Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Lesní dělník
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Úklid klestu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést ruční snášení a ukládání klestu, popsat zásady BOZP na pracovišti Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat pálení sházeného klestu s důrazem na dodržování zásad požární ochrany Ústní ověření
c Upravit pracoviště po pálení klestu po ukončení směny s ohledem na zásady požární ochrany Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Péče o sadební materiál před výsadbou a vlastní výsadba nových lesních kultur

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady pro správnou přepravu a manipulaci se sadebním materiálem s ohledem na ochranu jeho kvality a životaschopnosti Ústní ověření
b Určit základní druhy lesních dřevin podle letorostů a asimilačních orgánů Praktické předvedení
c Popsat zásady BOZP na pracovišti při zakládání a výsadbě kultur Ústní ověření
d Předvést zakládání sazenic na založišti Praktické předvedení
e Předvést zakládání sazenic v porostu Praktické předvedení
f Předvést jamkovou, štěrbinovou, kopečkovou a koutovou sadbu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Ochrana lesa

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady BOZP na pracovišti při ochraně lesa a manipulaci s chemickými prostředky Ústní ověření
b Předvést ochranu proti buřeni ošlapáváním a ožínáním kultur celoplošně, v pruzích nebo ploškách - pomocí ručních nástrojů Praktické předvedení
c Provést mechanickou individuální ochranu proti zvěři oplůtkem, tubusem, ovazováním kmene a ochranu terminálu Praktické předvedení
d Předvést stavbu nebo opravu oplocenky Praktické předvedení
e Provést chemickou ochranu kultur nátěry a pomocí ručních postřikovačů a ošetření poškozených stromů, včetně přípravy postřikové směsi a nátěru podle návodu výrobce Praktické předvedení
f Předvést ruční odkornění Praktické předvedení
g Předvést a popsat chemickou asanaci ležícího dříví Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Ruční vyřezávání a výsek nežádoucích dřevin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady BOZP na pracovišti při ručním vyřezávání a výseku Ústní ověření
b Předvést ruční výřez a výsek nežádoucích dřevin a křovin Praktické předvedení
c Předvést ruční vyvětvování Praktické předvedení
d Předvést ruční prostřihávku podle zadaných kritérií Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Realizace ostatních činností lesního dělníka v pěstební činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady sběru semen a plodů lesních dřevin ze země Ústní ověření
b Vysvětlit výrobu ozdobného klestu a vánočních stromků Ústní ověření
c Předvést hnojení ručním posypem, aplikátorem nebo hnojení při výsadbě Praktické předvedení
d Předvést vyčištění příkopu a svodnice Praktické předvedení
e Předvést čištění, asanaci a běžnou údržbu a opravu mysliveckého zařízení Praktické předvedení
f Popsat zdravotně nezávadné uložení a manipulaci s krmivem pro zvěř a jeho doplňky, zamezující jejich znehodnocení Ústní ověření
g Popsat čištění a údržbu loveckého chodníku Ústní ověření
h Vyjmenovat hlavní zásady bezpečnosti při činnosti honce a popsat manipulaci s ulovenou zvěří Ústní ověření
i Předvést běžnou údržbu a opravu lesnického nářadí Praktické předvedení
j Vyplnit pracovní výkazy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP: https://www.nsp.cz/jednotka-prace/lesni-delnik).

Uchazeč je povinen být vybaven předepsanými osobními ochrannými pracovními pomůckami (OOPP) podle Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

U kompetence "Péče o sadební materiál před výsadbou a vlastní výsadba nových lesních kultur" v kritériu b) jsou předmětem poznávání následující dřeviny (letorosty, asimilační orgány):

jehličnaté: smrk, jedle, douglaska, borovice, vejmutovka, modřín

listnaté: dub, buk, habr, javor, jasan, jilm, akát, bříza, jeřáb, třešeň, lípa, olše, topol.

V kritériu d) se založištěm rozumí prostor určený k vícedennímu zakládání sazenic. Je potřeba založit minimálně 500 ks prostokořenných sazenic.

V kritériu e) předvede uchazeč krátkodobé založení sazenic v porostu, zpravidla na jednu pracovní směnu. Je potřeba založit minimálně 300 ks prostokořenných sazenic.

V kritériu f) uchazeč předvede výsadbu minimálně 5 sazenic jamkovou, 10 štěrbinovou, 5 kopečkovou a 5 koutovou sadbou.

 

U kompetence "Ochrana lesa" v kritériu b) uchazeč předvede ochranu pomocí ručních nástrojů minimálně na ploše 10 m2..

V kritériu d) předvede uchazeč stavbu nebo opravu jednoho pole oplocenky.

V kritériu e) provede uchazeč nátěr minimálně 10 ks, postřik minimálně na ploše 1 aru a ošetření 5 poškozených stromů.

V kritériu f) uchazeč předvede odkornění minimálně jednoho kmene o délce minimálně 4 m.

V kritériu g) uchazeč předvede chemickou asanaci minimálně 3 kmenů.

 

U kompetence Ruční vyřezávání a výsek nežádoucích dřevin, v kritériu b) uchazeč předvede výřez nežádoucích dřevin a křovin dle zadání zkoušejícího po dobu nejméně 5 minut.

 

U kompetence "Realizace ostatních činností lesního dělníka v pěstební činnosti" v kritériu d) předvede uchazeč vyčištění příkopu v délce 5 až 10 metrů a vyčištění jedné svodnice.

V kritériu e) se mysliveckým zařízením rozumí krmná zařízení, posedy, kazatelny a odchytová zařízení.

V kritériu i) uchazeč převede ošetření použitého nářadí (sekeromotyka, rýč, motyka, sazeč, lopata, kartáč, srp, mačeta, kosa, odkorňovač, obracák, ruční pila) a výměnu násady motyky.

 

Zkouška proběhne ve dvou částech, a to v praktické a teoretické. Teoretickou i praktickou část je nutné absolvovat v lesním porostu a pracovišti s přiměřeným technickým zázemím (dílna, přístřešek apod.), kde je možné ověřit uvedené znalosti a dovednosti při údržbě a drobných opravách lesnického nářadí. Při ověřování splnění kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, jakož i ke kvalitě, časovému hledisku zvládání předváděných operací a dodržování platných norem a legislativních požadavků. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště.

 

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Hanušovická lesní, a. s.

Hradecká lesní a dřevařská společnost, a. s.

Ing. Milan Hron

Lesy Jedlí, s. r. o.

Střední škola hospodářská a lesnická, příspěvková organizace, Frýdlant, pracoviště Hejnice

Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství

Lesní společnost Broumov holding, a. s.