Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Hutní technik řízení jakosti
Platnost standardu: Od 10.4.2018 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických postupech v hutní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v normách a technických předpisech pro příslušný typ hutní výroby Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat používání technologických předpisů a postupů v příslušném typu hutní výroby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v normách jakosti a kvality v hutní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v normách jakosti pro příslušný typ hutní výroby Ústní ověření
b Vyjmenovat základní odvětvové standardy jakosti Ústní ověření
c Orientovat se v evropských směrnicích, nařízeních a prohlášeních týkajících se jakosti v hutní výrobě Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování metod kontroly jakosti hutních výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout metodu kontroly jakosti konkrétního hutního výrobku (procesu) Ústní ověření s písemnou přípravou
b Popsat navrhovanou metodu a její použití Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v hutní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat metody kontroly vstupních surovin a materiálů Ústní ověření s písemnou přípravou
b Popsat kontrolované parametry při mezioperační kontrole určeného technologického procesu Ústní ověření s písemnou přípravou
c Popsat kontrolované parametry při výstupní kontrole určeného technologického procesu Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování technologických postupů v hutní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat návrh způsobu kontroly v jednotlivých fázích výroby konkrétního hutního výrobku nebo polotovaru Praktické předvedení
b Popsat kontrolované parametry v jednotlivých fázích výroby Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Kvalitativní zkoušky surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v hutní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat destruktivní, strukturní a chemické zkoušky surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v hutní výrobě Ústní ověření s písemnou přípravou
b Popsat druhy nedestruktivních zkoušek polotovarů a hutních výrobků Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Analyzování vlivů působících na užitné vlastnosti surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v hutní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat vlivy působící na užitné vlastnosti surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v hutní výrobě Ústní ověření
b Navrhnout opatření na eliminaci nepříznivých vlivů u určeného typu výroby (výrobku) Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vypracování plánů kontroly jakosti hutních výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat hlavní body a metody tvorby plánu kontroly jakosti Ústní ověření
b Rozpracovat rámcový plán kontrol a navrhnout opatření (postupy) ke zvýšení jakosti hutních výrobků Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Uplatňování a vyřizování reklamací v hutní výrobě (včetně zjišťování závad)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat metody zjišťování příčin neshodné výroby Ústní ověření
b Analyzovat a vyhodnotit výsledky zjištění Praktické předvedení
c Navrhnout opatření k odstranění příčin neshodné výroby Praktické předvedení
d Popsat postupy reklamačního řízení Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (viz. http://katalog.nsp.cz/zdravotniPodminky.aspx?id_jp=5164).

 

U kompetencí, které dle tohoto hodnoticího standardu jsou závislé na různém typu hutní výroby (kritéria hodnocení 1a, 1b, 2a, 3a, 5a, 7b), autorizovaná osoba sdělí a nejpozději spolu s pozvánkou zašle uchazeči popis typu hutního provozu a upřesnění ověřovaných kritérií.

 

Zkoušející musí být přítomen u zkoušky po celou dobu zkoušení uchazečů.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru hutnictví a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti hutnictví nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti hutnictví.
  2. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na metalurgii a alespoň 5 let praxe v řídicích pozicích v oblasti hutnictví nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti hutnictví.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
  • Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Požadavky na materiálně-technické zázemí:

  • technologické předpisy pro ověřovaný typ hutní výroby nebo výrobku
  • technické normy pro ověřovaný typ hutní výroby nebo výrobku
  • protokol o zjištěné nekvalitě
  • reklamační protokol
  • hutní výrobek, nebo model hutního výrobku
  • PC s příslušným SW

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 90 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 4 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro hutnictví, slevárenství a kovárenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Třinecké železárny, a. s.

Arcelor Mittal Ostrava, a. s.

Vítkovice Heavy Machinery, a. s.

VŠB - TU Ostrava

Střední odborná škola Třineckých železáren