Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo kultury
Skupina oborů: Umění a užité umění
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických postupech a profesi výroby 3D animace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit funkce a kompetence jednotlivých členů týmu ve studiu 3D animovaného filmu Ústní ověření
b Popsat a vysvětlit výrobu 3D animovaného filmu Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Orientace v normách a technologických postupech výroby 3D animace s využitím techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít, nastudovat a otestovat podklady pro vytvoření layoutu, analyzovat obrazový scénář (toryboard). Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit vhodné nastavení projektu ve vybraném 3D programu pro práci - použít adresářovou strukturu projektu pro jednotlivé soubory scény Praktické předvedení
c Provést v příslušném animačním programu základní pózy, časování a kompozici do kamery podle zadání Praktické předvedení
d Zkontrolovat funkčnost všech animovaných a vizuálních objektů, zvukových stop, nutných k realizaci zadání Praktické předvedení a ústní ověření
e Zvolit správné pojmenování a ukládání scén, objektů, textur, výstupů Praktické předvedení
f Zkompletovat layouty jednotlivých záběrů do video souboru a uložit verzi pro další zpracování Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Výroba layoutu, animační příprava pro 3D animaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat technický scénář Vypracování zadané práce
b Vytvořit animaci postavy pro video formát Vypracování zadané práce
c Prezentovat technická scénář a animaci postavy pro video formát Ústní obhajoba přinesené práce
d Nastavit program dle zadaných kritérií - velikost výstupního formátu, délky záběru, kamery, zvukové stopy, FPS Praktické předvedení
e Zpracovat tři zadané záběry o maximální délce 200 oken (frames) Praktické předvedení
f Provést v příslušném animačním programu základní pózy, časování a kompozici do kamery podle zadání Praktické předvedení
g Navrhnout a vhodnou formou odprezentovat (skica, video) pohybové řešení záběrů na základě obrazového scénáře Praktické předvedení
h Zkompletovat layouty jednotlivých záběrů do video souboru a uložit nové verze pro další zpracování Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Výroba klíčových póz 3D animace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat tři záběry dle zhotoveného layoutu do hlavních póz (key poses) a zvolit vhodnou metodu tvorby póz v čase (od pózy k póze/Pose-to-Pose, přímo vpřed/Straight Ahead nebo kombinací) na základě charakteru záběru a odůvodnit takové řešení Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat hrubou animaci především s využitím principů předjímání (anticipation), scéna (staging), časování (timing), dotah a překryv pohybu (follow through/overlapping), náběh, doběh (slow in-out), nadsázka (exaggaration), charisma (appeal) Praktické předvedení
c Zkompletovat hrubou animaci (blocking) jednotlivých záběrů do video souboru a uložit verzi pro další zpracování Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Finalizace 3D animace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat tři záběry dle hrubé animace (blocking) do plynulé fáze pohybu (spline, polish) a přidat do záběru detaily a kvalitativní elementy v kontextu základních principů zploštění, natahování (squash and stretch), pohyb v křivce (arcs), sekundární animace (secondary action) Praktické předvedení
b Zkontrolovat a vyčistit animační křivky v křivkovém editoru (graph, curve editor) a vytvořit archiv projektu (komprimovaný soubor s veškerým obsahem práce) Praktické předvedení
c Zkompletovat finální podobu tří záběrů do jednoho videosouboru a odezvdat kompletní výstupy animací dle zadaných kritérií k posouzení (reference, layout, blocking, polish) s archivem projektu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Minimálně 14 dnů před zahájením vlastního ověřování uchazeč obdrží od autorizované osoby technický scénář v rozsahu 3 záběrů celkové délky jednoho záběru od 7 do 10 vteřin s tématem animace jednoho charakteru (figura), popis charakteristiky figury, voiceover (zvukový záznam a jeho výpis), popis filmového stylu animace, námět na charakterovou animaci s jednou figurou a animovatelný model figury v adresářové struktuře projektu.

Pro splnění kompetencí Výroba layoutu, animační příprava pro 3D animaci uchazeč před zahájením zkoušky samostatně doma vytvoří animaci postavy pro video formát a odprezentuje ho před zkušební komisí, dále nastaví program dle zadaných kritérií, zpracuje tři záběry dle zadání a nastaví základní pózy jednoho charakteru (figury), rozvrhne a zhotoví layouty (dispozice) jednotlivých záběrů do video souboru.

Pro splnění vlastního ověřování domácí práce uchazeč odprezentuje autorizovné osobě technický scénář a tvorbu animace postavy pro video formát.

Pro splnění kompetencí Výroba klíčových póz 3D animace uchazeč zpracuje tři záběry dle zhotovených layoutů a zkompletuje hrubou animaci.

Pro splnění kompetencí Finalizace 3D animace uchazeč zpracuje tři záběry dle hrubé animace do plynulé fáze pohybu, přidá do záběru detaily a zkontroluje a vyčistí animační křivky. Všechny tři záběry zkompletuje do jednoho video souboru.

 

Při hodnocení práce uchazeče je kladen důraz zejména na:

  • dodržení technického scénáře dle zadání,

  • dodržení stylu, charakteru a kvality animace.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro kulturu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Alkay Animation Prague, s. r. o.

Bohemian Multimedia, spol. s r. o.

Pavel Hruboš, OSVČ

ANOMALIA, z. s.