Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Platnost standardu: Od 29.6.2015 do 11.4.2022
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 11.2.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Obsluha kancelářských programů a personálního informačního systému

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat nejpoužívanější balíčky kancelářského SW s přihlédnutím na možné využití při finanční analýze podniku Ústní ověření
b Popsat základní typy informačních systémů podniku, vysvětlit smysl informačních systémů a jejich význam ve firmě a jejich důležitost pro finanční analýzu podniku Ústní ověření
c Popsat důležitost personálního informačního systému a stanovit základní informace, které lze získat Ústní ověření
d Vytvořit segmentaci pracovníků firmy dle dosaženého vzdělání a výše mzdy za využití personálního informačního systému Praktické předvedení
e Sestavit přehled o fluktuaci zaměstnanců (za zvolené období) za využití personálního informačního systému Praktické předvedení
f Vyjmenovat, které z běžně používaných programů kancelářských balíčků jsou vhodné pro vytváření finančních statistik, analýz a reportů Ústní ověření
g Vytvořit v textovém editoru kopii části textu dle předloženého naformátovaného vzoru Praktické předvedení
h Vytvořit v tabulkovém procesoru na základě poskytnutých údajů tři různé typy grafů s úplným popiskem, požadovaným ohraničením a formátováním Praktické předvedení
i Vytvořit v tabulkovém procesoru na základě poskytnutých údajů tabulku, která bude zachycovat meziroční indexové změny dané veličiny, její kumulativní nárůst, a to vše za použití tzv. vzorců - tedy automatického výpočtu veličiny po dosazení hodnot Praktické předvedení
j Převést výstupy ze dvou výše uvedených kritérií hodnocení do přenosného tiskového formátu (angl. zkr. PDF) Praktické předvedení
k Vytvořit soubor PDF z předcházejícího kritéria a odeslat za využití poštovního klienta na uvedenou adresu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Vyhodnocování a rozbor efektivnosti a návratnosti všech druhů investic, vyhodnocování vývoje v oblasti nákladovosti, rentability, produktivity a finančních ukazatelů podle standardních účetních výkazů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Jmenovat základní druhy investic z hlediska podniku a stanovit způsob výpočtu efektivnosti a návratnosti dané investice na příkladu Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat základní druhy možných nákladů ve velkoobchodu Ústní ověření
c Sestavit nákladovou křivku za jednotlivé období na základě dostupných dat - např. nákladová křivka spotřeby energií, nákladů na autodopravu, mzdové náklady a stanovit predikci možného vývoje v budoucnu Praktické předvedení
d Stanovit základní oblasti pro možnou úsporu nákladů (režijních, provozních) ve firmě na základě zpracované nákladové křivky Ústní ověření
e Popsat základní pojmy z účetních materiálů pro možnou analýzu: výsledovka, cash-flow, rozvaha Ústní ověření
f Zhodnotit výši příjmů a výdajů za sledované období z výročních zpráv Praktické předvedení
g Zhodnotit hospodářský výsledek dle veřejně dostupných výročních zpráv firmy za zvolené období Praktické předvedení
h Vypočítat produktivitu práce dle daného pracoviště v závislosti na současném počtu zaměstnanců a obratu prodejů firmy za dané období Praktické předvedení
i Vytvořit grafickým znázorněním vývojovou křivku cen komodity (kategorie) výrobku za zvolené období Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Analyzování vývoje nákladů a jeho vlivu na všechny části obchodních a finančních plánů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat provozní a režijní náklady firmy a sestavit přehled sestupnosti jednotlivých položek majetku dle jejich náročnosti na náklady Praktické předvedení a ústní ověření
b Sestavit na základě vybraných inventurních soupisů majetku nákladovost jednotlivých zařízení ve vlastnictví firmy a porovnat výši pravidelně vložených nákladů do majetku s alternativou nové investice, včetně zhodnocení doby návratnost Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Předkládání návrhů opatření ke zlepšení finanční situace společnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit možné alternativy a způsoby investování a definovat základní přínosy zvolených možností Praktické předvedení
b Stanovit základní hodnoticí kritéria výběru dodavatele zboží či služeb Praktické předvedení
c Stanovit postupy optimálního výběrového řízení na dodavatele zboží či služeb Praktické předvedení
d Sestavit návrh na obměnu vybraného dodavatele zboží čí služeb a navržení nového dodavatele, včetně zhodnocení jednotlivých výhod pro firmu s cílem snížit náklady Praktické předvedení a ústní ověření
e Stanovit na základě Paretova pravidla poměr obratu zboží v poměru 80/20 a stanovit návrh optimalizace skladovaného zboží pro zvýšení celkových tržeb Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Zjišťování nákladovosti jednotlivých technologií, výrobních postupů, činností apod.

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit nákladovou náročnost vybraných zařízení firmy dle přiložené technické specifikace Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout novou investici na pořízení nového majetku firmy, včetně výpočtu návratnosti investice a přínosu pro velkoobchod Praktické předvedení
c Sestavit databázi vozového parku a způsobu logistiky zboží ke konečnému zákazníkovi a zhodnotit optimální strukturu vozidel s cílem minimalizace nákladů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Kontrola dodržování cenových limitů a pravidel pro stanovování cen

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést výpočet prodejní ceny zboží z velkoobchodu vůči odběrateli za poskytnutí nákupní ceny od dodavatele, tabulky marží a výše DPH Praktické předvedení
b Vysvětlit pojem obchodní marže Ústní ověření
c Stanovit průměrnou marži velkoobchodu z dostupných dat Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat hlavní cíl optimální cenové politiky firmy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Kontrola dodržování platebních podmínek ze strany odběratelů a dodržování obchodních podmínek ze strany podporovaných dodavatelů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit výhody plateb na fakturu (bankovním převodem) a plateb v hotovosti pro dodavatele a odběratele Ústní ověření
b Zhodnotit dobu splatnosti dodávek (faktur) ze strany velkoobchodu pro zajištění likvidity podniku Praktické předvedení a ústní ověření
c Vytvořit základní přehled poplatků ze strany bankovních institucí při zadávání a přijímání plateb na účet - zdroj informací z výpisu banky Praktické předvedení a ústní ověření
d Zhodnotit soupis podporovaných dodavatelů dle zvolené komodity na základě výše odběrů za dané období a navrhnout optimalizaci databáze dodavatelů Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyčíslit výši bonusů na dané odběratele dle výše obratů za kvartální období a zjistit výši slev při platbě v hotovosti ze strany odběratelů (pokud je podporováno) Praktické předvedení
f Sestavit stručnou databázi odběratelů dle výše odběrů (za využití běžného kancelářského softwarového balíčku), dle způsobu úhrady za zboží a dle výše stanovených zpětných bonusů Praktické předvedení
g Vytvořit přehlednou statistiku (za využití grafů a tabulek) z poskytnutných dat pro zhodnocení prodejů dle jednotlivých zákazníků (objem odběrů u podporovaných zákazníků, celkový obrat za dané období a sezónní trendovou křivku prodejů) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

V rámci zkoušky na pozici Analytik provozu velkoobchodu se autorizovaná osoba zaměří na praktické činnosti a teoretické poznatky, které charakterizují danou pracovní pozici. Veškeré uvedené úkoly a činnosti budou realizovány na pracovišti, které bude mít dostačující zázemí a prostory k vykonání zkoušky, včetně technického vybavení, které je uvedeno v další části tohoto dokumentu (viz nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky).

Podstatnou částí hodnocení je prověření znalostí uchazeče na pozici Analytika provozu velkoobchodu a kontrola znalosti a gramotnosti práce na PC při přípravě a zpracování poskytnutých dat za využití kancelářského balíčku. Základním požadavkem jsou softwarové znalosti při sestavování databází, grafů, statistik prodejů či obratů, databáze odběratelů a dodavatelů, členění výše nákladů firmy a členění statistik za využití personálního informačního systému firmy. Pro splnění některých úkolů uvedených v kritériích hodnocení je potřeba poskytnout uchazeči firemní podklady, které jsou součástí materiálních a technických předpokladů pro provedení zkoušky. Z hlediska správnosti a kontroly vypracování úkolů obdrží uchazeč podklady a materiály při samotné zkoušce, kde je také následně vypracuje a popíše jednotlivé výstupy autorizované osobě.

Seznam úkolů:

1) Uchazeč sestaví nákladové křivky za dané časové období - výběr typologie nákladů je stanoven na rozhodnutí autorizované osoby. Úkolem uchazeče bude tyto náklady zpracovat, graficky vyjádřit a v neposlední řadě i vyhodnotit.

2) Uchazeč vytvoří časové vývojové křivky cen zvolené komodity (ze strany autorizované osoby) - uchazeč na základě poskytnutých dat ze strany autorizované osoby zpracuje vývojovou křivku zvolené komodity zboží, kterou velkoobchod odebírá. Volená komodita by měla patřit k nejvíce obrátkovému zboží velkoobchodu.

3) Uchazeč sestaví přehled inventurního soupisu majetku firmy na základě poskytnutých dat, včetně nákladů na provoz těchto zařízení (údržba, opravy, náplně aj). Uchazeč tato data zpracuje a vyhodnotí nejméně efektivní majetek firmy, který se pokusí svým návrhem nahradit - např. nákup nového zařízení s vyhodnocením výše investice a doby návratnosti této investice.

4) Uchazeč sestaví návrhy možných variant dodavatelů služeb či zboží k možnému využití ve velkoobchodu - uchazeč zhodnotí současné dodavatele velkoobchodu a pokusí se navrhnout možné alternativy dodavatelů, kteří zajistí snížení provozních či režijních nákladů velkoobchodu.

5) Uchazeč vytvoří přehlednou tabulku dodavatelů dovážející zboží do velkoobchodu dle stanoveného množství (obratu) a zhodnotí vysoce obrátkové zboží a zboží s minimální obrátkou u zvolené komodity - návrh na vyřazení dodavatele a zvýšení efektivity.

6) Uchazeč vytvoří dle poskytnutých dat částečnou databázi odběratelů v rozsahu dle požadavku autorizované osoby na základě výše odběrů, způsobu úhrady za zboží a dle výše vyplacených zpětných bonusů. Z těchto dat bude vytvořena také trendová křivka zobrazující působení sezonních výkyvů nákupů.

7) Uchazeč vytvoří rozbor vozového parku, pokud velkoobchod má vlastní logistiku. Zhodnotí výše jednotlivých rozvozů a četnost závozů a stanoví návrhy na efektivnější logistiku s cílem minimalizovat náklady na dopravu.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro obchod a marketing, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Distribuční centrum BRNĚNKA, spol. s r. o.

Maloobchodní síť BRNĚNKA, spol. s r. o.

PRAMEN-BRNĚNKA, spol. s r. o.