Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Letecký mechanik pro letadlové agregáty
Platnost standardu: Od 5.2.2019 do 20.10.2022
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Provádění oprav obnovujících celkový resurs letadel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresovou a technickou dokumentaci potřebnou pro pracovní činnosti vykonávané na letadlovém agregátu Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit pracovní prostředky, pomůcky, materiál a přípravky pro opravy letadlového agregátu Praktické předvedení a ústní ověření
c Vybrat podle předepsaného montážního postupu montáž vybraného letadlového agregátu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Diagnostikování poruch letadlových systémů před předáním letadel k letu, zjišťování příčin závad a určování způsobu jejich odstranění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Diagnostikovat s použitím přístrojů technický stav letadlových agregátů Praktické předvedení
b Definovat možné příčiny nesprávné funkce letadlového agregátu Ústní ověření
c Navrhnout způsob a postup k odstranění příčiny nesprávné funkce letedlového agregátu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Demontáž, opravy, seřízení a montáž letadlových agregátů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Demontovat nefunkční letadlový agregát Praktické předvedení
b Upravit nefunkční letadlový agregát Praktické předvedení
c Provést potřebná seřízení letadlového agregát Praktické předvedení
d Namontovat letadlový agregát Praktické předvedení
e Provést podle provozního předpisu funkční zkoušku letadlového agregátu Praktické předvedení
f Zaevidovat zjištěné skutečnosti do předepsaného formuláře Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění pravidelných servisních činností v oblasti letecké techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat v technické dokumentaci úkony pro provádění pravidelných servisních prohlídek a kontrol letadlových agregátů podle provozních předpisů Praktické předvedení
b Provést podle provozních předpisů úkony pravidelné servisní prohlídky a kontroly letadlových agregátů Praktické předvedení
c Popsat postup předání letadlových agregátů k odstranění nalezených závad či k seřízení Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení příslušné technické a provozní dokumentace v oblasti letecké techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat pravidla pro vyplňování dokumentace, určit práva k vyplnění a ověření záznamů Ústní ověření
b Zaznamenat do technické dokumentace údaje o průběhu a výsledcích provedené prohlídky, kontroly a opravy letadlových agregátů Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/letecky-mechanik-pro-leta#zdravotni-zpusobilost).

 

Letecký mechanik pro letadlové agregáty zajišťuje montáže letadlových agregátů kromě elektrovybavení a rádiovybavení. Odstraňuje případné závady letadlových agregátů letadel včetně seřizování a provádění funkčních zkoušek.

 

Specifikace podmínek ověřování některých kriterií:

Provádění oprav obnovujících celkový resurs letadel

a, b - technická dokumentace letadla

Diagnostikování poruch letadlových systémů před předáním letadel k letu, zjišťování příčin závad a určování způsobu jejich odstranění

a, b - např. ukazatel palivoměru, ovládač podvozku, hlásič požáru, ukazatel tlaku

Demontáž, opravy, seřízení a montáž letadlových agregátů

a, b, c, d, e - např. ventilátor, čerpadlo, světlomet, svítilna

Provádění pravidelných servisních činností v oblasti letecké techniky

b - např: kolo příďové, kolo hlavní, brzda

Vedení příslušné technické a provozní dokumentace v oblasti letecké techniky

b - technická /provozní dokumentace

Autorizovaná osoba může k ověření kompetencí při zkoušce dle tohoto standardu vybrat některou z těchto následujících činností:

 • montáž letadlových agregátů
 • výměna vadných letadlových agregátů letadel včetně seřizování a provádění funkčních zkoušek
 • provádění diagnostiky letadlových agregátů

 

Letadlovým celkem pro tuto profesní kvalifikaci jsou míněny letadlové agregáty mezi něž patří:

 • olejový agregát
 • filtr odmrazovací kapaliny
 • ukazatel teploty
 • regulátor tlaku paliva
 • brzda
 • kolo příďové
 • chladič oleje
 • kolo hlavní
 • rychloměr
 • svítilna
 • světlomet
 • zatáčkoměr
 • ukazatel otáček
 • vysílač teploty hlav válců
 • ukazatel palivoměru
 • ukazatel polohy klapek
 • ukazatel polohy podvozku
 • pracovní válec klapek
 • pracovní válec podvozku
 • ovladač podvozku
 • ovládač klapek
 • palivový filtr
 • ovládací skříňka
 • ukazatel tlaku
 • hlášič požáru
 • vysílač polohy
 • regulátor tlaku vzduchu
 • stěrač
 • ventilátor
 • olejový filtr
 • gyrokompas
 • směrový setrvačník
 • tlakoměr plnění motoru
 • nastřikovací čerpadlo

 

Výběr letadlových celků a rozsah činností ke zkoušce zvolených autorizovanou osobou musí být takový, aby se ověřily všechny kompetence a kritéria ve standardu v celkové době trvání zkoušky. Autorizovaná osoba může typy letadel měnit podle změn letadlového parku.

Autorizovaná osoba si na pomoc ke zkoušce může přizvat potřebný počet pomocných pracovníků (např. mechanika).

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech vzdělání letecký mechanik nebo strojírenství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti letecké výroby nebo údržby, nebo ve funkci učitele odborných předmětů v oboru vzdělání letecký mechanik.
 2. Vyšší odborné vzdělání se zaměřením na strojírenství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti letecké výroby nebo údržby, nebo ve funkci učitele odborných předmětů v oboru vzdělání letecký mechanik.
 3. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na strojírenství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti letecké výroby nebo údržby, nebo ve funkci učitele odborných předmětů v oboru vzdělání letecký mechanik.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 • Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • letecká hala (hangár)
 • letadlo krátkého nebo středního doletu z těchto typů letadel např. L-200 Morava, L-410/420, Antonov An-2, Airbus, ATR, Boing, apod.
 • technická dokumentace letadla krátkého nebo středního doletu jehož části budou předmětem zkoušky
 • technická dokumentace letadlových agregátů (filtr odmrazovací kapaliny, ukazatel teploty, regulátor tlaku paliva, brzda, kolo příďové, chladič oleje, kolo hlavní, rychloměr, svítilna, světlomet, zatáčkoměr, ukazatel otáček, vysílač teploty hlav válců, ukazatel palivoměru, ukazatel polohy klapek, ukazatel polohy podvozku, pracovní válec klapek, pracovní válec podvozku, ovladač podvozku, ovládač klapek, palivový filtr, ovládací skříňka, ukazatel tlaku, hlášič požáru, vysílač polohy, regulátor tlaku vzduchu, stěrač, ventilátor, olejový filtr, gyrokompas, směrový setrvačník, tlakoměr plnění motoru, nastřikovací čerpadlo apod.)
 • přístroje, nástroje a nářadí používaná k diagnostice a seřízení letadlových agregátů podle předpisu vydaného Úřadem pro civilní letectví (JAR 66)
 • díly, součásti a materiál k provedení seřízení a oprav letadlových agregátů jehož části budou předmětem zkoušky podle předpisu vydaného Úřadem pro civilní letectví (JAR 66)
 • tiskopisy, či jejich knižní podoba, používané k záznamům provedených úkonů

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 12 až 16 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Aircraft Industries, a. s.

Jihostroj, a. s.