišťování provozu sauny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rozdíly mezi provozním a návštěvním řádem Ústní ověření
b Rozlišit předložené pomůcky BOZP a vysvětlit jejich používání v saunovém provozu podle platné legislativy Praktické předvedení
c Popsat obsah provozního deníku a předvést typ zápisu Praktické předvedení
d Předvést vyplnění provozního deníku Praktické předvedení
e Vyjmenovat vhodné doplňkové provozy Ústní ověření
f Rozlišit základní druhy vonných esencí a vysvětlit jejich účinky na organismus, vysvětlit správné použití éterických olejů a postup jejich aplikace v saunové prohřívárně Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat princip, provedení a průběh saunových ceremoniálů, vysvětlit rozdělení typů saunových ceremoniálů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování hygieny provozu sauny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady skladování prádla, chemických a úklidových prostředků podle hygienických norem Ústní ověření
b Uvést dezinfekční režim (úklidový řád), základní typy úklidových prostředků a pracovní náplň osoby zodpovědné za úklid Ústní ověření
c Předvést manipulaci s čistým a špinavým prádlem Praktické předvedení
d Vysvětlit činnosti prováděné před zahájením provozu a po ukončení provozu sauny Ústní ověření
e Vysvětlit, jaká laboratoř je oprávněna provádět odběry a rozbory vzorků vody Ústní ověření
f Vysvětlit zásady hygieny při poskytování saunových ceremoniálů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Aplikování zásad zdravého saunování včetně předlékařské první pomoci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit na konkrétním příkladu správný postup zdravého saunování dospělé osoby a dítěte Praktické předvedení
b Specifikovat indikace a kontraindikace saunování na konkrétním příkladu Praktické předvedení
c Předvést správný postup poskytnutí první pomoci (při mdlobě) Praktické předvedení
d Popsat zajištění základních životních funkcí a komunikaci s Integrovaným záchranným systémem Ústní ověření
e Vysvětlit rozdíly mezi saunováním dětí (skupinové saunování) a saunováním dospělých Ústní ověření
f Popsat možnosti saunování ZTP občanů a osob pod lékařským dozorem Ústní ověření
g Popsat důležitost dodržování pitného režimu před, po a během saunování u dětí a dospělých Ústní ověření
h Popsat důležitost správného stravování v režimu saunování před a po saunování, zejména u dětí Ústní ověření
i Popsat odlišnosti při saunování těhotných včetně poskytnutí první pomoci Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zajišťování ekonomického provozu veřejné sauny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit výdajové položky provozu sauny Ústní ověření
b Vysvětlit příjmové položky provozu sauny Ústní ověření
c Předvést vyplnění příjmového a výdajového dokladu Praktické předvedení
d Předvést práci s pokladním systémem a EET při prodeji vstupného Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na jednotku práce v NSP: https://nsp.cz/jednotka-prace/obsluha-sauny-pro-deti-a- )

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování profesních kvalifikací.

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo možné vytvářet dostatečné počty různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

Týká se kompetencí:

Orientace v předpisech pro provoz sauny

Dodržování stavebních a technických požadavků pro provoz sauny

Ovládání topidla a strojního zařízení sauny

Při posuzování kvality výkonu uchazeče při zkoušce se doporučuje hodnotit podle těchto kritérií:

 1. Kvalita provedené práce a znalost návaznosti jednotlivých pracovních postupů.

 2. Dodržení požadavků zadání, pokynů výrobců zařízení a dodržování předpisů BOZP.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe při výkonu činnosti spojené s provozem veřejné sauny a zároveň úspěšné absolvování kurzu první pomoci v rozsahu minimálně 20 vyučovacích hodin.

 2. Vyšší odborné vzdělání a alespoň 5 let odborné praxe při výkonu činnosti spojené s provozem veřejné sauny a zároveň úspěšné absolvování kurzu první pomoci v rozsahu minimálně 20 vyučovacích hodin.

 3. Vysokoškolské vzdělání a alespoň 5 let odborné praxe při výkonu činnosti spojené s provozem veřejné sauny a zároveň úspěšné absolvování kurzu první pomoci v rozsahu minimálně 20 vyučovacích hodin.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pracoviště musí umožňovat praktické předvedení veškerých technologických postupů obsažených v hodnoticím standardu, tzn. se zdrojem elektrické energie 230 V. Praktická zkouška je prováděna v prostorách schválených k provozování veřejné sauny.

Vybavení veřejné sauny:

 • potírna s topidlem

 • ovládání (regulace topidla)

 • ochlazovna (možnosti a nebo kombinace - ochlazovací bazének, ochlazovací vědra, sprchy)

 • odpočívárna vybavena lehátky

 • recepce (odbavování zákazníků, doplňkový prodej občerstvení, výdej klíčů od šatních skříněk, výdej ručníků a prostěradel)

 • šatna

 

Na pracovišti musí být k dispozici:

 • dokumentace pro hodnocenou činnost – diagram mikroklimatu, technické předpisy v aktuálním znění

 • osobní ochranné pracovní pomůcky dle předpisů BOZP

 • prádlo (osušky, prostěradla)

 • pomůcky k přezkoušení z první pomoci (lékárnička - nůžky chirurgické, pinzeta anatomická, rouška resuscitační (vhodnější resuscitační maska), šátek trojcípý, zaškrcovadlo šíře 6 cm, špendlík zavírací, peroxid vodíku, gázové kompresy sterilní, náplast cívková 2 druhy, náplast s polštářkem (rychloobvaz, obinadlo elastické š. 8, 10 a 12 cm, obvaz hotový sterilní č. 2 a č. 3, dezinfekce na kůži, oční voda, sada ústních vzduchovodů - doporučené vybavení, defibrilátor - doporučené vybavení.

 • příslušné předpisy, zákony a vyhlášky (v listinné podobě po 1 ks): zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2011 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 238/2011 Sb., o hygienických požadavcích na bazény a koupaliště, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb, o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 • figurant - zajistí AOs

 • zkušební místnost

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro uskutečnění zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 15 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 4 až 5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Doba trvání písemné části zkoušky, formou testu, jednoho uchazeče je 30 minut. Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Město Rokycany - Moravec Jaroslav, Ing., ředitel organizace

Služba města Benešov nad Ploučnicí - Košnar Pavel, Ing., ředitel organizace

Aqua Viva, s. r. o. - Kouba Jiří, Ing., jednatel

Aquapark Beroun, a. s. - Marx Antonín, Mgr., ředitel organizace