Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo kultury
Skupina oborů: Publicistika, knihovnictví a informatika
Povolání: Samostatný knihovník
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace na knižním trhu a v produkci ostatních informačních zdrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přiřadit názvy českých a zahraničních nakladatelů k charakteristice jejich publikačního profilu Praktické předvedení
b Určit správné pořadí vydavatelů cizojazyčného pokračujícího díla vydávaného minimálně od roku 1970 do roku zkoušky Praktické předvedení
c Charakterizovat on-line zdroje pro hodnocení atraktivity dokumentů u čtenářů, a to včetně sociálních sítí a internetových portálů Ústní ověření
d Vyhledat 3 knihy vydané v roce předcházejícím roku zkoušky a oceněné některou z českých knižních cen Praktické předvedení
e Zjistit dostupnost 5 českých dokumentů vydaných v roce předcházejícím roku zkoušky (naučná monografie pro dospělé, zvuková kniha, mapa, VŠ skripta, hudebnina) na trhu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Orientace v aktuálně vydávaných titulech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přiřadit identifikátor čísla České národní bibliografie k záznamu konkrétní monografie aktuálně vydané v roce zkoušky Praktické předvedení
b Určit prameny popisu dokumentu na příkladech konkrétních českých děl různých druhů dokumentů vydávaných v České republice a Evropské unii v posledních pěti letech Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zpracování koncepcí, plánů a programů v oblasti knihovnictví a informačních služeb a systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat podle zadání koncepci parametrů anebo podmínek působení knihovny na veřejnost, konkrétní služby nebo jiného případu z oblasti knihovnických a informačních služeb Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat bodový realizační plán k předložené koncepci a odprezentovat je formou desetiminutové prezentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Poskytování bibliografických a rešeršních služeb ze specializovaných zdrojů v knihovnách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat bibliografický záznam pěti monografií na základě zadání různých klíčových údajů v Souborném katalogu České republiky a ve volně přístupném zahraničním souborném katalogu Praktické předvedení
b Vyhledat bibliografické záznamy podle zadaného tématu a uspořádat je podle zadaných obsahových a formálních hledisek Praktické předvedení
c Připravit odpověď podle zadaného faktografického dotazu včetně odkazů na relevantní informační zdroje Praktické předvedení
d Popsat základní rešeršní strategii Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Vytváření bibliografických a faktografických databází

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat obecně strukturu dílčí oborové bibliografické nebo faktografické databáze Ústní ověření
b Popsat rozdíly mezi bibliografickou a faktografickou databází Ústní ověření
c Ověřit popsané rozdíly vyhledáním v bibliografické nebo faktografické databázi na pěti zadaných příkladech. Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Ovládání automatizovaného knihovního systému

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat model automatizovaného knihovního systému, včetně návaznosti agend pro zpracování, zpřístupnění a uchování dokumentu v knihovně Ústní ověření
b Popsat a vysvětlit, jaké typy statistik lze získat z dat automatizovaného knihovního systému a jak je lze použít při hodnocení práce a plánování rozvoje knihovny a uvést jeden modelový příklad z praxe knihoven Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Vyhledávání bibliografických a faktografických informací ze specializovaných zdrojů a jejich ověřování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit selekční údaje v bibliografickém záznamu dvou kartografických dokumentů Praktické předvedení
b Vyhledat bibliografický záznam tří hudebnin v OPAC (Online Public Access Catalogue) Národní knihovny České republiky Praktické předvedení
c Vyhledat zadané digitalizované dílo ve zvolené volně přístupné digitální knihovně rukopisů a starých tisků Praktické předvedení
d Vyhledat ve volně přístupných zdrojích plný text konkrétního paragrafu platného zákona podle zadání Praktické předvedení
e Identifikovat, vyhledat a ověřit ve dvou volně přístupných zdrojích základní biografické údaje o osobnosti, která působila v politice, vědě, kultuře a společnosti v Českých zemích v 19. století Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Formální a obsahová analýza odborného textu, rychlé čtení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit prameny popisu pro obsahovou analýzu české a cizojazyčné odborné monografie Ústní ověření
b Vytvořit biografickou poznámku v autoritním záznamu vztahujícím se k cizojazyčné odborné monografii a uvést zdroje pro tvorbu této poznámky Písemné ověření
c V předepsaném časovém limitu přečíst zadaný odborný text a určit stanovený počet klíčových slov Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Odborná komunikace se čtenáři, uživateli a zákazníky v knihovnách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přizpůsobit styl vedení vstupního pohovoru věkové, vzdělanostní a sociální skupině klienta se soustředěním na podmínky poskytnutí konkrétní knihovnické služby Praktické předvedení
b Popsat komunikační nástroje a postupy používané uživateli s různým typem postižení Ústní ověření
c Odpovědět na vágně/pregnantně formulovaný požadavek na poskytnutí knihovnické a informační služby Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vytváření koncepce obsahu a systému stavění, správa a organizace specializovaných (dílčích) knihovních fondů a studoven v knihovnách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat tematický plán a návrh stavění dle zadaných parametrů pro tematicky vymezený knihovní fond nebo samostatnou studovnu Praktické předvedení
b Prezentovat a obhájit navržená řešení vytvořená při ověření kritéria a) Ústní ověření
c Popsat nejčastěji užívané systémy organizace a stavění knihovního fondu ve volných výběrech v knihovnách Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Evidence, katalogizace a adjustace v knihovnách s lokální působností

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat knihovní procesy související s evidencí knihy (objednávka, akvizice, katalogizace, evidence jednotky, odpis) v knihovně s lokální působností Písemné ověření
b Vysvětlit vztah mezi popisem jednotky monografie, pokračujícího zdroje a nastavením výpůjčních a revizních služeb knihovny Ústní ověření
c Charakterizovat metodiky stavění volně přístupného fondu v knihovnách s lokální působností Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování koncepce a systému aktivit k podpoře dětského čtenářství v knihovně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit obsahový návrh dlouhodobého (ročního) cyklu aktivit k podpoře dětského čtenářství pro konkrétní věkovou skupinu dětí Praktické předvedení
b Zpracovat návrh organizačního a materiálního zajištění a harmonogram jedné z aktivit cyklu Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Zpracování koncepce a systému informační výchovy dětí a mládeže v knihovně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup tvorby systému informační výchovy v knihovně pro konkrétní věkovou skupinu Ústní ověření
b Zpracovat scénář lekce informační výchovy pro konkrétní předškolní či školní ročník a určené téma a výběr zdůvodnit Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Obhajoba případové studie je součástí zkoušky.

 

Pro praktické předvedení a písemné ověření je nutné, aby měl uchazeč k dispozici počítač zapojený v síti internet a dostupný textový editor. Dovednost práce s počítačem a orientace v síti internetu je jednou z prověřovaných obecných kompetencí. Ke zkoušce má uchazeč dále k dispozici psací potřeby a papír na poznámky.

Během zkoušky je prověřována i znalost odborné terminologie. Terminologie používaná při zadávání úkolů i jejich hodnocení musí být v souladu s aktuální terminologií, jak ji uvádí Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) vytvářená Národní knihovnou České republiky.

V oblasti knihovnických a informačních služeb a provozu je nutné, aby konkrétní zadání i hodnocení respektovalo aktuální znění platných legislativních norem, zejména:

Občanský zákoník, č. 89/2012 Sb.

Trestní zákoník, č. 40/2009 Sb.

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) včetně věcně příslušných vyhlášek v platném znění

Zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích

Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického textu a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)

 

V oblasti katalogizace je nutné, aby konkrétní zadání i hodnocení respektovalo aktuální katalogizační standardy, které určuje Národní knihovna České republiky. V případě, že se prověřuje znalost bibliografického záznamu v rozsahu MARC21 (MAchine-Readable Cataloging) formátu, pracuje se v rámci ověření pouze v rozsahu polí stanovených standardem „minimální záznam pro souborný katalog“, který stanovuje Národní knihovna České republiky.

Pokud je v rámci ověření požadováno vyhledávání, pak není-li konkretizováno jak, je požadováno vyhledávání ve volně přístupném internetu.

Veškeré podklady využitelné pro ověření konkrétní kompetence (dokumenty, kopie titulních listů a článků, bibliografické záznamy apod.) má zkoušený k dispozici během přípravy na zkoušku.

Sestavy těchto podkladů ke každé kompetenci jsou zároveň součástí níže uvedených pokynů pro autorizovanou osobu.

Jednotlivé dokumenty je možné využít opakovaně v různých okruzích otázek. Uchazeč není předem informován o tom, jaké konkrétní podklady budou vybrány. Tam, kde jsou tyto podklady při zkoušení využity, je u části zkoušky uvedeno, kolik a jakých podkladů má být k ověření kompetence předloženo.

Ověřování kritérií praktickým předvedením formou předem zadané případové studie má písemnou formu. Pokud uchazeč činnost prakticky provádí, tak zároveň komentuje a zdůvodňuje postup práce. Všechna kritéria, která jsou ověřována formou praktického předvedení, simulují reálnou činnost v práci samostatného knihovníka v knihovně pro děti.

 

Každé praktické předvedení má v Pokynech k realizaci zkoušky přiděleno bodové ohodnocení z něhož autorizovaná osoba přidělí až 50 % bodů za průběh práce, rychlost a přesnost pracovních postupů. Zbylých až 50 % bodů připadá na výsledek. Pro jedno ověření se body sčítají.

U kritérií, která jsou ověřována ústním nebo písemným ověřením, se hodnotí věcná správnost výsledků, obsah textu a úroveň vyjadřování. Maximální bodové hodnocení každého kritéria je součástí Pokynů k realizaci zkoušky.

Kritérium je splněno, pokud uchazeč dosáhne alespoň 50 % bodů.

 

U ověření praktickým předvedením je v záznamu u zkoušky rozepsáno bodové hodnocení podle dílčích kritérií, u ústního nebo písemného ověření je uveden celkový počet bodů. Veškeré písemné podklady a přípravy uchazeče budou autorizovanou osobou archivovány po dobu 1 roku.

 

ORIENTACE NA KNIŽNÍM TRHU A V PRODUKCI OSTATNÍCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ

Pro ověření kompetence Orientace na knižním trhu a v produkci ostatních informačních zdrojů v kritériu a) připraví autorizovaná osoba soubor 30 publikačních profilů českých nakladatelství pro děti a mládež, jejichž produkce je vyšší než 50 publikací ročně, z nichž bude pro účely zkoušky vybráno 5. Pro ověření kritéria b) připraví autorizovaná osoba seznam 30 pokračujících děl, vydávaných nejméně 3 různými nakladateli mimo území České republiky minimálně od roku 1970, uchazeč pak určuje pořadí vydavatelů u jednoho z nich. Pro ověření kritéria d) připraví autorizovaná osoba seznam 30 dokumentů z české produkce vydaných v roce předcházejícím roku zkoušky – naučné monografie pro děti a mládež, zvukové knihy pro děti a mládež, mapy a hudebniny. Dokument bude pro uchazeče identifikován nejméně 2 z těchto údajů: autor, název, ISBN (International Standard Book Number, mezinárodní číslo knihy), popř. ISMN (International Standard Music Number, mezinárodní číslo hudebniny), nakladatel, rok vydání. Pro účely zkoušky bude z každého typu vybrán jeden dokument. Pro ověření kompetence budou pro splnění kritérií vybírány dokumenty vydané v České republice a zemích Evropské unie.

 

ORIENTACE V AKTUÁLNĚ VYDÁVANÝCH TITULECH

Pro ověření kompetence Orientace v aktuálně vydávaných titulech budou pro splnění kritérií vybírány dokumenty vydané pro děti a mládež v České republice a zemích Evropské unie.

Pro ověření kompetence připraví autorizovaná osoba soubor 5 dokumentů.

 

ZPRACOVÁNÍ KONCEPCÍ, PLÁNŮ A PROGRAMŮ V OBLASTI KNIHOVNICTVÍ A INFORMAČNÍCH SLUŽEB A SYSTÉMŮ

Pro ověření kompetence Zpracování koncepcí, plánů a programů v oblasti knihovnictví a informačních služeb a systémů připraví autorizovaná osoba 10 témat týkajících se služeb a systémů pro děti a mládež, z nichž 1 zadá dle kritéria a) v termínu do 21 dnů před stanovenou zkouškou na zpracování koncepce pro praktické předvedení formou případové studie, která bude zpracována uchazečem v rozsahu do 4 normostran (A4) a odevzdána 2 dny před stanoveným termínem zkoušky. Kritérium b) bude navazovat na zpracovanou koncepci a uchazeč připraví realizační plán v bodech a bude jej ústně prezentovat.

 

POSKYTOVÁNÍ BIBLIOGRAFICKÝCH A REŠERŠNÍCH SLUŽEB V ZE SPECIALIZOVANÝCH ZDROJŮ V KNIHOVNÁCH

Pro ověření kompetence Poskytování bibliografických a rešeršních služeb ze specializovaných zdrojů v knihovnách připraví autorizovaná osoba pro kritérium a), soubor 5 monografií pro děti a mládež, 3 v českém jazyce a 2 v cizím jazyce. Pro kritérium b) stanoví autorizovaná osoba 15 témat, z nichž 1 téma zadá pro vyhledání bibliografických záznamů s požadavky na jejich uspořádání. Pro kritérium c) připraví autorizovaná osoba faktografický dotaz, který uchazeč zodpoví a odkáže na všechny nalezené informační zdroje. Ověřování kompetence bude vázáno na čtenáře/ zákazníka/ klienta z kategorií dětí a mládeže.

 

VYTVÁŘENÍ BIBLIOGRAFICKÝCH A FAKTOGRAFICKÝCH DATABÁZÍ

Pro ověření kompetence Vytváření bibliografických a faktografických databází připraví autorizovaná osoba 100 kopií titulních listů českých a zahraničních monografií a pokračujících děl vydaných v různých obdobích 19., 20. a 21. století pro děti, z nich vybere 5 titulních listů pro ověření kritéria c). Současně budou ověřena kritéria a) a b) popisem struktury dílčích oborových databází a popsáním rozdílů bibliografických a faktografických databází.

 

OVLÁDÁNÍ AUTOMATIZOVANÉHO KNIHOVNÍHO SYSTÉMU

Pro ověření kompetence Ovládání automatizovaného knihovního systému je nutné, aby autorizovaná osoba byla obeznámena s tím, že všechny automatizované systémy pracují na principu modulárního propojení a pokrývají agendy provozu knihovny. Obecné popsání může být vztaženo ke konkrétnímu automatizovanému knihovnímu systému. V rámci kompetence uchazeč prokazuje znalost agend, které lze pokrýt automatizovaným provozem. Dále uchazeč prokazuje v rámci této kompetence povědomí o tom, že kromě zabezpečení provozu jsou v automatizovaném knihovním systému dostupná data o provozu knihovny, např. kvantitativní ukazatele o počtu a typu dokumentů, uživatelů, výpůjček a jaké možnosti pro organizaci práce v knihovně tato data poskytují. Pro ověření kompetence nejsou nutné žádné speciální pomůcky, kromě psacích potřeb.

 

VYHLEDÁVÁNÍ BIBLIOGRAFICKÝCH A FAKTOGRAFICKÝCH INFORMACÍ ZE SPECIALIZOVANÝCH ZDROJŮ A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ

Pro ověření kompetence Vyhledávání bibliografických a faktografických informací ze specializovaných zdrojů a jejich ověřování je nutné připravit:

pro ověření kritéria a) 50 kopií kartografických dokumentů vydaných od 19. do 21. století,

pro ověření kritéria b) 50 hudebnin vydaných od 19. do 21. století

Z hlediska chronologického se musí u kartografických dokumentů a hudebnin jednat o dokumenty:

10 % dokumentů vydaných v letech 1850–1900

10 % dokumentů vydávaných v letech 1901–1950

20 % dokumentů vydávaných v letech 1951–2010

60 % dokumentů vydaných 2010 – a novějších

Pro zkoušku musí být vybrány dokumenty z různých uvedených období. Uchazeč není předem informován o tom, jaké konkrétní dokumenty budou vybrány.

Pro ověření kritéria c) připraví autorizovaná osoba kopie 50 katalogizačních záznamů zdigitalizovaných rukopisů s lokačními údaji a 50 titulních listů zdigitalizovaných starých tisků.

Pro ověření kritéria d) připraví autorizovaná osoba 50 různých zadání z aktuálně platných znění legislativních norem občanský zákoník, č. 89/2012 Sb., trestní zákoník, č. 40/2009 Sb., zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), zákon č. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).

Pro ověření kritéria e) připraví 50 různých zadání (jméno, dílo, působnost, citát etc.) charakterizujících 50 různých osobností z politiky, vědy, kultury a společnosti v Českých zemích v 19. století.

 

FORMÁLNÍ A OBSAHOVÁ ANALÝZA ODBORNÉHO TEXTU, RYCHLÉ ČTENÍ

Pro ověření kompetence Formální a obsahová analýza odborného textu, rychlé čtení připraví autorizovaná osoba 100 odborných monografií v českém jazyce a 100 monografií v cizím jazyce (angličtina, němčina), z nichž bude vybrána 1 pro zkoušku v českém jazyce a 1 v cizím jazyce. Uchazeč u obou monografií určí prameny popisu a); vytvoří dle b) bibliografickou poznámku a v krátkém časovém intervalu (8 min.) určí obsah pomocí klíčových slov u jedné jím vybrané monografie z předložených dvou monografií.

 

ODBORNÁ KOMUNIKACE SE ČTENÁŘI, UŽIVATELI A ZÁKAZNÍKY V KNIHOVNÁCH

Pro ověření kompetence Odborná komunikace se čtenáři, uživateli a zákazníky v knihovnách není třeba speciálních pomůcek či vybavení. Ověřování kompetence bude vždy vázáno na dětského čtenáře, zákazníka, klienta.

 

VYTVÁŘENÍ KONCEPCE OBSAHU A SYSTÉMU STAVĚNÍ, SPRÁVA A ORGANIZACE SPECIALIZOVANÝCH (DÍLČÍCH) KNIHOVNÍCH FONDŮ A STUDOVEN V KNIHOVNÁCH

Pro ověření kompetence Vytváření koncepce obsahu a systému stavění, správa a organizace specializovaných (dílčích) knihovních fondů a studoven v knihovnách připraví autorizovaná osoba soubor 10 témat, z nichž 1 téma zadá pro ověření kritéria a) v termínu do 21. dnů před stanovenou zkouškou téma na zpracování koncepce pro praktické předvedení formou případové studie, která bude zpracována uchazečem v rozsahu do 4 normostran (A4) a odevzdána 2 dny před stanoveným termínem zkoušky. V navazujícím kritériu b) pak uchazeč bude prezentovat zvolený postup a obhájí navržená řešení. V kritériu c) ověří autorizovaná osoba povědomí o jiných běžně užívaných systémech organizace a stavění knihovních fondů v hlavních knihovnách v ČR, případně i v zahraničí.

 

EVIDENCE, KATALOGIZACE A ADJUSTACE V KNIHOVNÁCH S LOKÁLNÍ PŮSOBNOSTÍ

Pro ověření kompetence Evidence, katalogizace a adjustace v knihovnách s lokální působností není nutné připravovat žádné zvláštní pomůcky.

 

ZPRACOVÁNÍ KONCEPCE A SYSTÉMU AKTIVIT K PODPOŘE DĚTSKÉHO ČTENÁŘSTVÍ V KNIHOVNĚ

Pro ověření kompetence Zpracování koncepce a systému aktivit k podpoře dětského čtenářství v knihovně zadá autorizovaná osoba uchazeči v termínu do 21. dnů před stanovenou zkouškou konkrétní věkovou kategorii dětí (do věku 15 let), pro niž bude uchazečem zpracován formou případové studie návrh aktivit k podpoře čtenářství v rozsahu do 2 normostran (A4). Návrh bude odevzdán 2 dny před stanoveným termínem zkoušky. Ověřování kritéria b) bude navazovat na odevzdaný návrh. Kritérium b) je ověřováno na základě návrhu zpracovaného pro kritérium a).

 

ZPRACOVÁNÍ KONCEPCE A SYSTÉMU INFORMAČNÍ VÝCHOVY DĚTÍ A MLÁDEŽE V KNIHOVNĚ

Pro ověření kompetence Zpracování koncepce a systému informační výchovy dětí a mládeže v knihovně připraví autorizovaná osoba pro kritérium b) 30 témat, z nichž si uchazeč na místě vylosuje 1 a po zadání konkrétního školního či předškolního ročníku navrhne lekci informační výchovy.

 

Hodnocení

 

ORIENTACE NA KNIŽNÍM TRHU A V PRODUKCI OSTATNÍCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ

4x praktické předvedení po 100 bodech, celkem 400 bodů

1x ústní ověření, 100 bodů

Celkem 500 bodů

 

ORIENTACE V AKTUÁLNĚ VYDÁVANÝCH TITULECH

2x praktické předvedení po 80 bodech

Celkem 160 bodů

 

ZPRACOVÁNÍ KONCEPCÍ, PLÁNŮ A PROGRAMŮ V OBLASTI KNIHOVNICTVÍ A INFORMAČNÍCH SLUŽEB A SYSTÉMŮ

2x praktické předvedení a ústní ověření po 120 bodech

Celkem 240 bodů

 

POSKYTOVÁNÍ BIBLIOGRAFICKÝCH A REŠERŠNÍCH SLUŽEB ZE SPECIALIZOVANÝCH ZDROJŮ V KNIHOVNÁCH

3x praktické předvedení po 120 bodech, celkem 360 bodů

1x ústní ověření, 120 bodů

Celkem 480 bodů

 

VYTVÁŘENÍ BIBLIOGRAFICKÝCH A FAKTOGRAFICKÝCH DATABÁZÍ

2x ústní ověření po 120 bodech, celkem 240 bodů

1x praktické předvedení, 100 bodů

Celkem 340 bodů

 

OVLÁDÁNÍ AUTOMATIZOVANÉHO KNIHOVNÍHO SYSTÉMU

2x ústní ověření, 100 bodů

Celkem 200 bodů

 

VYHLEDÁVÁNÍ BIBLIOGRAFICKÝCH A FAKTOGRAFICKÝCH INFORMACÍ ZE SPECIALIZOVANÝCH ZDROJŮ A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ

5x praktické předvedení po 100 bodech

Celkem 500 bodů

 

FORMÁLNÍ A OBSAHOVÁ ANALÝZA ODBORNÉHO TEXTU, RYCHLÉ ČTENÍ

1x ústní ověření, 120 bodů

1x písemné ověření, 120 bodů

1x praktické předvedení, 120 bodů

Celkem 360 bodů

 

ODBORNÁ KOMUNIKACE SE ČTENÁŘI, UŽIVATELI A ZÁKAZNÍKY V KNIHOVNÁCH

2x praktické předvedení po 120 bodech, celkem 240 bodů

1x ústní ověření, 120 bodů

Celkem 360 bodů

 

VYTVÁŘENÍ KONCEPCE OBSAHU A SYSTÉMU STAVĚNÍ, SPRÁVA A ORGANIZACE SPECIALIZOVANÝCH (DÍLČÍCH) KNIHOVNÍCH FONDŮ A STUDOVEN V KNIHOVNÁCH

1x praktické předvedení, 120 bodů

2x ústní ověření po 120 bodech, 240 bodů

Celkem 360 bodů

 

EVIDENCE, KATALOGIZACE A ADJUSTACE V KNIHOVNÁCH S LOKÁLNÍ PŮSOBNOSTÍ

2x písemné ověření po 120 bodech, celkem 240 bodů

1x ústní ověření, 100 bodů

Celkem 340 bodů

 

ZPRACOVÁNÍ KONCEPCE A SYSTÉMU AKTIVIT K PODPOŘE DĚTSKÉHO ČTENÁŘSTVÍ V KNIHOVNĚ

2x praktické předvedení po 120 bodech

Celkem 240 bodů

 

ZPRACOVÁNÍ KONCEPCE A SYSTÉMU INFORMAČNÍ VÝCHOVY DĚTÍ A MLÁDEŽE V KNIHOVNĚ

1x ústní ověření, 120 bodů

1x praktické předvedení, 120 bodů

Celkem 240 bodů

 

Celkově může uchazeč získat 4 320 bodů. Pro úspěšné splnění zkoušky je potřeba dosáhnout úspěšnosti alespoň 75 %, tj. 3 240 bodů..

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro kulturu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP)

Národní knihovna ČR

Národní technická knihovna

Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Městská knihovna Kutná Hora

Knihovna Kroměřížska

Univerzitní knihovna Západočeské univerzity v Plzni

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích