Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo kultury
Skupina oborů: Publicistika, knihovnictví a informatika
Povolání: Knihovník akvizitér
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do 24.1.2026
Možnosti zkoušky: Podle tohoto standardu je možno zkoušet do 24.1.2026.
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v nakladatelské politice v ČR

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přiřadit názvy nakladatelů k charakteristice jejich publikačního profilu Praktické předvedení
b Přiřadit standardizované věcné formální deskriptory pěti druhům dokumentů vydávaných v České republice v posledních pěti letech s ověřením v Databázi národních autorit Národní knihovny České republiky Praktické předvedení
c Určit správné pořadí vydavatelů pokračujícího díla vydávaného minimálně od roku 1970 do roku zkoušky Praktické předvedení
d Vyhledat dle zadaného názvu nakladatele v databázi ISN (International Standard Number) – Ohlášené knihy a hudebniny Národní knihovny České republiky – publikace plánované k vydání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v aktuálně vydávaných titulech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přiřadit identifikátor čísla České národní bibliografie k záznamu konkrétní monografie aktuálně vydané v roce zkoušky Praktické předvedení
b Určit prameny popisu dokumentu na příkladech konkrétních českých děl různých druhů dokumentů vydávaných v České republice a Evropské unii v posledních pěti letech Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v základních elektronických informačních zdrojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní funkce a služby portálů na veřejném internetu a předvést na vybraném příkladu z českého prostředí Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat národní elektronické informační zdroje z produkce českých knihoven, jejich funkce a základní služby Ústní ověření
c Vyhledat dokumenty ve fondech českých/zahraničních knihoven za použití vyhledávacích nástrojů veřejného internetu a speciálních knihovnických nástrojů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Formální a obsahová analýza textu, rychlé čtení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit biografickou poznámku v autoritním záznamu vztahujícím se k české odborné monografii a uvést zdroje pro tvorbu této poznámky Praktické předvedení
b Určit prameny popisu pro obsahovou analýzu konkrétní odborné monografie v českém jazyce Praktické předvedení
c V předepsaném časovém limitu přečíst zadaný text a určit stanovený počet klíčových slov Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vyhledávání bibliografických a faktografických informací a jejich ověřování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit selekční údaje v bibliografickém záznamu monografie a pokračujícího díla Praktické předvedení
b Vyhledat bibliografický záznam v OPAC (Online Public Access Catalogue) Národní knihovny České republiky dle titulních listů pěti monografií vydaných v různých etapách 20. a 21. stol. Praktické předvedení
c Vyhledat dílo českého autora a jeho překlady v katalogu Library of Congress Praktické předvedení
d Vyhledat v některé z digitálních knihoven Národní knihovny ČR digitalizované dílo, vydané v 19. století Praktické předvedení
e Vyhledat dostupnost monografického a pokračujícího díla české provenience dle titulního listu v centrálních knihovních portálech Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Evidence, katalogizace a adjustace v knihovnách s lokální působností

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat knihovní procesy související s evidencí knihy (objednávka, akvizice, katalogizace, evidence jednotky, odpis) v knihovně s lokální působností Písemné ověření
b Vysvětlit vztah mezi popisem jednotky monografie, pokračujícího zdroje a nastavením výpůjčních a revizních služeb knihovny Ústní ověření
c Charakterizovat metodiky stavění volně přístupného fondu v knihovnách s lokální působností Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Ovládání automatizovaného knihovního systému v relevantních modulech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní funkce automatizovaného knihovního systému (software) v relevantním modulu pro knihovnu s lokální působností Ústní ověření
b Orientovat se v nabídce dostupných/používaných automatizovaných knihovních systémů na českém trhu Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zpracování jmenného katalogizačního záznamu dle platných standardů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se ve standardu formátu MARC21 (Machine-Readable Cataloging, česky „Strojově čitelná katalogizace“) v rozsahu minimálního záznamu pro souborný katalog – monografie, opravit záznam s využitím manuálu MARC21 v českém jazyce Praktické předvedení a ústní ověření
b Ověřit správnost interpunkce v záznamech ve formátu MARC21 s využitím manuálu MARC21 Praktické předvedení
c Doplnit indikátory do všech polí bibliografického záznamu české monografie, která byla vydána v edici a jejímiž autory jsou tři původci Praktické předvedení
d Charakterizovat historické etapy vývoje jmenného popisu od 90. let 20. stol., jejichž odrazem je kvalita a různorodost katalogizačních záznamů v českých katalozích Ústní ověření
e Ověřit pracovní postup v internetové databázi „Dotazy ke katalogizaci“, na základě zadaného vyřešit katalogizační problém Praktické předvedení
f Přiřadit konkrétní název díla ke jménu jeho autora v seznamu pěti českých monografií s ověřením v Souboru národních autorit Praktické předvedení
g Přiřadit konkrétní název díla k jeho korporativnímu autorovi v seznamu pěti českých děl s ověřením v Souboru národních autorit Praktické předvedení
h Zdůvodnit duplicitní výskyt bibliografického záznamu monografie v Souborném katalogu České republiky na základě určeného vzorku a navrhnout opatření proti uvedeným duplicitám Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Kritéria jsou ověřována praktickým předvedením, písemným a ústním ověřením.

Pro praktické předvedení a písemné ověření je nutné, aby měl uchazeč pro sebe k dispozici počítač zapojený v síti internet a dostupný textový editor. Schopnost práce s počítačem a orientace v síti internetu je jednou z prověřovaných obecných kompetencí.

 

Během zkoušky je prověřována i znalost odborné terminologie. Terminologie používaná při zadávání úkolů i jejich hodnocení musí být v souladu s aktuální terminologií, tak jak ji uvádí Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) vytvářená Národní knihovnou České republiky.

 

V oblasti knihovnických a informačních služeb a provozu je nutné, aby konkrétní zadání i hodnocení respektovalo aktuální znění platných legislativních norem, zejména Občanský zákoník, č. 40/1964 Sb., Trestní zákoník, č. 40/2009 Sb., zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) včetně věcně příslušných vyhlášek v platném znění, zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

V oblasti katalogizace je nutné, aby konkrétní zadání i hodnocení respektovalo aktuální katalogizační standardy, které určuje Národní knihovna České republiky.

 

Během zkoušky má uchazeč k dispozici manuály (aktuální verzi):

Balíková, Marie, Kubalová, Hana a Svobodová, Jaroslava. Katalogizace ve formátu MARC21: stručná instrukce a příklady pro knihy a některé typy pokračujících zdrojů. 2., aktualiz. vyd. Praha: Národní knihovna České republiky, 2008. 163 s. ISBN 978-80-7050-539-7.

 

Hercová, Ludmila a Svobodová, Jaroslava. Katalogizace ve formátu MARC21: pokračující zdroje: stručná instrukce a příklady. 1. vyd. Praha: Národní knihovna České republiky, 2006. 149 s. ISBN 80-7050-496-X.

 

Uchazeč nemá právo přinést si ke zkoušce tyto manuály vlastní. Autorizovaná osoba je povinna zveřejnit před zkouškou aktuální citace manuálů a informace o pravidlech práce s manuály při zkoušce.

 

V případě, že se prověřuje znalost bibliografického záznamu v rozsahu MARC21 (MAchine-Readable Cataloging) formátu, pracuje se v rámci ověření pouze v rozsahu polí stanovených standardem „minimální záznam pro souborný katalog“, který stanovuje Národní knihovna České republiky.

 

Při vyhledávání digitalizovaných děl v digitálních knihovnách je uchazeči při ověření kompetence dostupný jeden titulní list monografického díla vydaného na území České republiky a v českém jazyce. Uchazeč prokazuje v rámci tohoto ověření orientaci v digitálních knihovnách budovaných českými institucemi.

 

Autorizovaná osoba připraví pro zkoušku sadu různých druhů dokumentů. Celkově se bude jednat o 300 dokumentů, z nichž bude vybráno pro zkoušku 10 dokumentů. Při výběru dokumentů je nutné připravit, není-li uvedeno výslovně jinak, aktuálně vydané dokumenty (vydané maximálně pět let před realizací zkoušky) a zohlednit specifika katalogizačně obtížných dokumentů. Zároveň je nutné zařadit do souboru pouze takové dokumenty, které jsou součástí fondů knihoven s lokální působností.

Soubor pro zkoušku musí být připraven v těchto strukturách:

20 % beletrie pro dospělé

15 % beletrie pro děti

15 % naučná literatura pro dospělé

10 % naučná literatura pro mládež

8 % jazyková učebnice

8 % turistický nebo cestovní průvodce

4 % mapa

4 % jazykový slovník

4 % audiokniha (volitelně CD, DVD, online)

4 % hudebnina (volitelně notová partitura, zpěvník)

4 % pokračující dílo vydané v posledních pěti letech (min. rozsah 3 díly)

4 % pokračující dílo vydávané kontinuálně od roku 1970 (pro účely zkoušky pouze vybrané ročníky z aktuálně vydané produkce)

 

Z hlediska jazykového musí soubor obsahovat:

70 % dokumentů v českém jazyce

10 % dokumentů v anglickém jazyce

10 % dokumentů v dalších jazycích Evropské unie

10 % dokumentů ve slovenském jazyce

 

Z hlediska formy se musí jednat o:

80 % dokumentů v papírové formě

20 % dokumentů v elektronické formě (volitelně CD, DVD, online)

 

Z hlediska náročnosti katalogizace se musí jednat o:

20 % dokumentů s více než dvěma původci (fyzická osoba či korporace)

30 % dokumentů vydaných v rámci edice

50 % dokumentů vybere autorizovaná osoba libovolně

 

Pro ověření kompetence Orientace v aktuálně vydávaných titulech budou pro splnění kritérií vybírány dokumenty vydané v České republice a zemích Evropské unie.

Pro ověření kompetence Orientace v nakladatelské politice v České republice písmeno a) připraví autorizovaná osoba soubor 30 publikačních profilů předních českých nakladatelství, z nichž bude pro účely zkoušky vybráno 5.

Pro ověření kompetence Orientace v aktuálně vydávaných titulech připraví autorizovaná osoba soubor 5 dokumentů.

 

Pro ověření kompetence Orientace v základních elektronických informačních zdrojích, písmena a) a b) připraví autorizovaná osoba seznam webových adres portálů z prostředí veřejného internetu a národních elektronických informačních zdrojů, které mohou být předmětem zkoušky. Z tohoto seznamu budou pro účely zkoušky vybrány pro kritérium a) jeden zdroj a pro kritérium b) tři zdroje. Pro ověření kritéria c) vyhledává uchazeč v Souborném katalogu ČR nebo v centrálních knihovních portálech. Za klíčové údaje pro vyhledání monografie se považuje jméno autora, název knihy, část názvu knihy, ISBN (International Standard Book Number, mezinárodní standardní číslo knihy). Při ověřování kritéria je nutné zadat dva různé typy klíčových údajů směřujících ke dvěma různým monografiím. Výběr příkladů se musí pohybovat v rámci aktuální knižní produkce vydané nejdéle dvacet let zpětně.

 

Pro ověření kompetence Vyhledávání bibliografických a faktografických informací a jejich ověřování je nutné připravit 100 kopií titulních stránek českých monografií a pokračujících děl vydaných v různých obdobích 19., 20. a 21. stol. v této struktuře:

70 % monografických zdrojů

30 % pokračující zdrojů

 

Z hlediska chronologického se musí jednat o titulní listy dokumentů:

10 % dokumentů vydaných v letech 1850–1900

10 % dokumentů vydávaných v letech 1901–1950

20 % dokumentů vydávaných v letech 1951–2010

60 % dokumentů vydaných 2010 – a novějších

Pro zkoušku musí být každé chronologické hledisko zastoupeno nejméně jedním titulním listem.

 

Uchazeč není předem informován o tom, jaké konkrétní dokumenty budou vybrány. Jednotlivé dokumenty je možné využít opakovaně v různých okruzích otázek. Seznam dokumentů využitelných pro ověření konkrétního kritéria je součástí přípravy zkoušky. Tam, kde jsou tyto dokumenty při zkoušení využity, je u části zkoušky uvedeno, kolik dokumentů má být k ověření kompetence předloženo.

 

Ověřování kritérií praktickým předvedením může mít písemnou formu nebo formu praktického předvedení určité činnosti; v tomto případě po zadání uchazeč činnost provádí a zároveň komentuje a zdůvodňuje postup práce.

Všechna kritéria, která jsou ověřována formou praktického předvedení, simulují reálnou činnost v práci knihovníka akvizitéra.

 

Každé praktické předvedení je hodnoceno celkově 100 body, 50 bodů může uchazeč získat za průběh práce, rychlost a přesnost pracovních postupů, maximálně 50 bodů za výsledek.

 

U kritérií, která jsou ověřována ústním a písemným ověřením, se hodnotí věcná správnost výsledků, obsah textu a úroveň vyjadřování.

Hodnocení je stanoveno na 100 bodů.

 

Kritérium je splněno, pokud za něj uchazeč získá alespoň 50 % možných bodů.

 

Součástí protokolu o zkoušce je záznam o ústní zkoušce s vyznačením toho, do jaké míry byly tyto požadavky naplněny. U ověření praktickým předvedením je v záznamu u zkoušky rozepsáno bodové hodnocení podle dílčích kritérií, u ústního nebo písemného ověření je uveden celkový počet bodů.

 

Hodnocení

 

Orientace v nakladatelské politice v ČR

4 x praktické předvedení po 100 bodech

Celkem 400 bodů

 

Orientace v aktuálně vydávaných titulech

2 x praktické předvedení po 100 bodech

Celkem 200 bodů

 

Orientace v základních elektronických informačních zdrojích

1 praktické předvedení a ústní ověření, 100 bodů

1 x ústní ověření, 100 bodů

1 x praktické předvedení, 100 bodů

Celkem 300 bodů

 

Formální a obsahová analýza textu, rychlé čtení

3 x praktické ověření po 100 bodech

Celkem 300 bodů

 

Vyhledávání bibliografických a faktografických informací a jejich ověřování

5 x praktické předvedení po 100 bodech

Celkem 500 bodů

 

Evidence, katalogizace a adjustace v knihovnách s lokální působností

2 x písemné ověření po 100 bodech, celkem 200 bodů

1 x ústní ověření, 100 bodů

Celkem 300 bodů

 

Ovládání automatizovaného knihovního systému

2 x ústní ověření po 100 bodech

Celkem 200 bodů

 

Zpracování jmenného katalogizačního záznamu podle platných standardů

5 x praktické předvedení po 100 bodech, celkem 500 bodů

1 x ústní ověření, 100 bodů

2 x praktické předvedení a ústní ověření po 100 bodech, celkem 200 bodů

Celkem 800 bodů

 

Celkově může uchazeč získat 3000 bodů. Pro úspěšné splnění zkoušky je potřeba dosáhnout alespoň 75% úspěšnosti, tj. 2250 bodů.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Vyšší odborné vzdělání v oboru informační služby nebo informační studia a knihovnictví se specializací akvizice, resp. katalogizace knihovního fondu a alespoň 7 let prokázané odborné praxe v oblasti akvizice, resp. katalogizace a dále prokázané pedagogické a lektorské činnosti v oblasti akvizice, resp. katalogizace v rámci vzdělávacích odborných aktivit včetně rekvalifikačních kurzů v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
  2. Vysokoškolské vzdělání v oboru informační služby nebo informační studia a knihovnictví se specializací akvizice, resp. katalogizace knihovního fondu a alespoň 5 let prokázané odborné praxe v oblasti akvizice, resp. katalogizace a dále prokázané pedagogické a lektorské činnosti v oblasti akvizice, resp. katalogizace v rámci vzdělávacích odborných aktivit včetně rekvalifikačních kurzů v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace
  3. Pedagog vyšší odborné nebo vysoké školy v oboru informační služby nebo informační studia a knihovnictví se specializací akvizice, resp. katalogizace knihovního fondu a 5 let pedagogické praxe, z toho alespoň 1 rok v posledních dvou letech před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Další požadavky:

  1. Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
  2. Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo kultury ČR, www.mkcr.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Místnost pro písemnou a praktickou část zkoušky v místě dostupném běžně veřejnou dopravou. Uchazeč bude mít k dispozici PC s běžným textovým editorem a tabulkovým editorem a neomezeným přístupem k internetu. Počítač s obrazovkou min. 17", klávesnice a myš.

Dále budou ze strany akreditované osoby zajištěny pro každého uchazeče manuály (v této nebo aktualizované verzi):

1. Balíková, Marie, Kubalová, Hana a Svobodová, Jaroslava. Katalogizace ve formátu MARC21: stručná instrukce a příklady pro knihy a některé typy pokračujících zdrojů. 2., aktualiz. vyd. Praha: Národní knihovna České republiky, 2008. 163 s. ISBN 978-80-7050-539-7.

2. Hercová, Ludmila a Svobodová, Jaroslava. Katalogizace ve formátu MARC21: pokračující zdroje: stručná instrukce a příklady. 1. vyd. Praha: Národní knihovna České republiky, 2006. 149 s. ISBN 80-7050-496-X.

 

300 dokumentů ve výše uvedeném složení, z nichž 10 bude vybráno autorizovanou osobou pro zkoušku.

 

30 publikačních profilů předních českých nakladatelství, z nichž 5 bude vybráno pro zkoušku.

 

Seznam 300 konkrétních českých děl různých druhů dokumentů vydávaných v České republice a Evropské unii v posledních pěti letech, z toho 30 děl českých autorů, která byla přeložena do angličtiny a jejichž záznamy se vyskytují v katalogu Library of Congress, a 50 monografií, které byly digitalizovány a lze je nalézt v digitální knihovně Kramerius Národní knihovny České republiky.

Seznam webových adres portálů z prostředí veřejného internetu a národních elektronických informačních zdrojů.

Seznam automatizovaných knihovních systémů na českém trhu.

 

100 kopií titulních stránek českých monografií a pokračujících děl vydaných v různých obdobích 19., 20. a 21. stol. ve výše uvedené struktuře.

 

50 článků z odborného populárního tisku v českém jazyce v rozsahu cca jedné normostrany pro ověření kompetence Formální a obsahová analýza textu, rychlé čtení. Lze využít články z tištěných i elektronických časopisů.

 

30 bezchybných bibliografických záznamů ve formátu MARC21 monografie a 30 bezchybných bibliografických záznamů ve formátu MARC21 pro pokračující dílo; vůči těmto záznamům 30 záznamů, které se duplicitně vyskytly v databázi Souborného katalogu České republiky.

 

30 záznamů ve formátu MARC21 v českém jazyce, kde každý záznam obsahuje 5 hrubých katalogizačních chyb a 3 hrubé chyby v interpunkci, dle standardu ISBD (International Standard Bibliographic Description – Mezinárodní standardní bibliografický popis).

 

20 záznamů ve formátu MARC21 v českém jazyce, které nemají uvedeny žádné indikátory, pouze jsou číselně označena čísla polí. Záznamy popisují díla vydaná v edici a mající minimálně tři původce.

 

Seznam 50 katalogizačních problémů, které lze ověřit v databázi Dotazy ke katalogizaci.

 

Psací potřeby, papír na psaní.

 

Pro každou zkoušku musí být k dispozici seznam dokumentů, které jsou pro ověřování potřebné, a seznam dokumentů, které byly pro vybrány pro zkoušku; pokud proběhne ověřování na základě bibliografického záznamu, pak tyto záznamy jsou přílohou záznamových archů o zkoušce.

 

Záznamové archy pro sledování a hodnocení postupu plnění úkolů.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 60 až 120 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba seznámení se uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 2 až 4 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro umění a kulturu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP)

Národní knihovna ČR

Národní technická knihovna

Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze

Zemědělská a potravinářská knihovna ÚZEI

Městská knihovna Kutná Hora

Knihovna Kroměřížska

Univerzitní knihovna ZČU

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích