Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Báňský technik
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní ustanovení pravidel, zásad dodržování bezpečnosti práce na pracovišti a souvisejících předpisů Ústní ověření
b Popsat nebezpečné prostory při vrtání a opravách sond, povolené a zakázané práce (vyhláška č. 239/1998 Sb.) Ústní ověření
c Popsat způsob zajištění bezpečnosti práce při zapouštění a tažení přístrojů a zařízení (protierupční opatření) Ústní ověření
d Popsat způsob předání a převzetí pracoviště, zodpovědnost předáka (podle vyhlášky č. 239/1998 Sb.) Ústní ověření
e Předvést použití osobních ochranných pracovních prostředků Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v konstrukci vrtů, sond a prvků výstroje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat obvyklou konstrukci sond (vrtání, pažení, cementace, perforace) Ústní ověření
b Vysvětlit význam podpovrchového bezpečnostního ventilu, proplachovací objímky a usazovacích vsuvek Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Tvorba technologických a pracovních postupů v oboru vrtání, těžba ropy a zemního plynu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem hydrostatický tlak, porovnat s pojmem ložiskový tlak Ústní ověření
b Vypočítat hodnotu hydrostatického tlaku při provádění opravy sondy v zadané hloubce a daném složení pracovní kapaliny Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v popisu soupravy pro provádění výzkumu vrtných sond

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat typy souprav pro provádění výzkumu sond Ústní ověření
b Vyjmenovat základní komponenty soupravy Ústní ověření
c Popsat funkci jednotlivých komponentů i celé soupravy Ústní ověření
d Objasnit důvody pro používání různých typů a průměrů nosného drátu/lanka Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Obsluha hydraulických vrátků měřicích a slickline souprav

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Názorně předvést obsluhu vrátku při zapouštění a tažení hlubinných přístrojů Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést demontáž a následnou instalaci pracovních bubnů vrátku Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést vrátek a systém hloubkoměru do přepravní polohy, zajištění vrátku před odjezdem soupravy z pracoviště Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit pravidla pro vymotání starého a namotání nového drátu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v popisu prvků povrchového těsnícího zařízení vrtných sond

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkci a vyjmenovat hlavní prvky těsnicí (lubrikační) hlavy Ústní ověření
b Popsat funkci a vyjmenovat hlavní prvky tlakových nástavců (lubrikátorů) Ústní ověření
c Popsat funkci a vyjmenovat hlavní prvky drátového protierupčního preventru (BOP) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Používání měřicích přístrojů pro práci ve vrtných sondách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit princip činnosti hlubinného manometru s popisem hlavních komponent; Popsat a předvést způsob údržby a přípravy na měření Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit princip činnosti a popsat hlavní komponenty hlubinného vzorkovače Ústní ověření
c Předvést přípravu hlubinného vzorkovače před použitím a vysvětlit způsob vypouštění odebraných vzorků Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Používání měřicích přístrojů pro měření na ústí vrtných sond

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob práce s manometry určenými k měření tlaků na ústí Ústní ověření
b Popsat funkci měřicího přístroje na měření hladiny kapaliny v mezikruží (sonolog); Popsat a předvést způsob údržby, přípravy na měření a postup při měření Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat funkci přístroje na měření účinnosti hlubinných čerpadel (dynamograf); Popsat a předvést způsob údržby, přípravy na měření a postup při měření Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Používání pracovního nářadí při výzkumu vrtů a sond

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat účel přesouvače proplachovacích objímek (Shifting tool), předvést způsob použití a údržbu Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat účel Lock mandrelů X/XN, předvést způsob použití a údržbu Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat účel spouštěče a vytahovače (Running tool, Pulling tool), předvést způsob použití a údržbu Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat účel mechanického perforátoru, způsob použití a údržbu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Obsluha softwaru hlubinných manometrů, sonagolu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob přenosu a archivace naměřených dat z hlubinných manometrů Ústní ověření
b Předvést obsluhu softwaru hlubinných manometrů Praktické předvedení
c Předvést obsluhu softwaru sonologu Praktické předvedení
d Připravit na provedení záměru hladiny, archivace naměřených dat Praktické předvedení
e Převést přenos dat z hloubkoměrů měřicích vozidel do počítače Praktické předvedení
f Zadat sekvenci měření a přenést naměřená data do počítače Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Interpretace naměřených hodnot tlaku, teploty, hladiny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Synchronizovat naměřená data z hlubinného manometru a z hloubkoměru Praktické předvedení a ústní ověření
b Interpretovat hodnoty tlaku a teploty naměřené hlubinným manometrem Praktické předvedení a ústní ověření
c Interpretovat úroveň hladiny kapaliny v mezikruží změřené sonologem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení provozní a technické dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat dokumentaci pro údržbu, kontrolu a kalibraci hlubinných manometrů Ústní ověření
b Vyjmenovat a popsat dokumentaci pro údržbu a kontrolu měřicích vrátků Ústní ověření
c Vyjmenovat a popsat dokumentaci týkající se evidence nebezpečných odpadů Ústní ověření
d Vyjmenovat a popsat dokumentaci pro:
Vázací prostředky
Zdvihací zařízení
Tlakové nádoby
Osobní ochranné pracovní pomůcky
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-vyzkumu-vrtu-a-#zdravotni-zpusobilost).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

MND Drilling & Services, a. s.