Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Lesní dělník
Platnost standardu: Od 14.10.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Úklid klestu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady BOZP na pracovišti a předvést ruční snášení klestu Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat pálení sházeného klestu s důrazem na dodržování zásad požární ochrany Ústní ověření
c Upravit pracoviště po pálení klestu po ukončení směny s ohledem na zásady požární ochrany Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Péče o sadební materiál před výsadbou a vlastní výsadba nových lesních kultur

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady pro správnou manipulaci se sadebním materiálem s ohledem na ochranu jeho kvality a životaschopnosti Ústní ověření
b Poznat základní druhy lesních dřevin podle letorostů (v době vegetačního klidu) a asimilačních orgánů Praktické předvedení
c Popsat zásady BOZP na pracovišti při zakládání a výsadbě kultur Ústní ověření
d Předvést zakládání sazenic na založišti (vícedenní založení) Praktické předvedení
e Předvést zakládání sazenice v porostu (na pracovní směnu) Praktické předvedení
f Předvést jamkovou, štěrbinovou, kopečkovou a koutovou sadbu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Ochrana lesa

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady BOZP na pracovišti při ochraně lesa a manipulaci s chemickými prostředky Ústní ověření
b Předvést ochranu proti buřeni ošlapáváním a ožínáním kultur celoplošně, v pruzích nebo ploškách pomocí ručních nástrojů Praktické předvedení
c Provést mechanickou individuální ochranu proti zvěři oplůtkem, tubusem, ovazováním kmene a ochranu terminálu Praktické předvedení
d Předvést stavbu nebo opravu oplocenky Praktické předvedení
e Provést chemickou ochranu kultur nátěry a pomocí ručních postřikovačů a ošetření poškozených stromů, včetně přípravy postřikové směsi a nátěru dle návodu výrobce Praktické předvedení
f Předvést ruční odkornění Praktické předvedení
g Předvést a popsat chemickou asanaci ležícího dříví Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Ruční vyřezávání a výsek nežádoucích dřevin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady BOZP na pracovišti při ručním vyřezávání a výseku Ústní ověření
b Předvést ruční výřez a výsek nežádoucích dřevin a křovin Praktické předvedení
c Předvést ruční vyvětvování Praktické předvedení
d Předvést ruční prostřihávku podle zadaných kritérií Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Realizace ostatních činností lesního dělníka v pěstební činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady sběru semen a plodů lesních dřevin ze země Ústní ověření
b Vysvětlit výrobu ozdobného klestu a vánočních stromků Ústní ověření
c Předvést hnojení ručním posypem, aplikátorem nebo hnojení při výsadbě Praktické předvedení
d Předvést vyčištění příkopu a svodnice Praktické předvedení
e Předvést čištění, asanaci a běžnou údržbu a opravu mysliveckého zařízení Praktické předvedení
f Popsat zdravotně nezávadné uložení a manipulaci s krmivem pro zvěř a jeho doplňky, zamezující jejich znehodnocení Ústní ověření
g Popsat čištění a údržbu loveckého chodníku Ústní ověření
h Vyjmenovat hlavní zásady bezpečnosti při činnosti honce a popsat manipulaci s ulovenou zvěří Ústní ověření
i Předvést běžnou údržbu a opravu lesnického nářadí Praktické předvedení
j Vyplnit pracovní výkazy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

U kompetence Ochrana lesa ad d) bude rozsah činnosti pro toto kritérium hodnocení stanoven na jedno pole oplocenky.

 

U kompetence Realizace ostatních činností lesního dělníka v pěstební činnosti ad d) bude rozsah činnosti pro toto kritérium hodnocení stanoven na vyčištění příkopu v délce 5 až 10 metrů a vyčištění jedné svodnice. V kritériu hodnocení ad e) se mysliveckým zařízením rozumí: krmná zařízení, posedy, kazatelny a odchytová zařízení.

 

Zkouška proběhne ve dvou částech, a to v praktické a teoretické. Teoretickou i praktickou část je nutné absolvovat v lesním porostu, případně i pracovišti s přiměřeným technickým zázemím (dílna, přístřešek apod.), kde je možné ověřit uvedené znalosti a dovednosti při údržbě a drobných opravách lesnického nářadí. Při ověřování splnění kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, jakož i ke kvalitě, časovému hledisku zvládání předváděných operací a dodržování platných norem a legislativních požadavků. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště.

Předmětem poznávání budou následující dřeviny:

Jehličnaté: smrk, jedle, douglaska, borovice, vejmutovka, modřín

Listnaté: dub, buk, habr, javor, jasan, jilm, akát, bříza, jeřáb, třešeň, lípa, olše, topol

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Profesní kvalifikace 41-084-E Lesní dělník v pěstební činnosti nebo profesní kvalifikace vyšší kvalifikační úrovně v oblasti pěstební činnosti (mechanizátor pro pěstební činnost, lesní technik lesník pro pěstební činnost atd.) a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti pěstební činnosti, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
 2. Střední vzdělání s výučním listem v oborech zaměřených na lesnictví a alespoň 5 let odborné praxe jako osoba odpovědná za činnosti v oblasti související s prací v pěstební činnosti a ochraně lesa, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
 3. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech zaměřených na lesnictví a alespoň 5 let odborné praxe jako osoba odpovědná za činnosti v oblasti související s prací v pěstební činnosti a ochraně lesa, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
 4. Vyšší odborné vzdělání v oblasti lesnictví a alespoň 5 let odborné praxe jako osoba odpovědná za činnosti v oblasti související s prací v pěstební činnosti a ochraně lesa, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
 5. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na lesnictví a alespoň 5 let odborné praxe jako osoba odpovědná za činnosti v oblasti související s prací v pěstební činnosti a ochraně lesa nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování nebo odborného výcviku vyučujícího práci v pěstební činnosti a ochraně lesa, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

 

U všech uvedených variant je požadována odborná způsobilost 3. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin dle zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči ve znění pozdějších předpisů.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • Lesní porost a pracoviště s dílnou, umožňující rozsahem a strukturou provedení zkoušky při splnění bezpečnostních a hygienických předpisů pro danou činnost
 • dopravní prostředek k přesunům na pracoviště
 • předepsané osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP)
 • lékárnička
 • ruční lesnické nářadí a pomůcky používané v pěstební činnosti a ochraně lesa
 • spotřební materiál (nátěry, přípravky na ochranu lesa, včetně návodů na použití)
 • pracovní výkazy, psací potřeby a
 • záznamové archy pro sledování a hodnocení postupu plnění úkolů

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 10 až 15 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Hanušovická lesní, a. s.

Hradecká lesní a dřevařská společnost, a. s.

Ing. Milan Hron

Lesy Jedlí, s. r. o.

Střední škola hospodářská a lesnická, příspěvková organizace, Frýdlant, pracoviště Hejnice