Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Platnost standardu: Od 1.12.2015 do 20.10.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v zásadách BOZP, PO, životního prostředí a právních předpisech v komplexním pneuservisu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientace v zásadách BOZP a PO v oblasti servisu (oprav vozidel a pneumatik) Ústní ověření
b Popsat možná rizika poškození zdraví při práci na vozidlech, manipulaci s pneumatikami a pobytu v hlučném prostředí a zvolit adekvátní ochranné pomůcky Písemné a ústní ověření
c Použít osobní ochranné pracovní pomůcky v průběhu zkoušky Praktické předvedení
d Dodržet zásady požární ochrany a provést bezpečnou manipulaci s vulkanizačními látkami v průběhu zkoušky Praktické předvedení a ústní ověření
e Orientovat se v zásadách nakládání s odpady, charakterizovat je, třídit a navrhnout další využití nebo ekologickou likvidaci Ústní ověření
f Orientovat se v podmínkách stanovených vyhláškou o schvalování technické způsobilosti a podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba pracovního postupu při demontáži kol z motorových vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat typy zvedáků, způsob jejich bezpečného použití a obsluhy Ústní ověření
b Charakterizovat způsoby a důvody rozdílného zvedání vozidel Ústní ověření
c Popsat způsoby uchycení kol a postup jejich odborné demontáže Ústní ověření
d Popsat postup odborné demontáže kol, jejich uchycení na náboji nápravy a provést odbornou demontáž určeného kola osobního vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Demontáž pláště z ráfku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat stroje a zařízení potřebná k provedení demontáže pláště Ústní ověření
b Charakterizovat druhy disků a ráfků kol Ústní ověření
c Charakterizovat vliv správné demontáže patky pláště z dosedací plochy ráfku, s ohledem na bezpečný provoz a životnost pneumatiky Ústní ověření
d Provést demontáž pláště z ráfku za dodržení technologických a bezpečnostních podmínek (vypuštění vzduchu, správné nastavení montážní hlavice …) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž pláště na ráfek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést obsluhu montážního stroje s pomocným ramenem, popsat a vysvětlit hlavní části, příslušenství a speciální nářadí Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést odbornou montáž pláště na ráfek, popis a montáž pryžového ventilu, pravidel jeho výměny a příčiny jeho poškození Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat zásady huštění pneumatik husticím manometrem Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu vyvážení kola určeného vozidla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat význam vyvážení pro správný provoz pneumatiky, charakterizovat možné závady na plášti a podvozku při nesprávném vyvážení Písemné a ústní ověření
b Popsat typy a způsob vyvážení pneumatiky, výběr a umístění vyvažovacího závaží Ústní ověření
c Popsat rozdíly mezi vyvážením statickým a dynamickým Ústní ověření
d Provést vyvážení pneumatiky na vyvažovacím stroji, umístění a připevnění závaží na ráfek/disk, popsat tři nejzávažnější a nejčastější chyby při vyvažování pneumatiky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba pracovního postupu při montáži kola na nápravu určeného vozidla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné pomůcky a nářadí pro zpětnou montáž kol na motorové vozidlo Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést zpětnou montáž kol na motorové vozidlo, ošetření náboje a dosedací plochy kol Praktické předvedení a ústní ověření
c Orientovat se v pravidlech použití momentového klíče pro dotažení matic nebo šroubů kol Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Doporučení nejvhodnějšího typu a druhu pneumatik pro jednotlivá motorová a přípojná vozidla s ohledem na zákonné předpisy, doporučení výrobce a požadavky provozovatele

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vliv pneumatik na jízdní vlastnosti vozidla, jeho bezpečnost, ekonomiku provozu, komfort a hlučnost, přenos síly na vozovku, brzdné schopnosti a chování na různém povrchu vozovky Písemné a ústní ověření
b Uvést předpisy a zákonné normy stanovující způsob používání pneumatik na vozidlech při provozu na pozemních komunikacích, zejména s ohledem na klimatické podmínky, rozměr a konstrukci pláště, nosnost a rychlost vozidla Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit kódy, symboly, popisy a označení uváděná výrobcem na plášti (rozměry, rychlost, nosnost, použití, údaje o dalších vlastnostech pneumatiky) Písemné a ústní ověření
d Doporučit nejvhodnější kategorii a typ pláště pro dané vozidlo a typ podle jeho výkonových a jízdních parametrů, způsobu používání a charakteru provozu Praktické předvedení a ústní ověření
e Definovat požadavky na provoz pneumatiky dle zákona a technického průkazu výrobce vozidla Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v konstrukci a technologii výroby pláště osobního vozidla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé částí kompletu pneumatiky dle ČSN 63 1001 Písemné a ústní ověření
b Popsat rozdíl konstrukcí pláště diagonální a radiální, možné výhody a nevýhody, pojmenovat konstrukční skladbu pláště dle druhu provozu a povrchu vozovky Písemné a ústní ověření
c Popsat technologie výroby pláště, použité materiály a jejich význam pro správnou funkci pneumatiky na vozidle Písemné a ústní ověření
d Popsat možné výrobní vady pneumatik a jejich projevy včetně vlivu na chování vozidla při jízdě (nerovnoměrnost kostry; výrobní separace;…) Písemné a ústní ověření
e Popsat jednotlivé části kompletu kola dle ČSN 63 1001 Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posouzení technického stavu pneumatik

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat jednotlivé části pláště a jejich význam pro bezpečnou funkci pneumatiky, určit místa na plášti, která jsou možná pro opravu poškození, aniž by došlo k omezení bezpečné funkce pneumatiky a provozu vozidla a určit místa, která nelze opravovat Písemné a ústní ověření
b Pojmenovat druhy oprav plášťů a jejich možné renovace Písemné ověření
c Zvolit vhodný opravný materiál, zařízení a technologii opravy průpichu v koruně u radiálního pláště Praktické předvedení a ústní ověření
d Zvolit vhodný materiál, zařízení a technologii opravy, průrazu v bočnici vzorového diagonálního pláště Praktické předvedení a ústní ověření
e Definovat podmínky stavu kostry pláště pro možnost protektorování Písemné ověření
f Popsat podmínky a zásady možného prohloubení dezénu nákladních plášťů Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zjišťování vad či poškození pneumatik a jejich oprava

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možné provozní vady pneumatik a jejich projevy Písemné a ústní ověření
b Pojmenovat vyobrazené vady pláště a jejich charakteristiky dle reklamačních standardů Písemné a ústní ověření
c Určit druh poškození na vzorcích poškozených,vadných plášťů a přípustnost dalšího použití Praktické předvedení a ústní ověření
d Opravit za studena osobní radiální plášť v koruně po průpichu Praktické předvedení
e Opravit za studena diagonální plášť v bočnici po průrazu Praktické předvedení
f Připravit kostru nákladního pláště 22,5" (palce) na opravu vulkanizací za tepla a popsat technologický postup navazující vulkanizace Praktické předvedení
g Posoudit na dvou vzorcích plášťů možnost opravy poškození a určit metodu opravy studenou /tepelnou vulkanizací, a stanovit odpovídající opravné materiály a postup Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola monitoringu tlaku v pneumatikách vozidla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat principy monitoringu tlaku v pneumatikách Ústní ověření
b Provést kontrolu funkčnosti monitoringu tlaku v pneumatikách u zkušebního vozidla Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Určení příčiny nepravidelného opotřebení pneumatik

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit z předložených 3 vzorků nepravidelné opotřebení pneumatiky způsobené vadou tlumičů Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit z předložených vzorků nepravidelné opotřebení pneumatiky způsobené chybnou geometrií Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit z předložených vzorků nepravidelné opotřebení pneumatiky způsobené vůlí v zavěšení kol Praktické předvedení a ústní ověření
d Určit z předložených vzorků nepravidelné opotřebení pneumatiky způsobené nerovnoměrným účinkem brzd Praktické předvedení a ústní ověření
e Určit z předložených vzorků nepravidelné opotřebení pneumatiky způsobené vůle ložiska kola Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v autodatech konstrukčních dílů a pneumatik

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést náhodné vyhledání technických údajů dílů a pneumatik Praktické předvedení
b Provést vyhledání technických údajů se správnou specifikací pneumatik pro zadané vozidlo s ohledem na bezpečnost jízdy, životnost a ekonomický provoz Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Seřízení geometrie podvozku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat v manuálu či přístroji data geometrie k měřenému vozidlu Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat přípravné kroky na vozidle před zahájením měření kontroly geometrie na vozidle Písemné ověření
c Identifikovatpřípadné vadné díly podvozku a provést jejich výměnu na měřeném vozidle Praktické předvedení
d Změřit a nastavit geometrie přistaveného vozidla podle parametrů výrobce Praktické předvedení a ústní ověření
e Použít diagnostický přístroj k nastavení parametrů, podle požadavku výrobce pro daný typ vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výměna součástí zavěšení kol

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat vadnou součást zavěšení kol přední nápravy (čepy; silentbloky …) Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyměnit vadnou součást zavěšení kol Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v konstrukci a činnosti brzdové soustavy motorových vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy provedení brzdových soustav motorových vozidel Písemné ověření
b Popsat principy posilovačů brzd vozidel Písemné ověření
c Popsat principy činnosti ABS vozidel Písemné ověření
d Popsat principy činnosti ADSR vozidel Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provedení opravy brzd na motorovém vozidle

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyměnit kotouče a segmenty na přední nápravě zkušebního vozidla Praktické předvedení
b Vyměnit kotouče a segmenty nebo bubny a čelisti zadní nápravy zkušebního vozidla Praktické předvedení
c Vyměnit brzdovou kapalinu a odvzdušnění brzdového systému zkušebního vozidla Praktické předvedení
d Popsat zásady testu brzd na válcové zkušebně brzd Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=102482&kod_sm1=37).

Vstupním předpokladem uchazeče o zkoušku je oprávnění k řízení vozidel skupiny „B“.

 

Při ověřování kriterií formou praktického předvedení je nutné přihlížet k:

- dodržování pravidel BOZP,PO a hygieny práce

- používání ochranných pomůcek

- nakládání s odpady

- pochopení a dodržování technologických postupů

- jestliže nebude zkušební vozidlo vykazovat vady potřebné pro výkonání zkoužky u některých kompetencí, připraví autorizovaná osoba jejich simulaci

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  • Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na konstrukci a opravy motorových vozidel a alespoň 5 let odborné praxe v opravárenských nebo vzdělávacích nebo řídicích činnostech v oblasti oprav vozidel, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
  • Vyšší odborné vzdělání zaměřené na konstrukci a opravy motorových vozidel a alespoň 5 let odborné praxe v opravárenských nebo vzdělávacích nebo řídicích činnostech v oblasti oprav vozidel, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
  • Vysokoškolské vzdělání zaměřené na konstrukci motorových vozidel a alespoň 5 let odborné praxe v opravárenských nebo vzdělávacích nebo řídicích činnostech v oblasti oprav vozidel, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Požadavky na materiálně-technické zázemí:

- dílenské prostory splňující požadavky na činnost komplexního pneuservisu osobních vozidel,které splňují požadavky na servis, opravy a údržbu těchto vozidel s ohledem na bezpečnost, hygienu a ekologii.

- ochranné pracovní pomůcky

- elektronické příručky oprav opravovaných značek vozidel

- elektronický katalog náhradních dílů

- přístup do aktualizace technické dokumentace

- návody k obsluze servisních zařízení

- příslušné osobní vozidlo pro zadání zkoušky

- samostatná kola

- zařízení pro demontáž pneumatik včetně doporučených přípravků, nástavců a speciálního nářadí

- vyvažovací stroj včetně sad přípravků na uchycení kol

- nářadí pro upevňování vyvažovacích závaží

- materiály na opravy poškození pneumatik

- montážní pasta, páky, přípravky na montáž ventilků

- duše, bezdušové pneumatiky a ventilky

- elektronické zařízení na měření a seřízení sbíhavosti

- náhradní díly pro opravy brzd, řízení a podvozku

- diagnostický přístroj pro vyčtení závad z řídicí jednotky

-zařízení na dodávku stlačeného vzduch a měření tlaku v pneumatikách

- ruční nářadí, kalibrovaný momentový klíč, pneumatické nářadí/utahovák/

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 14 až 16 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška je rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

PNEU Šafránek, s. r. o.

Chára sport PNEU, a. s.

Jursa Miroslav Ing.