Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Lesní dělník
Platnost standardu: Od 14.10.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Úklid klestu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady BOZP na pracovišti a předvést ruční snášení klestu Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat pálení sházeného klestu s důrazem na dodržování zásad požární ochrany Ústní ověření
c Upravit pracoviště po pálení klestu po ukončení směny s ohledem na zásady požární ochrany Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Péče o sadební materiál před výsadbou a vlastní výsadba nových lesních kultur

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady pro správnou manipulaci se sadebním materiálem s ohledem na ochranu jeho kvality a životaschopnosti Ústní ověření
b Poznat základní druhy lesních dřevin podle letorostů (v době vegetačního klidu) a asimilačních orgánů Praktické předvedení
c Popsat zásady BOZP na pracovišti při zakládání a výsadbě kultur Ústní ověření
d Předvést zakládání sazenic na založišti (vícedenní založení) Praktické předvedení
e Předvést zakládání sazenice v porostu (na pracovní směnu) Praktické předvedení
f Předvést jamkovou, štěrbinovou, kopečkovou a koutovou sadbu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Ochrana lesa

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady BOZP na pracovišti při ochraně lesa a manipulaci s chemickými prostředky Ústní ověření
b Předvést ochranu proti buřeni ošlapáváním a ožínáním kultur celoplošně, v pruzích nebo ploškách pomocí ručních nástrojů Praktické předvedení
c Provést mechanickou individuální ochranu proti zvěři oplůtkem, tubusem, ovazováním kmene a ochranu terminálu Praktické předvedení
d Předvést stavbu nebo opravu oplocenky Praktické předvedení
e Provést chemickou ochranu kultur nátěry a pomocí ručních postřikovačů a ošetření poškozených stromů, včetně přípravy postřikové směsi a nátěru dle návodu výrobce Praktické předvedení
f Předvést ruční odkornění Praktické předvedení
g Předvést a popsat chemickou asanaci ležícího dříví Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Ruční vyřezávání a výsek nežádoucích dřevin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady BOZP na pracovišti při ručním vyřezávání a výseku Ústní ověření
b Předvést ruční výřez a výsek nežádoucích dřevin a křovin Praktické předvedení
c Předvést ruční vyvětvování Praktické předvedení
d Předvést ruční prostřihávku podle zadaných kritérií Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Realizace ostatních činností lesního dělníka v pěstební činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady sběru semen a plodů lesních dřevin ze země Ústní ověření
b Vysvětlit výrobu ozdobného klestu a vánočních stromků Ústní ověření
c Předvést hnojení ručním posypem, aplikátorem nebo hnojení při výsadbě Praktické předvedení
d Předvést vyčištění příkopu a svodnice Praktické předvedení
e Předvést čištění, asanaci a běžnou údržbu a opravu mysliveckého zařízení Praktické předvedení
f Popsat zdravotně nezávadné uložení a manipulaci s krmivem pro zvěř a jeho doplňky, zamezující jejich znehodnocení Ústní ověření
g Popsat čištění a údržbu loveckého chodníku Ústní ověření
h Vyjmenovat hlavní zásady bezpečnosti při činnosti honce a popsat manipulaci s ulovenou zvěří Ústní ověření
i Předvést běžnou údržbu a opravu lesnického nářadí Praktické předvedení
j Vyplnit pracovní výkazy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

U kompetence Ochrana lesa ad d) bude rozsah činnosti pro toto kritérium hodnocení stanoven na jedno pole oplocenky.

 

U kompetence Realizace ostatních činností lesního dělníka v pěstební činnosti ad d) bude rozsah činnosti pro toto kritérium hodnocení stanoven na vyčištění příkopu v délce 5 až 10 metrů a vyčištění jedné svodnice. V kritériu hodnocení ad e) se mysliveckým zařízením rozumí: krmná zařízení, posedy, kazatelny a odchytová zařízení.

 

Zkouška proběhne ve dvou částech, a to v praktické a teoretické. Teoretickou i praktickou část je nutné absolvovat v lesním porostu, případně i pracovišti s přiměřeným technickým zázemím (dílna, přístřešek apod.), kde je možné ověřit uvedené znalosti a dovednosti při údržbě a drobných opravách lesnického nářadí. Při ověřování splnění kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, jakož i ke kvalitě, časovému hledisku zvládání předváděných operací a dodržování platných norem a legislativních požadavků. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště.

Předmětem poznávání budou následující dřeviny:

Jehličnaté: smrk, jedle, douglaska, borovice, vejmutovka, modřín

Listnaté: dub, buk, habr, javor, jasan, jilm, akát, bříza, jeřáb, třešeň, lípa, olše, topol

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Hanušovická lesní, a. s.

Hradecká lesní a dřevařská společnost, a. s.

Ing. Milan Hron

Lesy Jedlí, s. r. o.

Střední škola hospodářská a lesnická, příspěvková organizace, Frýdlant, pracoviště Hejnice