Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie
Povolání: Pracovník výroby nálevů pro sterilovanou zeleninu a ovoce
Platnost standardu: Od 27.10.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příjem a skladování surovin a přísad pro přípravu nálevů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat jakostní parametry vstupních surovin Ústní ověření
b Posoudit jakostní parametry zpracovávané suroviny, označení šarže dodávky a zaznamenat údaje do evidenčního formuláře Praktické předvedení a ústní ověření
c Přijmout a skladovat suroviny a přísady pro přípravu nálevů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava nálevů pro sterilovanou zeleninu a ovoce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodnou recepturu Praktické předvedení a ústní ověření
b Nastavit na automatickém dávkovači množství základních surovin, spustit čerpadla a míchadlo nálevu Praktické předvedení
c Navážit a nadávkovat ostatní přísady pro výrobu nálevů dle receptury Praktické předvedení
d Odebrat vzorek nálevu pro laboratorní rozbor, v případě nevyhovujícího výsledku laboratorní analýzy dopočítat korekci složení nálevu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nastavení dopravních cest nálevů k výrobním linkám

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a zkontrolovat dopravní cestu nálevu do zásobníku Praktické předvedení a ústní ověření
b Přečerpat nálev do zásobníku Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Vedení provozní evidence při výrobě nálevů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat požadované údaje o míchání nálevu do výrobní knihy Praktické předvedení
b Evidovat množství základních surovin pro výrobu daného nálevu Praktické předvedení
c Zaznamenat požadované údaje o použitých šaržích surovin a přísad do výrobní knihy Praktické předvedení
d Porovnat aktuální zásoby surovin a přísad s potřebou týdenního plánu výroby nálevů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění hygienicko-sanitačních činností při výrobě nálevů pro sterilovanou zeleninu a ovoce, dodržování sanitačních postupů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést sanitaci stanice míchání nálevů v souladu se sanitačním řádem konkrétního zařízení Praktické předvedení
b Provést sanitaci dopravních cest nálevů v souladu se sanitačním řádem konkrétního zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin v konzervárenském průmyslu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat hygienické předpisy, osobní hygienu a zásady bezpečnosti potravin Praktické předvedení
b Používat pracovní oděv a ochranné pomůcky Praktické předvedení
c Dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny práce a ochrany zdraví při práci a požární prevence Praktické předvedení
d Rozlišovat specifická bezpečnostní rizika související s manipulací se strojním vybavením a s výkonem pracovních činností při výrobě nálevů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://www.nsp.cz/jednotka-prace/konzervar#zdravotni-zpusobilost).

Ověřování bude spojeno s navazujícími činnostmi vedoucími k výrobě 1 určeného nálevu pro sterilovanou zeleninu a 1 určeného nálevu pro sterilované ovoce.

Při ověřování kompetencí zejména formou praktického předvedení zkoušející dále sleduje dodržování BOZP, PO a hygienicko-sanitačních principů.

Při hodnocení je posuzováno rovněž hospodárné využívání surovin, dodržování ekologických principů při výrobě, bezpečné provádění všech úkonů a časové zvládání jednotlivých operací.

Pracovní oděv a obuv si uchazeč přinese vlastní.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro potravinářství a krmivářství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

FRUKOLIS, a. s., Kardašova Řečice

SEVEROFRUKT, akciová společnost Travčice

LINEA NIVNICE, a. s.

EFKO CZ, s. r. o., Veselí nad Lužnicí