Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Platnost standardu: Od 1.12.2015 do 20.10.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v zásadách BOZP, PO, životního prostředí a právních předpisech v komplexním pneuservisu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientace v zásadách BOZP a PO v oblasti servisu (oprav vozidel a pneumatik) Ústní ověření
b Popsat možná rizika poškození zdraví při práci na vozidlech, manipulaci s pneumatikami a pobytu v hlučném prostředí a zvolit adekvátní ochranné pomůcky Písemné a ústní ověření
c Použít osobní ochranné pracovní pomůcky v průběhu zkoušky Praktické předvedení
d Dodržet zásady požární ochrany a provést bezpečnou manipulaci s vulkanizačními látkami v průběhu zkoušky Praktické předvedení a ústní ověření
e Orientovat se v zásadách nakládání s odpady, charakterizovat je, třídit a navrhnout další využití nebo ekologickou likvidaci Ústní ověření
f Orientovat se v podmínkách stanovených vyhláškou o schvalování technické způsobilosti a podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba pracovního postupu při demontáži kol z motorových vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat typy zvedáků, způsob jejich bezpečného použití a obsluhy Ústní ověření
b Charakterizovat způsoby a důvody rozdílného zvedání vozidel Ústní ověření
c Popsat způsoby uchycení kol a postup jejich odborné demontáže Ústní ověření
d Popsat postup odborné demontáže kol, jejich uchycení na náboji nápravy a provést odbornou demontáž určeného kola osobního vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Demontáž pláště z ráfku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat stroje a zařízení potřebná k provedení demontáže pláště Ústní ověření
b Charakterizovat druhy disků a ráfků kol Ústní ověření
c Charakterizovat vliv správné demontáže patky pláště z dosedací plochy ráfku, s ohledem na bezpečný provoz a životnost pneumatiky Ústní ověření
d Provést demontáž pláště z ráfku za dodržení technologických a bezpečnostních podmínek (vypuštění vzduchu, správné nastavení montážní hlavice …) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž pláště na ráfek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést obsluhu montážního stroje s pomocným ramenem, popsat a vysvětlit hlavní části, příslušenství a speciální nářadí Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést odbornou montáž pláště na ráfek, popis a montáž pryžového ventilu, pravidel jeho výměny a příčiny jeho poškození Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat zásady huštění pneumatik husticím manometrem Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu vyvážení kola určeného vozidla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat význam vyvážení pro správný provoz pneumatiky, charakterizovat možné závady na plášti a podvozku při nesprávném vyvážení Písemné a ústní ověření
b Popsat typy a způsob vyvážení pneumatiky, výběr a umístění vyvažovacího závaží Ústní ověření
c Popsat rozdíly mezi vyvážením statickým a dynamickým Ústní ověření
d Provést vyvážení pneumatiky na vyvažovacím stroji, umístění a připevnění závaží na ráfek/disk, popsat tři nejzávažnější a nejčastější chyby při vyvažování pneumatiky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba pracovního postupu při montáži kola na nápravu určeného vozidla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné pomůcky a nářadí pro zpětnou montáž kol na motorové vozidlo Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést zpětnou montáž kol na motorové vozidlo, ošetření náboje a dosedací plochy kol Praktické předvedení a ústní ověření
c Orientovat se v pravidlech použití momentového klíče pro dotažení matic nebo šroubů kol Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Doporučení nejvhodnějšího typu a druhu pneumatik pro jednotlivá motorová a přípojná vozidla s ohledem na zákonné předpisy, doporučení výrobce a požadavky provozovatele

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vliv pneumatik na jízdní vlastnosti vozidla, jeho bezpečnost, ekonomiku provozu, komfort a hlučnost, přenos síly na vozovku, brzdné schopnosti a chování na různém povrchu vozovky Písemné a ústní ověření
b Uvést předpisy a zákonné normy stanovující způsob používání pneumatik na vozidlech při provozu na pozemních komunikacích, zejména s ohledem na klimatické podmínky, rozměr a konstrukci pláště, nosnost a rychlost vozidla Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit kódy, symboly, popisy a označení uváděná výrobcem na plášti (rozměry, rychlost, nosnost, použití, údaje o dalších vlastnostech pneumatiky) Písemné a ústní ověření
d Doporučit nejvhodnější kategorii a typ pláště pro dané vozidlo a typ podle jeho výkonových a jízdních parametrů, způsobu používání a charakteru provozu Praktické předvedení a ústní ověření
e Definovat požadavky na provoz pneumatiky dle zákona a technického průkazu výrobce vozidla Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v konstrukci a technologii výroby pláště osobního vozidla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé částí kompletu pneumatiky dle ČSN 63 1001 Písemné a ústní ověření
b Popsat rozdíl konstrukcí pláště diagonální a radiální, možné výhody a nevýhody, pojmenovat konstrukční skladbu pláště dle druhu provozu a povrchu vozovky Písemné a ústní ověření
c Popsat technologie výroby pláště, použité materiály a jejich význam pro správnou funkci pneumatiky na vozidle Písemné a ústní ověření
d Popsat možné výrobní vady pneumatik a jejich projevy včetně vlivu na chování vozidla při jízdě (nerovnoměrnost kostry; výrobní separace;…) Písemné a ústní ověření
e Popsat jednotlivé části kompletu kola dle ČSN 63 1001 Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posouzení technického stavu pneumatik

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat jednotlivé části pláště a jejich význam pro bezpečnou funkci pneumatiky, určit místa na plášti, která jsou možná pro opravu poškození, aniž by došlo k omezení bezpečné funkce pneumatiky a provozu vozidla a určit místa, která nelze opravovat Písemné a ústní ověření
b Pojmenovat druhy oprav plášťů a jejich možné renovace Písemné ověření
c Zvolit vhodný opravný materiál, zařízení a technologii opravy průpichu v koruně u radiálního pláště Praktické předvedení a ústní ověření
d Zvolit vhodný materiál, zařízení a technologii opravy, průrazu v bočnici vzorového diagonálního pláště Praktické předvedení a ústní ověření
e Definovat podmínky stavu kostry pláště pro možnost protektorování Písemné ověření
f Popsat podmínky a zásady možného prohloubení dezénu nákladních plášťů Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zjišťování vad či poškození pneumatik a jejich oprava

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možné provozní vady pneumatik a jejich projevy Písemné a ústní ověření
b Pojmenovat vyobrazené vady pláště a jejich charakteristiky dle reklamačních standardů Písemné a ústní ověření
c Určit druh poškození na vzorcích poškozených,vadných plášťů a přípustnost dalšího použití Praktické předvedení a ústní ověření
d Opravit za studena osobní radiální plášť v koruně po průpichu Praktické předvedení
e Opravit za studena diagonální plášť v bočnici po průrazu Praktické předvedení
f Připravit kostru nákladního pláště 22,5" (palce) na opravu vulkanizací za tepla a popsat technologický postup navazující vulkanizace Praktické předvedení
g Posoudit na dvou vzorcích plášťů možnost opravy poškození a určit metodu opravy studenou /tepelnou vulkanizací, a stanovit odpovídající opravné materiály a postup Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola monitoringu tlaku v pneumatikách vozidla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat principy monitoringu tlaku v pneumatikách Ústní ověření
b Provést kontrolu funkčnosti monitoringu tlaku v pneumatikách u zkušebního vozidla Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Určení příčiny nepravidelného opotřebení pneumatik

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit z předložených 3 vzorků nepravidelné opotřebení pneumatiky způsobené vadou tlumičů Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit z předložených vzorků nepravidelné opotřebení pneumatiky způsobené chybnou geometrií Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit z předložených vzorků nepravidelné opotřebení pneumatiky způsobené vůlí v zavěšení kol Praktické předvedení a ústní ověření
d Určit z předložených vzorků nepravidelné opotřebení pneumatiky způsobené nerovnoměrným účinkem brzd Praktické předvedení a ústní ověření
e Určit z předložených vzorků nepravidelné opotřebení pneumatiky způsobené vůle ložiska kola Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v autodatech konstrukčních dílů a pneumatik

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést náhodné vyhledání technických údajů dílů a pneumatik Praktické předvedení
b Provést vyhledání technických údajů se správnou specifikací pneumatik pro zadané vozidlo s ohledem na bezpečnost jízdy, životnost a ekonomický provoz Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Seřízení geometrie podvozku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat v manuálu či přístroji data geometrie k měřenému vozidlu Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat přípravné kroky na vozidle před zahájením měření kontroly geometrie na vozidle Písemné ověření
c Identifikovatpřípadné vadné díly podvozku a provést jejich výměnu na měřeném vozidle Praktické předvedení
d Změřit a nastavit geometrie přistaveného vozidla podle parametrů výrobce Praktické předvedení a ústní ověření
e Použít diagnostický přístroj k nastavení parametrů, podle požadavku výrobce pro daný typ vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výměna součástí zavěšení kol

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat vadnou součást zavěšení kol přední nápravy (čepy; silentbloky …) Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyměnit vadnou součást zavěšení kol Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v konstrukci a činnosti brzdové soustavy motorových vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy provedení brzdových soustav motorových vozidel Písemné ověření
b Popsat principy posilovačů brzd vozidel Písemné ověření
c Popsat principy činnosti ABS vozidel Písemné ověření
d Popsat principy činnosti ADSR vozidel Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provedení opravy brzd na motorovém vozidle

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyměnit kotouče a segmenty na přední nápravě zkušebního vozidla Praktické předvedení
b Vyměnit kotouče a segmenty nebo bubny a čelisti zadní nápravy zkušebního vozidla Praktické předvedení
c Vyměnit brzdovou kapalinu a odvzdušnění brzdového systému zkušebního vozidla Praktické předvedení
d Popsat zásady testu brzd na válcové zkušebně brzd Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=102482&kod_sm1=37).

Vstupním předpokladem uchazeče o zkoušku je oprávnění k řízení vozidel skupiny „B“.

 

Při ověřování kriterií formou praktického předvedení je nutné přihlížet k:

- dodržování pravidel BOZP,PO a hygieny práce

- používání ochranných pomůcek

- nakládání s odpady

- pochopení a dodržování technologických postupů

- jestliže nebude zkušební vozidlo vykazovat vady potřebné pro výkonání zkoužky u některých kompetencí, připraví autorizovaná osoba jejich simulaci

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

PNEU Šafránek, s. r. o.

Chára sport PNEU, a. s.

Jursa Miroslav Ing.