Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Hodnotitel vína
Platnost standardu: Od 19.6.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Posouzení vzhledu, vůně a chuti roztoku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat barvu Praktické předvedení
b Identifikovat čirost a perlení Praktické předvedení
c Identifikovat vůně Praktické předvedení
d Rozlišit intenzitu vůně Praktické předvedení
e Identifikovat chuť a ověřit prahovou citlivost Praktické předvedení
f Rozpoznat stejné vzorky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Senzorické posuzování vín

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Seřadit série vín podle intenzity cukru a kyselin Praktické předvedení
b Určit rozdíl v po sobě předložených vzorcích Praktické předvedení
c Určit odpovídající deklaraci předkládaného vzorku vína Praktické předvedení
d Rozpoznat a určit chorobu nebo vadu ve víně Praktické předvedení
e Ohodnotit víno body a slovně popsat Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Prokázání znalostí ze základů chemie a mikrobiologie vína

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní oxidanty a antioxidanty ve víně Písemné ověření
b Uvést rozdíl mezi celkovým obsahem oxidu siřičitého a obsahem volného oxidu siřičitého ve víně Písemné ověření
c Uvést základní kyseliny ve víně Písemné ověření
d Uvést příklady kvasinek a bakterií ve víně Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Prokázání znalostí z vinařské technologie a legislativy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost technologických postupů u bílých, růžových a červených vín; perlivých a šumivých vín Písemný test
b Prokázat znalost vinařské legislativy ve vztahu k třídění vín a omezení při jejich produkci Písemný test
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Prokázání znalostí z pěstování révy vinné

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní způsoby vedení révy Ústní ověření
b Uvést základní charakteristiky odrůd révy vinné pěstovaných v ČR Ústní ověření
c Uvést způsoby pěstování révy včetně způsobů péče o půdu ve vinicích Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

V kompetenci Posouzení vzhledu, vůně a chuti roztoku a v kompetenci Senzorické posuzování vín se jedná o senzorické zkoušky, které se skládají z dílčích částí, tj. ověřování chuťových, čichových a zrakových schopností osob (uchazečů o zkoušku) pro posuzování vína zejména chuti, vůně, vzhledu, barvy a zákalu. V této souvislosti je třeba respektovat normy týkající se senzorického hodnocení vína ČSN ISO 8586-2, ČSN ISO 8587:1993, ČSN 56 0032 část 2.

U kompetence Posouzení vzhledu, vůně a chuti roztoku budou zkušební vzorky připraveny následujícím způsobem:

Pro posouzení vzhledu bude připravena desetičlenná řada roztoků o postupně vzrůstající intenzitě barvy.

V případě posouzení vůně bude uchazečům předloženo deset druhů vůní, zahrnující koření, ovocné vůně, pochutiny a pachy.

Při posouzení chuti roztoku bude úkolem uchazečů identifikovat sedm základních chutí, to je kyselou, hořkou, slanou, sladkou, umami, kovovou a svíravou.

 

U kompetence Senzorické posuzování vín musí uchazeč v kritériu a) identifikovat intenzitu cukrů a kyselin u dvou sérií vín, vždy po pěti vzorcích.

V kritériu d) bude uchazeč připraven určit ze 14 vzorků víno bez vad a chorob a vína s následujícími chorobami a vadami vína: po oxidaci, po těkavých látkách, po myšině, po pelargonii, po plísni, po oxidu siřičitém, netypická pro víno vyrobené z hroznů révy vinné, prázdná, zvodnělá, po korku, netypická, neodpovídající označení, po nežádoucích biologických procesech (např.: autolýza kvasnic, sirka, kvasinky rodu Brettanomycess, mléčné kvašení).

V kritériu e) uchazeč ohodnotí víno v souladu s výše zmíněnými normami, použije Stobodové hodnocení (a jemu příslušné tabulky v české verzi) vydané mezinárodní unií Enologů (U.I.OE.) a víno slovně popíše.

 

V kompetenci Prokázání znalostí ze základů chemie a mikrobiologie vína bude využita forma písemného ověření s otevřenými otázkami.

 

V kompetenci Prokázání znalostí z vinařské technologie a legislativy bude využita forma ověření písemným testem s uzavřenými otázkami.

 

Pro toto testování jsou stanovena následující pravidla:

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování profesních kvalifikací

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo možné vytvářet dostatečné počty různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

V kompetenci Prokázání znalostí z vinařské technologie a legislativy je legislativní rámec pro tuto oblast souhrnně i s odkazy zveřejněn v zákoně č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, v platném znění.

 

U kompetence Prokázání znalostí z pěstování révy vinné, v kritériu c) budou ověřovány znalosti uchazeče také v oblastech integrované produkce a bioprodukce.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Unie zaměstnavatelských svazů ČR

Svaz vinařů ČR

Zahradnická fakulta MENDELU se sídlem v Lednici

Vinařství Foukal Rakvice